searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

dring, taler yderligere meget for at gøre ' Herunder vil det da være naturligt at med-

Skridtet fuldt ud ved i Stedet for at give | inddrage Spørgsmaalet om Æresoprejsning

Keglerne om Forbrydelser og Forseelser i (Genindsættelse i de statsborgerlige Ret-

samme Lov — blot i to forskellige Afsnit tigheder), hvilket Forhold hidtil har været

—at give dem i to selvstændige Love, en Genstand for en almindelig Ordning ved

Lov om almindelige borgerlige Forbrydel- særlig Lov og heller ikke er optaget i

ser og en Lov om Forseelser i borgerlige ] K. U. Hvad man end vil mene om den

Forhold. Hvorledes man — under begge paa L. 3. April 1868 og L. Nr. 49, 13.

Forudsætninger — vil gennemføre Son- April 1894, jfr. Straffelovstillæg § 21

dringen, kan naturligvis omtvistes. Det beroende Ordning iovrigt, og om de i

rigtige vil formentlig være til Forseelser A or Ret gældende Regler om Æreret-

at henføre saadanne .strafbare Handlinger, tigheders Fortabelse i Almindelighed,

hvor Straffen ikko kan overstige Boder >avnes der ialtfald i dansk Ret ganske Reg-

eller et vist Lavmaal, f. Eks. 3 Maaneder, ler om eventuel Udslettelse af tidligere

af den mildeste Form for Frihedsstraf. Ved. Straffedomme i Strafferegistrene og Straf-

Udarbejdelsen af nye Straffelovsforslag fekortene og om Betydningen af saadan

synes dette Forsog at burde gøres. Skulde Udslettelse

det ikke finde Lovghningsmagtens Bifald,

vil det være en forholdsvis let Sag at indordne

»Forseelserne« paa vedkommende

Sted i den fællen Straffelov.

3. Et ganske andet Spørgsmaal er det.

hvilke strafbare Handlinger der bør inddrages

under den almindelige borgerlige Straffelovgivning,

og hvilke der bør overlades til

Særlovgivningen. Hvilke Synspunkter der '

herved bor være ledende, kan \ære tvivlsomt,

men dette Spørgsmaal, til hvis Løsning

K. U. og dets Motiver ikke har taget

Stilling, bor formentlig henskydes til Behandling

i Forbindelse med Reglerne om

de enkelte Forbrydelser og Forseelser i den >

specielle Del. Det \edrører ialtfald ikke

Sporgsm aalet om Systematiken i Lovens

almindelige Del. Undtagelsesvis har imid- !

lertid Forhold, der nærmest vedrører Strafferettens

almindelige Del, hidtil været

Genstand for en almindelig Ordning udenfor

Straffeloven, og for saa vidt hører

Sporgsmaalet om deres Inddragning her- i

hen. Dette gælder særligt Spørgsmaalet i

om den saakaldte Æresoprejsning. Af

Grunde, som tidligere er anførte, foreslaas '

det at lade 8. Kapitel omfatte ikke blot '

Bortfald af Straf, men Bortfald af den '

strafbare Handlings Rets følger i det hele. i

1 ). At saadan Udslettelse under

visse Betingelser bør finde Sted, er man

nu andetsteds tilbøjelig til at erkende, og

saadan Udslettelse vil, naMilig naar Offentlighed

indføres i \or Retspleje, baade for

sigtede og for Vidner kunne være af saa

stor Værdi, at Adgang dertil sikkert bør

indrømmes. Allerede af denne Grund vil

det være naturligt at inddrage dette Spørgsmaals

Behandling i Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser, og dette vil i foroget

Grad være nødvendigt, hvis man

maatte bestemme sig til i det hele at bringe

Reglerne om Ærerettigheders Fortabelse i

nøjere Overensstemmelse med de i andre

Lovgivninger fulgte Principer, jfr. herom

nærmere Bemærkningerne til 6. Kapitel.

1ste Kapitel.

Indledende Bestemmelser.

Dette Kapitel svarer til 1. Kapitel

i K. U., idet dog de til dettes §§ 3 og

4 svarende Bestemmelser foreslaas overført

til 2det Kapitel, hvor de naturligst

hører hjemme. Overskriften »Indledende

Bestemmelser« foreslaas bibeholdt. Den er

l ) Jfr. derimod om Udslettelse af saadanne Vedtegninger i Rullen Værnepligtsl. Nr. 123. 8. Juni

1912 § 3, 2. St.

More magazines by this user
Similar magazines