searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

det nærmeste den tilsigtede Begrænsning i

Ansvaret illusorisk; thi det vil saa at sige

altid kunne siges, at han »kunde have indset

Muligheden«. Det er desuagtet meget

muligt, at det ikke kan hævdes, at han

burde have indset denne Mulighed som saa

nærliggende, at dette burde virke bestemmende

paa hans Handling. Naar Meningen,

som Motiverne S. 64 synes at forudsætte,

er, at kun den uagtsomt bevirkede

Følge skal influere paa Strafbarheden, bør

dette tydeligt siges. I Overensstemmelse

hermed foreslaas Bestemmelsen — nærvær.

Forsi. § 21 — ændret 1 ). Derimod

maa det sikkert billiges, at K. U. §

42 i Tilslutning til N. Strfl. § 43 2 ),

men i Modsætning til tysk V. E. § 64, og

osterrigsk Regerings forsi. § 7, ogsaa lader

det af Følgens Indtræden betingede Ansvar

indtræde, naar den handlende »har undladt

efter Evne at afværge Følgen, efter at han

er bleven opmærksom paa Faren«. Hvad der

i Motiverne S. 65 anføres herom, kan ganske

tiltrædes. — Om og eventuelt, i hvilket

Omfang der overhovedet er Trang til den

her forudsatte Type af Forbrydelser —

forsætlig Forbrydelse med uagtsom Følg"

— eller hvorvidt de almindelige Sammen

stødsregler her kan gøre Fyldest, kan omtvistes.

Herom henvises til Bemærkningerne

til vedkommende Afsnit af den specielle

Del.

A. Forsøg.

4de Kapitel.

Forsøg og Medvirken.

1. Hvad Betingelserne for Forsøgets

Strafbarhed angaar, slutter Bestemmelsen

i K Ü. § 57 sig ret nær til Strfl. § 45. Den

subjektive Betingelse gentages ordret ved

Udtrykket »sigte til«; og den Begrænsning

33 J

i det objektive Omrauctc for Forsøgshandlingers

Strafbarhed, som kunde tænkes at

ligge i de tilføjede Ord »bestemt« er ifølge

Motiverne S. 98 ikke tænkt som en materielretlig

Begrænsning, men kun som en Bevisfordring.

Dette Standpunkt, hvorefter

principielt alle forberedende Handlinger er

strafbare, er der, skønt dansk Ret paa dette

Punkt staar ganske alene, næppe tilstrækkelig

Grund til at forlade. Ligesom det

1 med Rette i Motiverne til K. IL, S. 99 er

j fremhævet, at den Maade, hvorpaa dansk

i Retspraksis hidtil har anvendt denne Rei

gel, ikke berettiger til nogen Frygt for,

at den i væsentlig Grad skulde udstrække

Forsøgets Strafbarhed udover rimelige

1 Grænser, saaledes maa det sikkert erkendes,

at den andetsteds benyttede Begrænsning

til »Begyndelse paa Iværksættelsen« ikke

blot er overordentlig uklar og flertydig,

men ogsaa fører til højst stødende Frifindelser.

] Følelsen heraf har da ogsaa nyere

Love, der optager denne Begrænsning, anset

det nødvendigt at bøde paa de uheldige

Følger deraf ved i betydeligt Omfang at

straffe særlig fremhævede Forberedelsesj

handlinger som selvstændige Forbrydelser,

en Fremgangsmaade, der uundgaaeligt fører

til urimelig Uensartethed i Behandlingen

af ligeartede Tilfælde.

Medens K. U.'s Stilling paa dette Punkt

saaledes i Principet kan tiltrædes, er det

dog fundet rigtigt i to Retninger at opstille

nogen Begrænsning.

Det er for det første fundet rigtigt

i nærvær. Forsi. § 22 som Betingelse

for Strafbarheden at kræve, at Handlingen

ikke blot bestemt, men ogsaa »utvetydigt«

sigter til at fremme eller bevirke Udførelsen

af en Forbrydelse. Naar Motiverne

til K. U., S. 98 mod Optagelsen af

, denne Begrænsning indvender, at det,

om Handlingen »utvetydigt« peger paa

det forbryderske Maal lige saa vel

som det, at den »bestemt« sigter mod

*) Saaledes ogsaa tysk G. E. § 24 og østerrigsk ßegeringsforsl. (1912) § 7.

a ) Om de i forrige Note nævnte Bestemmelser ogsaa omfatter dette Tilfælde, er ikke ganske klart

G. E. Begründung S. 36 siger intet heroin.

5

More magazines by this user
Similar magazines