searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

3) tvinger nogen til en Handling eller

Undladelse, der medfører Formuetab

for den overfaldne eller nogen, for

hvem denne handler.

Har Røveriet haft en særlig farlig Karakter,

eller har den skyldige tidligere for

nogen af de i § 257 nævnte Forbrydelser

været dømt til Arbejdsfængsel, er Straffen

Arbejdsfængsel fra 1 til 16 Aar.

§ 259.

(K. U. §§ 280, 289, 297, 302, 307, 310; Besvigelse af Fordringshavere, hvorved

Strfl. §§ 235, 256.) ingen særlig sikret Ret er krænket, paatales

kun, dersom Eksekutionsforretning

er paafulgt uden at have ført til Fordringshaverens

Dækning, eller dersom

Konkurs eller Forhandling om Tvangsakkord

udenfor Konkurs er aabnet, eller

Konkursbegæring er nægtet Fremme paa

' Grund af Boets Utilstrækkeliglied.

Ved Tyveri, Underslæb, Bedrageri og

Hæleri, forøvet mod nogen af den skyldiges

nærmeste, samt ved Aager og de i

§ 254, 2det Stykke og § 256 nævnte Handlinger

kan Paatale bortfalde, naar den forurettede

begærer det.

2 6. Kapitel.

Andre strafbare Formuekrænkelser.

§ 260.

(K. U. § 313, Strfl. § 296.) Den, som ødelægger, beskadiger eller

bortfjerner Ting, der tilhører en anden,

straffes med Bøde, simpelt Fængsel eller

med Arbejdsfængsel i indtil 1 Aar.

Øves derved Hærværk af betydeligt

Omfang eller har den skyldige mere end

en Gang været dømt efter denne Paragraf

eller efter § 177, kan Straffen stige

til Arbejdsfængsel i 2 Aar.

§ 261.

(K. U. § 308, tild. § 281 a.) Den, der uden saadan Hensigt som i

§ 252 nævnt ved Ødelæggelse, Beskadigelse

eller Bortfjernelse unddrager sine

Ejendele fra at tjene sine Fordringshavere

More magazines by this user
Similar magazines