searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

3) naar han ikke bevislig paa klar og

utvetydig Maade har underrettet den anden

om, at Samlejet medfører Smittefare.

Som særlig skærpende Omstændighed anses

det, at den af Gonorrhoe lidende paa

direkte Forespørgsel benægter at lide af

nævnte Sygdom.

Straf efter ovenstaaende Bestemmelser

bortfalder dog, hvis Gerningsmanden forinden

Samlejet bevislig har givet den

anden Part klar og tydelig Underretning

om sin Sygdoms Beskaffenhed og derhos

ved eller efter den anden Parts Udtalelser

maa anse det for givet, at Smittefare er

udelukket derved, at ogsaa denne er lidende

af samme Kønssygdom.

Er den ved ovennævnte Handlinger

krænkede den skyldiges Ægtefælle, finder

Paatale alene Sted efter dennes Begæring.

§ 229.

Med simpelt Fængsel eller med Ar- (K. U. § 377, L. 30 /3 1906 § 9.)

bejdsfængsel i indtil 3 Aar eller under

formildende Omstændigheder med Bøde

straffes den, som anbringer et Barn, der er

angrebet af Syfilis eller mistænkt derfor,

til Opamning ved Brystet af en anden

Kvinde end dets egen Moder. Et Barn anses,

selv om intet Tegn paa Sygdommen

har vist sig, som mistænkt for Syfilis i de

3 første Maaneder efter Fødslen, saafremt

nogen af Forældrene har paadraget sig

Syfilis mindre end 7 Aar før Fødslen.

Paa samme Maade straffes den Amme,

som med Kundskab eller Formodning om

at lide eller have lidt af Syfilis tager eller

beholder et Barn til Opamning.

Er Ammen Barnets Moder, bliver hun

kun at straffe, hvis Sygdommen er paadraget

efter Barnets Fødsel eller under

de sidste 4 Maaneder af Svangerskabet,

og Barnet ikke bevislig har Syfilis.

Ogsaa ellers kan Straffen for Moderen under

særdeles formildende Omstændigheder

bortfalde.

§ 230.

Med simpelt Fængsel eller med Ar- (K. Ü. § 378, L. 30 /3 1906 § 9.)

bejdsfængsel i indtil 1 Aar eller under formildende

Omstændigheder med Bøde straf-

85

More magazines by this user
Similar magazines