searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

en nedsat Straf ofte være baade tilstrække- Spørgsmaalet, om Strafnedsættelse af denne

lig og harmonere bedst med den alminde- Grund bør finde Sted, maa bero paa en

lige Retsopfattelse, der med Rette under Prøvelse af det enkelte Tilfælde, og det

saadanne Forhold finder Lovovertrædelsen kan sikkert ligesom hidtil overlades til

mere undskyldelig. Til en særlig Regel Domstolenes frie Skøn, Dm Bestemmelsen

for disse Tilfælde vil der imidlertid næppe i § 79 bør anvendes eller ikke.

være Trang, idet Bestemmelsen i nær- Ikke mindre betænkelige synes Bestemvær.

Forsi. § 79 om almindelig Adgang melserne i K. U. §§ 34, 163 og 164 om

til Strafnedsættelse under formildende Forbrydelser, begaaede i en Rus, der op-

Omstændigheder vil finde Anvendelse, se hæver Tilregneligheden. Den nærmere

herom Bemærkningerne til den nævnte Pa- Omtale af den sidstnævnte Paragraf er det

ragraf i 7de Kapitel, hvor Bestemmelsen naturligst at opsætte til Behandlingen af

systematisk hører hjemme.

vedkommende Afsnit af den specielle Del.

Om en enkelt Form af forbigaaende Hvad dernæst K. U. § 34 angaar, nævner

sjælelig Ulige vægtighed findes i K. U. § den ikke specielt Beruselse, men har utvivl-

35, 2. St. den særlige Regel, at Adgang somt særlig denne for Øje. Mod Reglen i

til Strafnedsættelse ikke finder Sted ved 1. Pkt. om de saakaldte actiones liberæ in

selvforskyldt Beruselse. En saa grov Gen- causa kan der ikke rejses nogen principiel

nemsnitsregel er dog næppe forsvarlig. Indvending. Den er derfor ogsaa optaget

Den har ganske vist Forbilleder i N. i nærvær. Forsi. § 16, 1. St. med

Strfl. og i de tyske og østerrigske Forslag, enkelte redaktionelle Ændringer. Dels er

men ligesom den ikke findes i vor gældende Beruselse særlig fremhævet, dels er det

Ret, er den ikke optaget i schweizisk V. E.; ved Ordene »i denne at begaa den straf-

og det synes ret betænkeligt at optage en bare Handling« søgt skarpere at udtrykke

saadan ubetinget Regel. I et Land med Aarsagsforbindelsen mellem den forsætlige

vore beklagelige, ret udprægede Drikke- Beruselse og den strafbare Handling og

skikke synes det kriminalpolitisk uklogt endelig er Ordene »i den Hensigt« ombyt-

at slaa saa haardt ned paa uerfarne og tede med »med det Forsæt«, fordi Ordet

ellers ordentlige unge Mennesker, der er Hensigt kun bør bruges i Loven, hvor det

blevet Ofre for Skik og Brug, med den er Meningen at kræve mere end Forsæt,

Motivering, at Rusen er selvforskyldt. Det hvad der næppe her er Grund til.

maa nemlig erindres, at ifølge Forslaget K. U. § 34, 2. Pkt. og § 163, der natur-

kræves hertil ikke engang grov U forsigtigligt hører sammen, og i hvis Sted Behed,

men enhver Uagtsomhed er tilstrækstemmelsen i nærvær. Forsi. § 16, 2. St.

kelig. Ej heller lægges der Vægt paa, om tænkes at træde, synes derimod at betegne

den paagældende tidligere havde Erfaring et stærkt og næppe velgrundet Brud med

for, at han under Rus har Tilbøjelighed ' almindelige strafferetlige Grundsætninger.

til Lovovertrædelser. Overfor Vanedran- Paa den ene Side opgives enhver Fordring

kere neutraliserer K. IT. i det væsentlige om en tilregnelig Aarsagsforbindelse mel-

Virkningen af Reglen i § 35, 2. St. I lem Beruselsen og den netop indtrufne,

rigtig Erkendelse af, at varig Virkning konkrete Forbrydelse, og paa den anden

overfor dem ikke som Regel kan ventes Side er det dog netop denne — ikke Be-

af Straf, men kun af den i K U. § 85 anruselsen som saadan —, der straffes. Med

viste tvungne Anbringelse i en Dranker- andre Ord, den ellers harmløse Lejlighedsanstalt,

hjemler K. U. § 50, at Straf ka,n dranker, der aldrig før i drukken Stand er

bortfalde, hvor saadan Anbringelse finder kommen galt afsted og derfor ikke kan for-

Sted. Saa meget mere betænkelig synes udsættes at kende eller at burde kende den

derfor den Haardhed, K. U. udviser over- ' med Beruselsen forbundne Fare for at be-

for de omtalte ufarlige Lejlighedsdrankere. gaa netop saadanne Forbrydelser, straffes

More magazines by this user
Similar magazines