searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

for Konkurs fornødne Erklæringer

giver urigtige Oplysninger eller gør

sig skyldig i grov Skødesløshed.

Bestemmelsen i § 252, 2det Stykke

finder her tilsvarende Anvendelse.

Paatale finder kun Sted, dersom Konkurs

eller Forhandling om Tvangsakkord

udenfor Konkurs er aabnet eller Konkursbegæring

er nægtet Fremme paa Grund af

Boets Utilstrækkelighed.

§ 267.

Med Bøde eller simpelt Fængsel i ind- (fc jj, § 310).

til 1 Aar straffes den, som i et Bo eller ved

anden Lejlighed, hvor Afgørelse om et

Formueanliggende træffes ved Afstemning,

ved usande Foregivender eller ved

Tilsnigelse forskaffer sig eller andre Adgang

til uberettiget at deltage i denne

eller til at afgive flere Stemmer, end der

tilkommer ham, eller bevirker, at Afstemningen

forvanskes.

Paa samme Maade straffes den, som

ved Afstemninger i et Konkurs- eller

Gældsfragaaelsesbo eller under Forhandling

om Tvangsakkord udenfor Konkur*

ved usande Foregivender paavirker Stemmegivningen

eller yder, lover eller tilbyder,

fordrer, modtager eller lader sig tilsige

Formuefordel for at stemme i en behtemt

Retning eller for at undlade at

stemme.

§ 268.

Med Bøde eller simpelt Fængsel i ind- (K. U. § 317, L. Nr. 137, 8 /« 1912 §§

til 1 Aar straffes ]1? 12.)

1) den, som uberettiget i Erhvervsøjemed

gør Brug af, eller som sætter en anden

i Stand til at gøre saadan Brug

af en Forretnings- eller Driftshem -

melighed, der vedrører en Bedrift, i

hvilken han eller hans Hjemmelsmand

har eller i Løbet af de sidste 3 Aar

har haft Ansættelse, eller som han

eller hans Hjemmelsmand særlig har

forpligtet sig til ikke at udnytte eller

røbe,

2) den, som for at tilvende sig en andens

Kundekreds fremsætter urigtige

More magazines by this user
Similar magazines