searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

u

dette, er et rent Bevisspørgsmaal, er dette

næppe rigtigt. Udtrykket »bestemt og

utvetydigt sigter til« angiver formentlig

netop, at det ikke er nok, at Handlingen

bestemt o: ifølge et ex post ført Bevis sigter

til o. s. v., men at det yderligere kræves, at

den ifølge selve sin objektive Beskaffenhed

tilkendegiver sig som foretagen i dette Øjemed,

eller, som man ogsaa har udtrykt det,

er objektiv mistænkelig. Den praktiske

Betydning deraf ligger deri, at Domstolen,

hvor Paatale maatte have fundet Sted, uden

at denne Betingelse foreligger, kan frikende

alene af den Grund, saa at en maaske vidtløftig

Bevisførelse om, i hvilken Hensigt

Handlingen er foretaget, kan undgaas. Det

deri liggende Værn imod, at Personer uden

rimelig Grund forulempes ved strafferetlig

Forfølgning, vil maaske ikke ofte faa

praktisk Betydning; men da den dog kan

faa det, og Begrænsningen næppe fra nogen

Side kan vække Betænkelighed, foreslaas

den optagen.

Dernæst er det foreslaaet, at Straf

ved fjernere Forberedelseshandlinger kan

bortfalde. I Reglen vil denne Begrænsning

falde sammen med den forstnævnte.

Men det kan dog forekomme, at Handlingen

vel utvetydigt sigter til o. s. \\, men at

det findes betænkeligt at straffe, fordi den

ligger saa langt fra den endelige Iværksættelse,

at det nødvendigvis maa stille sig

som noget usikkert, om Forsættet vilde

have holdt ud til Fuldbyrdelsen.

Medens efter Strfl. § 45 Forsøg straffe.ved

alle almindelige borgerlige Forbrydelser,

undtager K U. § 57, 2. St. Lovovertrædelser,

for hvilke der ikke er foreskrevet

højere Straf end Bøde, simpelt Fængsel

eller Arbejdsfængsel under 14 Dage — for

saa vidt ikke andet særlig er bestemt. Da

nærværende Forslag kun omfatter Forbrydelser,

synes det ubetænkeligt at lade denne

Begrænsning bortfalde. Selv herefter vil

Omraadet for Forsøgets Strafbarhed blive

snævrere end efter Straffeloven, idet det

forudsættes, at Forsøg paa Forseelser

regelmæssig ikke straffes.

2. Hvad Forsøgsstraffen angaar, fjer-

ner K. U. sig væsentlig fra den gældende

Ret. K. Ü. § 58 sondrer mellem fuldendt

og ufuldendt Forsøg og straffer det første

ligesom den fuldbyrdede Forbrydelse, medens

ved ufuldendt Forsøg ubetinget Strafnedsættelse

foreskrives, idet baade Maksimum

og Minimum nedsættes. Begge, navnlig

Minimum, er dog væsentlig højere end

efter Strfl. § 46.

At fuldendt Forsøg kan straffes med

den fulde for Forbrydelsen foreskrevne

Straf, er sikkert et Fremskridt; i mange

Tilfælde vil en obligatorisk Strafnedsættelse

her føles som ganske urimelig. Men

den absolute Ligestilling med fuldbyrdet

Forbrydelse, som K. U. har tilfælles med

fransk Code pénale, Art. 2, østerrigsk Strfl.

§ 8 og østerrigsk Regeringsforsl. (1912)

§ 13, er dog næppe velgrundet. Meget ofte

vil netop den Omstændighed, at Forsøget

mislykkes, vidne om, at det er udført med

særlig ringe Omsigt, saaledes navnlig ved

det absolut utjenlige Forsøg, eller tyde paa

særlig ringe Energi og Fasthed i det forbryderske

Forsæt, og det synes da naturligt,

ogsaa ved fuldendt Forsøg, at aabne

Adgang til Strafnedsættelse. Hermed stemmer

schweizisk V. E. Art. 22.

Hvad det ufuldendte Forsog angaar, vil

der vel nok sjældnere føles Trang til at

anvende den fulde for Forbrydelsen foreskrevne

Straf; men Forholdet kan dog ogsaa

her ligge saaledes. at on Strafnedsættelse

vil findes urimelig, f. Eks. naar en

oftere straffet professionel eller Vaneforbryder

gribes, lige idet han er i Færd med

at skride til den endelige Iværksættelse af

en raffineret udtænkt og omhyggelig forberedt

Forbrydelse. Det synes da baade

korrektere og simplere at nøjes med den

ene for alt Forsøg fælles Regel, at Straffen

kan nedsættes. — Naar dernæst som baade

efter K. U. og nærværende Forslag det for

vor Strafferet særegne vide Omraade for

Forsøgshandlingers Strafbarhed i det væsentlige

bibeholdes, saaledes at navnlig

baade Forberedelseshandlinger og utjenligt

Forsøg straffes, synes der heller ikke "at

være nogen tvingende Grund til at forlade

More magazines by this user
Similar magazines