searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

ländsk Strfl. Art. 41, 2. St., N. Strfl. § 48,

4. St., tysk V. E. § 66, 2. St., G. E. §

25, 2. St., schweizisk V. E. Art. 26, 2. St.

østerrigsk Regerings forsi. (1912) § 11, 3.

St., er sikkert rigtig. En hertil svarende

Bestemmelse er derfor optaget i nærværende

Forslag.

K. U. § 37, 2. St. 2. Pkt. bestemmer

endvidere, at Straffen, hvor Overskridelsen

kan lægges den Overfaldne til Last,

kan nedsættes paa nærmere angiven

Maade, og stemmer her i Principet med

Strfl. § 40. Om der er Trang til Nedsættelse,

naar den ovenfor nævnte Regel om

Straffrihed optages, er tvivlsomt; det bestrides

f. Eks. energisk i »Begründung«

til G. E. (S. 39). Da der dog sikkert er

Tilfælde, hvor paa den ene Side Straffrihed

vilde være unaturlig, og paa den anden

Side fuld Straf vil føles som ubillig

Strenghed, bør Adgang til Strafnedsættelse

vistnok hjemles. Men Spørgsmaalet heroin,

saa vel som om den nærmere Ordning —

om en særlig Regel kræves, eller om Tilfældet

kan indordnes under en almindelig

Regel om »formildende Omstændigheder«

— hører ikke hjemme paa dette Sted, men

i Kap. 7 om Straffens Fastsættelse. I denne

Forbindelse er Forholdet ogsaa behandlet i

N. Strfl. (§ 56) og østerrigsk Regeringsforsi.

(1912) (§ 47). Det nærmere herom

henvises derfor til Bemærkningerne til 7.

Kapitel.

Endelig indeholder K. U. § 37, 3. St.

— ligesom N. Strfl. § 48 — en Regel,

' der ikke findes i Straffeloven, men vel nok

anses gældende ifølge Analogi fra Strfl.

§ 40, nemlig at tilsvarende Regler finder

Anvendelse med Hensyn til Handlinger,

som retmæssig foretages for at skaffe lovlige

Paabud adlydte, iværksætte en lovlig

Paagribelse eller hindre en Fanges eller

tvangsanbragt Persons Rømning. Skønt

det ikke er almindeligt i Lovene at optage

en hertil svarende Bestemmelse og

dens praktiske Værdi paa Grund af Situationernes

Forskellighed næppe er stor, ses

der ingen afgørende Indvending mod dens

Optagelse. I Redaktionen foreslaas dog en

19

Ændring svarende til den i 1ste Stykke

foretagne.

III. N ø d r e t. At Nødretsbestemmelsen

i Strfl. § 41 er ufyldestgørende, navnlig for

saa vidt den kun taler om Fare for Liv eller

Helbred og kun hjemler Ret til Ejendomsindgreb,

erkendes vel nu almindeligt. K.

U. § 38 opgiver da ogsaa disse skarpe

Afgrænsninger og tilsigter utvivlsomt, som

det ogsaa siges i Motiverne S. 54, en betydelig

Udvidelse af Reglens Omraade. Men

baade det i Paragrafen benyttede Udtryk

»Ulykke« og den i Motiverne givne Forklaring

viser dog, at den her hjemlede

Straffrihed betragtes som en ret begrænset

Undtagelse fra den almindelige Ansvarsregel.

Den i Udtrykket »Ulykke« liggende

Begrænsning er navnlig langt snævrere

I end hjemlet ved nyere Love og Udkast. I

intet Tilfælde gaar de videre end til at

undtage Fare for »ringe« Skade, saaledes

tysk V. E. § 67 og G. E. § 26. Andre, som

X. Strfl. § 47, østerrigsk Regeringsforsl.

I (1912) § 10, schweizisk V. E. Art. 27

opstiller i og for sig ingen Fordring til

1 Arten eller Størrelsen af det truede Gode.

i For N. Strfl.'s Vedkommende følger en

vis Begrænsning dog deraf, at Faren skal

være særdeles betydelig i Forhold til den

1 Skade, som forvoldes ved Nødretshandlin-

' gen. Anden Begrænsning er heller ikke

1 nødvendig eller naturlig, naar man søger

1 Nødretsreglens Begrundelse i den saakaldte

i Proportionalitetsgrundsætning, hvorefter

i det maa anses som retmæssigt — fordi

, det er samfundsnyttigt — at of re j^min-

j dre betydeligt Gode, naar det er nødvendigt

for ji.r..edäe et væsentlig værdifuldereGocle.

Denne Grundsætning, deTmere eller mindre

skarpt udformet efterhaanden er naaet

! frem til Anerkendelse ikke blot i Littera-

| turen, men ogsaa i forskellige nyere Love

j og Udkast, og som ogsaa i vor Ret har

givet sig en Række sporadiske Udslag, maa

sikkert erkendes for det eneste holdbare

Grundlag for Anerkendelsen af en egentlig

Nødret, og bør da ogsaa være bestemmende

for Udformningen af Lovens

Nødretsregel. Naar Motiverne til K. U,

More magazines by this user
Similar magazines