searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

31

Definition af dette Begreb, maa det for- Fordring skal stilles, medens der, hvor

mentlig hævdes, at Ulemperne herved er alene Forsæt i den videre i § 20 angivne

mindre end Ulemperne ved den Rets- Forstand skal kræves, benyttes Udtryk,

usikkerhed, som Mangelen af enhver De- der ikke indicerer den snævrere Forfinition

efterlader, og som særlig tydeligt staaelse. Overfor Bemærkningerne i Motivil

fremtræde under en offentlig paa \erne til K. U., S. 60 er det af Vigtighed

Anklageprincipet bygget Strafferetspleje. at fremhæve, at nærværende Forslag til-

Det er derfor fundet rigtigt i § 20, 1. St. stræber ved de enkelte Bestemmelsers For-

at optage en saadan Definition. Dennes mulering fast at gennemføre en saadan

Formulering omfatter formentlig baade de strengere Sprogbrug. — Det forekommer

Tilfælde, hvor Forbrydelsens Fuldbyrdelse ligeledes oftere, at Strafbarheden betinges

forudsætter en fra Handlingen forskellig af »grov« Uagtsomhed. Heller ikke dette

Følge, og dem, hvor Handling og Virkning Begreb bestemmes nærmere paa dette Sted.

falder sammen, og ligeledes baade de For- Da det ikke er Meningen, at Modsætninbrydelser,

der forudsætter Indtrædelsen af gen mellem grov og simpel Uagtsomhed

en vis Retsforstyrrelse og de saakaldte skal være identisk med Sondringen mel-

Faredelikter. Skulde den ikke vinde Tillem bevidst og ubevidst Uagtsomhed, idet

slutning, kan den jo uden Brud paa Be- grov saa vel som simpel Uagtsomhed kan

stemmelsernes Sammenhæng fjernes. Men være baade bevidst og ubevidst, vilde og-

optages den, vil det være naturligt i Fortsaa her en Definition blive en blot Omsættelse

heraf — i § 20, 2. St. — at give skrivning. Grov Uagtsomhed betyder sim-

en Bestemmelse af Uagtsomheden. Da den pelthen høj Grad af Uagtsomhed, hvad

fremtræder som Supplement til Forsæts- enten denne bestaar i, at en Fare for andres

bestemmelsen, fremby der den væsentlig Retsgoder slet ikke kommer til den handmindre

Vanskelighed. Dens Betydning er 1

lendes Bevidsthed, eller deri, at der ikke

ogsaa navnlig at fastslaa, at ikke blot be- ift'tiin**^

vidst, men ogsaa ubevidst Uagtsomhed

.straffes, og at der ved Bedømmelsen af,

om der er handlet pligtmæssigt, lægges

Vægt paa den handlendes individuelle

Evner og Egenskaber. I begge Retninger

stemmer Reglen med det hidtil i dansk

Ret antagne.

I en Række Bestemmelser i nærværende

Forslag, særlig, men ikke alene, i den specielle

Del skærpes de almindelige Fordringer

til Forsættet enten saaledes, at der

kræves en udover Forsættet rækkende

Hensigt, eller saaledes, at selve Forbrydelsen

(Retsforstyrrelsen eller ved Faredelikter

Faren) skal være tilstræbt. En Definition

af dette Begreb (Hensigt, tysk Rets:

Absicht) er ikke forsøgt, da en saadan dog

nærmest kun vilde blive en Omskrivning.

Vigtigere er det da ogsaa, at ved Forslagets

Udarbejdelse det Princip konsekvent

gennemføres, at Udtrykket Hensigt eller

Omskrivninger af dette (tilsigtet, for at

o. 1.) kun benyttes, hvor denne yderligere

0 ** Hensyn til en den handlende

bevidst Mulighed for Krænkelse af

andres Retsgoder.

Af de Tilregnelsesspørgsmaalet vedrørende

Bestemmelser i K. U. foreslaas §

40, der omhandler faktiske Vildfarelsers

samt de saakaldte uegentlige Retsvildfarelsers

Betydning for Tilregnelsen, udeladt.

Der har om disse Spørgsmaal aldrig hersket

Tvivl i dansk Ret, og der vil formentlig,

naar Definitioner af Forsæt og

Uagtsomhed optages, endnu mindre kunne

befrygtes Tvivl derom i Fremtiden. Desuden

fremby der Bestemmelsens Formulering

store, vistnok uovervindelige Vanskeligheder.

Udtrykket »retlige Omstændigheder

ved Handlingen, som betinge dens

Strafbarhed« er hverken tydeligt eller

sprogligt tiltalende, og en væsentlig bedre

positiv Betegnelse for den saakaldte

uegentlige Retsvildfarelse er det sikkert

vanskeligt at finde. Opmærksomheden maa

da hellere rettes paa at formulere Bestemmelsen

om den egentlige Retsvildfarelse,

More magazines by this user
Similar magazines