searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

11

efter de derom gældende Regler (jfr. Lov ved muligvis at fremkalde Misstemning i

15. Maj 1875 § 13) sige, at den paagæl- den fremmede Stat. Men hvor megen Vægt

dende har haft fast Bopæl her i de sidste , man end vil tillægge saadanne Hensyn,

2 Aar. Denne Begrænsning er derfor op- er der utvivlsomt Tilfælde, hvor Beskyttaget

i nærværende Forslag § 8 Nr. 4. telseshensynet ma-a \ære overvejende.

c. Et nyt Spørgsmaal er det, om, og Dette gælder for dot forste, hvor Forbry-

da i hvilket Omfang, Staten bør udstrække delser foretagne udenfor folkeretlig anersin

Straffemyndighed ud over de ovenfor ! kendt Statsomraadc krænker danske Stats-

angivne Grænser i Henhold til det saaborgeres Retsgoder Da det ikke kan venkaldte

Realprincip D: den Grundsætning, tes, at nogen anden Stat her vil tage Afat

Staten uden Hensyn til Gerningsstedet I fære, og da der omvendt intet Hensyn er

og Gerningsmandens Nationalitet straffer I at tage til andre Staters Souverænitet, har

Angreb paa den selv eller saadanne In- ! den danske Stat et naturligt Kald fremfor

teresser, som den har særlig Grund til at j alle andre til at værne disse Interesser og

værne, f. Eks. Retsgoder, der tilhører dens bør derfor — bl. a. af generalpræventive

Borgere. — Medens man nu i Reglen er- Hensyn — forbeholde sig Ret til at straffe,

kender, at Staten paa dette Omraade som ialtfald naar det ikke drejer sig om ube-

paa andre selv er Dommer over, hvor langt tydelige Forseelser. Det samme gælder

den vil udstrække sin strafferetlige Kom- dernæst i det hele i Udlandet foretagne

petence, kan det selvfølgelig omtvistes, Angreb paa saadanne Retsgoder eller paa

hvor langt Staten af saadanne Beskyttel- en bestaaende Ordning, der regelmæssig

seshensyn bør strække sit Straffekrav. kun nyder en nationalt eller endog lokalt

K. U. indeholder kun en Bestemmelse, der begrænset Beskyttelse. Da alle Stater her

klart bygger paa dette Synspunkt, nem- i det \æsentlige følger samme Eksklusivilig

§ 6 Nr. 5. a, jfr. for Indlændinge Nr. tetsprincip, vilde saadanne Interesser savne

4 a, hvorefter Handlinger foretagne uden- alt Værn mod Angreb udefra, hvis Hjemfor

den danske Stat eller dansk Fartøj staten ikke her traadte til. Og det vilde

straffes, naar de krænker den danske Stat være ganske urimeligt, om f. Eks. Ejeren

eller dansk Statsmyndighed. Dette er, for af en fast Ejendom, der fra Udlandet lader

saa vidt Gerningsmanden er Udlænding, træffe Foranstaltninger i Strid med Sund-

et Fremskridt i Forhold til Straffeloven, hedsvedtægter, Brandpolitilove o. 1., eller

men fyldestgør næppe den Trang til Be- at den. der fra Udlandet indsender urigtig

skyttelse for Landets særlige Interesser, Skatteangivelse eller krænker her bestaa-

hvis Fremhævelse er de Forfatteres Forende Enerettigheder o. s. v., ikke her skultjeneste,

der har udformet Realprincipet. de kunne straffes.

Ganske vist bør paa dette Punkt et ret

vidtgaaende Maadehold anbefales. Ved

saadanne Forbrydelser, der i de forskellige

Lande regelmæssig straffes nogenlunde

ensartet og uden Hensyn til, om den forurettede

er Indlænding eller Udlænding, er

Statens Interesse i at forbeholde sig Straffemyndighed

over Forbrydelser foretagne

i Udlandet kun ringe i Forhold til Ulemperne

ved Sagens Behandling maaske langt

fra Gerningsstedet og Betænkelighederne

Forskellige fremmede Love og Udkast 1 )

gaar som allerede bemærket langt videre.

Udenfor de nævnte Tilfælde kan man dog

sikkert under Hensyn til de ovenfor berørte

Betænkeligheder ved at udstrække Statens

Straffemyndighed for vidt slaa sig til

Taals med den Beskyttelse, Gerningsstedets

Strafferet yder.

I K. U. § 7 indeholdes imidlertid endnu

en Bestemmelse, der ofte opfattes som

en Anvendelse af Realprincipet og ogsaa

*) Jfr. tysk V. E. § 4 Nr 2, scbweizisk V E Art. 8 Nr. 2. Herved bortses fra de Love og Udkant,

som gennem en vidtstrakt Anvendelse af Univers alprincipet opnaar det samme paa en anden Maade.

More magazines by this user
Similar magazines