searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

20

Side 54 da, skønt de ikke egentlig tager »Lovovertrædelse« ikke helt korrekt, da

Afstand fra denne Grundsætning og endog Handlingen i den givne Situation netop

positivt erkender dens Berettigelse, hvor er lovlig. Hvad iøvrigt Formuleringen

Talen er om Formuegoder, dog vil holde angaar — navnlig Udtrykket »for at af-

en Række ifølge denne Grundsætning retværge« — henvises til Bemærkningerne

mæssige Handlinger udenfor Straffelovens om K. U. § 37 ovenfor under II.

Nødretsregel ud fra den Betragtning, at En Række Love og Udkast, jfr. bl. a.

saadanne Handlingers Straffrihed følger ' tysk Strfl. §§ 52, 54, V. E. § 67, G. E.

af, at de ifølge Formuerettens Grundsæt- § 26, fransk Code pénal Art. 64. hollandsk

ninger er retmæssige, saa maa -Konsekven- Strfl. Art. 40, hjemler i alt Fald i én

sen heraf være slet ikke i Loven at optage Retning Straffrihed i betydeligt videre

nogen Nødretsregel. Den i K. U. ligesom Omfang end ikke blot K. U. § 38, men

i vor nugældende og forskellige ældre, ogsaa N. Strfl. og nærværende Forslag,

fremmede Straffelove fulgte Fremgangs- og langt ud over. hvad der selv efter den

maade er, som det med Rette siges i Mo- mest vidtgaaende Opfattelse kan anses

tiverne til det norske Straffelovsudkast hjem let ved en egentlig Nødret, altsaa

(1896) S. 79, for Spørgsmaalet om Nød- | som retmæssig Handling. Det sker ud fra

retten snarere vildledende end vejledende. ' den Betragtning, at hvor det drejer sig

Vil man overhovedet udtale noget om Nød- om de vigtigste Retsgoder, særlig Livet,

retshandlingers Straffrihed eller Retmæs- , gør Selvopholdelsesdriften sig saa uimodsighed,

bør Reglen udtales i sit fulde Om- i.staaeligt

gældende, at det synes baade

fang, da den ellers vil friste til uberet- orkesløst og inhumant at møde dennes

tigede Modsætningsslutninger. — Naar ' naturlige Udslag med Straffebestemmel-

dernæst K. U. § 38 i Modsætning til andre ser. Bortset fra saadanne Tilfælde, hvor

Love og Udkast udtrykkelig fremhæver, den paagældende paa Grund af panisk

at ogsaa en Fare, der truer Samfundet, kan Skræk, længe ndstaaede Lidelser (Skib-

gøre Afværgelseshandlingen berettiget, er brudne) o. 1. har varet i en Tilstand, der

dette i og for sig rigtigt. Om det er nød- ophæver Tilregneligheden — et Tilfælde,

vendigt at fremhæve det. er snarere tvivl- som der lige saa lidt her som ved Nødsomt;

ialtfald synes det nok saa vigtigt værge er Anledning til at fremhæve i

ved Affattelsen udtrykkeligt at fremhæve, denne Forbindelse —, synes det dog be-

at det, som ved Nødretssituationen legititænkeligt saaledes at hjemle Straffrihed,

meres, kan være ikke blot Indgreb i andres hvor intet Samfundshensyn — det større

Retsgoder, men ogsaa Fravigelse af ellers Godes Bevaring — legitimerer Handlin-

gældende Retsregler, selv om der ikke dergen. Da den angrebne her utvivlsomt

ved sker noget paaviseligt Indgreb i no- , maatte have Ret til at udøve Nødværge, *

gens Retsgode, f. Eks. naar en præventiv vilde dette sige, at Samfundet sanktione-

Lovs Paabud tilsidesættes, en ved Lov Irede,

at Borgernes Interessekonflikter af-

foreskreven Mødepligt ikke efterkommes , gøres ved privat Magtanvendelse, hvis

o. 1. Udtrykkene »om end derved begaas ' sikre Resultat vil være, at Ulykkens Byr-

en Lovovertrædelse« udelukker ikke dette de af den stærkere væltes over paa den

Tilfælde, men fremhæver det heller ikke, t svagere. En anden Sag er, at en saadan

hvad der maaske turde være Anledning ' Overskridelse af Nødrettens Grænser efter

til, navnlig ogsaa fordi der derved bliver Omstændighederne kan være meget und-

Lejlighed til at antyde, at der gives al- ( skyldelig. De Grunde, som ved undskyl-

mindelige Regler, hvis ubetingede Overdelig Overtrædelse af Nødværgerettens

holdelse er vigtigere end Afværgelse af | Grænser taler for Straffrihed, foreligger

endog betydelig Skade eller Fare for En- , imidlertid ikke i samme Grad her. Ikke

keltmand. løvrigt er selve Udtrykket , Straffrihed, men Strafnedsættelse vil der-

More magazines by this user
Similar magazines