searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

88

Sted efter den forurettedes Begæring,

medmindre almene Hensyn kræver Paatale.

2 4. Kapitel.

Freds- og Ærekrænkelser.

§ 236.

(K. U. § 260, Strfl. §§ 220, 222.) Med Bøde eller simpelt Fængsel i indtil

6 Maaneder straffes den, som krænker

nogens Fred

1) ved at bryde Brev eller iøvrigt forskaffe

sig nogen til en anden rettet

lukket Meddelelse eller unddrage

nogen en saadan eller ved at skaffe

sig Adgang til en andens Gemmer,

2) ved offentlig Meddelelse om Privatlivet

tilhørende Forhold af personlig,

huslig eller lignende Art.

(ny) Paa samme Maade straffes Personer,

som virker i offentlig Tjeneste eller Hverv,

eller som i Medfør af offentlig Beskikkelse

eller Anerkendelse udøver et Erhverv, saa

vel som saadanne Personers Medhjælpere,

naar de aabenbarer Privatlivet tilhørende

Hemmeligheder, som er dem betroet eller

er kommet til deres Kundskab under Udovelsen

af deres Virksomhed, for saa vidt

de ikke har været forpligtede til at udtale

sig eller har handlet til berettiget Varetagelse

af eget eller andres Tarv.

§ 237.

(K. U. § 262, Strfl. § 221.) Den, som trænger sig ind i fremmed

Hus, Husrum eller Skib, paa indhegnet

Grund eller andet ikke frii tilgængeligt

Sted, eller som vægrer sig ved paa Opfordring

at forlade saadant Sted, straffes

for Krænkelse af Husfreden med Bøde ellei

simpelt Fængsel i indtil 6 Maaneder.

Har Handlingen voldt betydelig Forstyrrelse

af Beboernes Fred, eller er den

forøvet af nogen bevæbnet eller af flere

i Forening eller forbundet med Vold eller

Trusel om Vold, eller har den skyldige tidligere

for nogen med forsætlig Vold paa

Person eller Gods forbunden Forbrydelse

More magazines by this user
Similar magazines