searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

friheden er, at Opgivelsen skyldes særlige

Hindringer for Udførelsen, derunder en ved '

særlige, tilstødende Omstændigheder begrundet

Fare for Opdagelse o. 1. — eller

den Omstændighed, at det materielle Formaal,

som han vil opnaa ved Forbrydelsen,

viser sig uopnaaeligt, idet han opdager, at

Forbrydelsen i Stedet for som paaregnet at

medføre Fordel netop vil blive til hans

Skade. Denne Tanke kan udtrykkes i alt

Fald paa det nærmeste nøjagtigt ved Ordene:

»af fri Vilje og ikke paa Grund af

tilfældige Hindringer for Gerningens

Udførelse eller for Opnaaelsen af det ved

denne tilsigtede Øjemed«, hvorved da denne

Tilføjelse ligesom i Strfl. § 45 maa opfattes

som en nærmere Forklaring af Udtrykket

»af fri Vilje«.

Langt mere kompliceret er Spørgsmaalet

om Betydningen af Tilbagetræden

fra fuldendt Forsøg. Af Forudsætningen

— at den til Forbrydelsens Fuldbyrdelse

sigtende Virksomhed er afsluttet — følger,

at en blot Passivitet her ikke er nok, men

at en Tilbagetræden kræver positive Modforanstaltninger.

Herom er alle enige, men

Enigheden ophører ved Spørgsmaalet om,

hvilke Fordringer der maa stilles til disses

objektive Beskaffenhed. Medens fremmede

Love og Udkast altid kræver, at Gerningsmanden

forebygger Fuldbyrdelsen, fastholder

baade Straffeloven og K. U. kun denne

Fordring ved tjenlige Forsøgshandlinger,

men nøjes ved de utjenlige med noget mindre,

der iøvrigt atter i Straffeloven og K.U.

bestemmes forskelligt. Medens Straffeloven

nemlig her kun kræver, at den skyldige

har truffet Foranstaltninger, som han antog

for skikkede til at hindre Fuldbyrdelsen,

fritager K. U. kun Gerningsmanden

for Straf, naar han, efter at Forbrydelsen

ham uafvidende er mislykket, træffer Foranstaltninger,

som maatte antages egnede

til at forebygge Fuldbyrdelsen. Det maa

anses for et Fremskridt, at K. U. her sætter

en objektiv Bedømmelse i Stedet for den

skyldiges rent subjektive Skøn; men iøvrigt

synes K. U.'s Affattelse af denne Regel

lidet heldig. Den medfører bl. a., at den,

som paa et Tidspunkt, hvor Forbrydelsen

endnu ikke er mislykket, træffer saadanne

Foranstaltninger, ubetinget maa straffes,

naar Følgens Udeblivelse dog ikke skyldes

dem, men andre mellemkommende Hindringer,

medens han bliver straffri, hvis han,

efter at Forbrydelsen ham uafvidende er

mislykket, altsaa paa et mere fremskredet

Stadium og iøvrigt under ganske de samme

Omstændigheder, foretager de samme Afværgelseshandlinger.

Hvis man ikke som andre Love og Udkast

i alle Tilfælde vil kræve, at Gerningsmanden

selv har hindret Fuldbyrdelsen,

men i visse Tilfælde vil nøjes med mindre,

maa man for at undgaa den ovennævnte

Urimelighed enten kun anvende den mildere

Regel paa de fra først af utjenlige

Forsøg, hvilket formentlig er Straffelovens

Standpunkt, eller lade den omfatte ogsaa

de Tilfælde, hvor Forsøget mislykkes paa

Grund af andre efter Afværgelseshandlingen

indtrufne Begivenheder. I begge Tilfælde

vil det dernæst vistnok harmonere

bedst med det for de tjenlige Forsøgshandlinger

udtalte Synspunkt at kræve, at der

er truffet Foranstaltninger, som vilde have

hindret Fuldbyrdelsen, hvis den ikke paa

anden Maade var udelukket eller af værget.

Hvilket af de nævnte Alternativer, der

bor foretrækkes, kan være tvivlsomt. Vælger

man det sidstnævnte — mildere —

Alternativ, hvad man vistnok uden større

Betænkelighed kan gøre, vil Reglen kunne

formuleres saaledes, at det kræves, at han

hindrer Fuldbyrdelsen eller foretager

Handlinger, som vilde have hindret denne,

hvis den ikke allerede, ham uafvidende,

var mislykket eller senere ad anden Vej

var blevet afværget. Saaledes er Reglen

optaget i nærværende Forslag § 23.

Spørgsmaalet om Betydningen af Tilbagetræden

rummer imidlertid ogsaa andre

Vanskeligheder. Straffelovens og K. U's

Regler stemmer overens deri, at Tilbagetræden

ogsaa fra fuldendt Forsøg under

, visse Betingelser medfører obligatorisk

Bortfald af Straffen, medens der efter

' Strfl. § 60 og K. U. § 46 Nr. 3 kun kan

More magazines by this user
Similar magazines