searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

2) ved Trusel om at anmelde eller aabenbare

et strafbart Forhold eller om at

fremsætte formentlig sande, ærerørige

Beskyldninger tiltvinger sig en Formuefordel,

hvis Fremtvingelse ikke

kan anses tilbørlig begrundet ved det

Forhold, som Truslen angaar.

§ 251.

For Aager straffes den, som udnytter (K. Ü. §§ 330, 331; L. 6 /4 1855.)

nogens Nød, Letsind, Enfoldighed, Uerfarenhed

eller et mellem dem bestaaende

Afhængighedsforhold til i en Retshandel

at opnaa eller betinge et Vederlag, der

staar i aabenbart og stærkt Misforhold til,

hvad derfor ydes, saa og den, som efter

med Kendskab til Retshandlens Beskaffenhed

at have erhvervet et paa en saadan

Retshandel grundet Krav gør dette gældende

eller overdrager det til en anden.

Det af den skyldige ifølge Retshandlen

uretmæssigt oppebaarne paalægges det

ham efter Paastand at afgive til den forurettede.

§ 252.

For Besvigelse af Fordringshavere (K. U. § 308; Slrfl. §§ 252, 253, 260,

straffes den, som for derigennem at skaffe 261; Konkl. § 168.)

sig eller andre uberettiget Vinding ved

falske Foregivender, Forstikkelse, Proformaretshandler,

betydelige Graver, uforholdsmæssigt

Forbrug, Salg til Underpris,

Betaling af eller Sikkerhedsstillelse for

Gæld eller paa anden lignende Maade

unddrager sine Ejendele eller Fordringer

fra at tjene sine Fordringshavere eller nogen

enkelt af disse til Fyldestgørelse, eller

som i lige Hensigt paafører dem Tab ved

under Konkursbehandling af sit Bo, Forhandling

om Tvangsakkord eller ved de

dertil indledende Skridt at opgive eller

vedkende sig opdigtede Forpligtelser.

lige med Skyldneren anses den, som

medvirker til saadan Handling eller foretager

den i Skyldnerens Interesse.

Sker saadan Besvigelse til Begunstigelse

af en Fordringshaver, bliver denne,

for saa vidt ingen anden Straffebestemmelse

finder Anvendelse, kun at straffe,

More magazines by this user
Similar magazines