searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

utilbørlig. Sandhedsbevis fritager ikke for

Straf, naar Genindsættelse elle? Udslettelse

af Strafferegistret (§§ 92—94) W fundet

Sted.

§ 242.

(K U. § 269.) Den, som mod bedre Vidende fremsætter

eller udbreder saadan Sigtelse som i

§ 240 nævnt, straffes for Bagvaskelse med

simpelt Fængsel eller med Arbejdsfængsel

i indtil 1 Aar.

§ 243.

(K. U. § 270, Strfl. § 217.1 Den, som krænker en andens Ære ved

Ord, Lader eller anden Gerning, der tilkendegiver

Ringeagt, straffes med Bøde

olier simpelt Fa j ngsel i indtil 3 Maaneder.

Er Ringeagten tilkendegivet overfor

nogen anden end den fornærmede, kan

Straffen stige til simpelt Fængsel i 6

Maaueder.

Med de samme Straffe anses den, der

har fremsat saadan Sigtelse som i § 240

nævnt, naar Straf efter § 240, jfr. § 242

ikke er paastaaet eller ifølge § 241 er

udelukket, men Sigtelsens Fremsættelse

paa Grund af dens Form eller de Omstændigheder,

hvorunder den har fundet Sted,

er utilbørlig.

§244.

(K, U. § 273.) Den, som fremsætter eller udbreder

ærefornærmende Udtalelser mod en afdød,

straffes med Bøde eller, hvis Udtalelsen er

af den i § 242 angivne Art, med Bøde

eller simpelt Fængsel.

Ærefornærmende Udtalelser, der fremsættes

mod nogen 10 Aar efter hans Død,

kan kun paatales, hvis de er af den i § 242

angivne Art.

§ 245.

(K, U. § 274, Strfl. § 223.) De i dette Kapitel omhandlede Forbrydelser

er privat Paatale undergivne.

Dog skal den forurettede kunne begære

offentlig Paatale i de i § 237, 2det Stykke

nævnte Tilfæfde, samt naar en ærefornærmende

Sigtelse fremsættes i navnløs eller

med urigtigt eller opdigtet Navn forsynet

Skrivelse, eller naar nogen, der virker eller

paa den Tid, hvorom Talen er, virkede i

More magazines by this user
Similar magazines