searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

15

Kapitel at samle Reglerne om de alminde- i Eks. Bestyrkelse eller Udnyttelse af en

lige Betingelser for Strafbarhed — Hand- Vildfarelse i Berigelseshensigt ikke i

lingens Retstridighed, Tilregnelighedsfor- al Almindelighed, men kun under visse

dringen, Tilegnelsesformerne — for saa af den almindelige Lovgivning følgende

vidt det maa anses rigtigt at optage Reg- Betingelser, som det vilde være for vidtler

derom i Lovens almindelige Del. Det løftigt ved denne Lejlighed at præcisere,

vil ikke helt kunne undgaas herunder for er retstridig.

Sammenhængens Skyld at miedtage Be- Hvad der paa dette Punkt er Anledning

stemmelser, der berører andre Emner, men, til positivt at lovgive om, er da kun de

hvor ikke Hensynet til fornøden Tydelig- særlige Udvidelser af Handlefriheden udhed'taler

derimod, vil disse dog blrve henover de almindelige Grænser for denne, som

vist til Behandling andetsted«.

i Almindelighed anerkendes. Men selv

At optage en almindelig Bestemmelse disse er det ingenlunde almindeligt alle at

om, at Retstridighed er Betingelse for medtage. Saaledes tier Love og Udkast i

Strafbarhed, har hidtil alle Love og Ud- Reglen om de Udvidelser af Handlefrihekast

med Undtagelse af tysk G. E. (§ 19) den, som har udtrykkelig Hjemmel i den

vist med Rette anset for overflødigt. øvrige Lovgivning, f. Eks. i Bestemmelser

Mod at udtale en saadan Regel, der for- om Lydighedspligt overfor Overordnedes

staaet paa rette Maade er selvfølgelig, taler Befaling, om lovlig offentlig eller undta-

ogsaa, at den — da Udtrykket »Retstrigelsesvis hjemlet privat Retshaandhævelse

dighed« er flertydigt — kan forlede til o. 1. — og sikkert med Rette. At Hand-

Misforstaaelser, f. Eks. ih. H. t. Spørgslinger, som Loven udtrykkeligt sanktionemaalet

om utjenlige Forsøgshandlingers rer, eventuelt paabyder, ikke er retstri-

Strafbarhed. Ligeledes vil det sikkert dige og strafbare, er det overflødigt at

møde uoverstigelige Vanskeligheder i I sige. Tilbage er da de Udvidelser af Hand-

Lovsform at give en Definition af Retlefriheden, hvis Forudsætninger og Grænstridigheden,

der samtidig kan paaregne ser ikke er givne i den øvrige Lovgivning.

almindelig Tilslutning og er saaledes præ- I1 dansk Ret vil det sige de, der skyldes

cis, at den er af virkelig Værdi for Rets- Samtykke af den forurettede, Nødværge

anvendelsen. — Naar Fordringen om og Nødret.

Handlingens Retstridighed i enkelte Be- I. Samtykke. Medens vel alle Straffestemmelser

i den specielle Del udtrykkelove og Udkast indeholder almindelige Belig

fremhæves, er det da ogsaa uberettiget stemmelser om Nødværge og Nødret, for-

derfra at drage nogen Modsætningsslutbigaas Spørgsmaalet om Samtj

ning for andre Bestemmelsers Vedkommende.

Denne Betingelse underforstaas

overalt som selvfølgelig. Den fremhæves

kun udtrykkeligt, hvor den paagældende

Bestemmelses Formulering ellers kunde

friste til den Antagelse, at Betingelserne

for en vis Handlemaades Retstridighed

(og Strafbarhed) derved er udtømmende

angivet. Naar det f. Eks. til Bestemmelse

af Bedrageribegrebet i § 248 siges: »ved

at fremkalde, bestyrke eller udnytte en

Vildfarelse retstridigt bestemmer«

osv., er det Meningen at fremhæve, at f.

T kkets Betydning

næsten altid 1 ) i disses almindelige

Del. Det er nu ogsaa klart, at Spørgsmaalet

om, ved hvilke Retsgoder den berettigedes

Samtykke ophæver Angrebets Retstridighed

(Strafbarhed), ikke egner sig til

Besvarelse i den almindelige Del. Her

vilde man højst kunne udtale en Grundsætning

(f. Eks. sondre efter, om Personens

Velfærd staar paa Spil eller ikke o.l.)»

der i Virkeligheden ikke giver nogen sikker

Afgørelse. Dets Besvarelse hører naturligt

hjemme i den specielle Del. Men ved dennes

Affattelse bør dette Spørgsmaal da

*) En Undtagelse danner kun Straffelovene for visse engelske Kolonier, jfr. V. D. A. T. II. S. 517.

More magazines by this user
Similar magazines