searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

ogsaa Anstifteren — anses som blot meddelagtige,

undtagen hvor den, der umiddelbart

udfører Iværksættelseshandlingen, er

uansvarlig; thi saa er de uden Hensyn til

Arten af deres Medvirken Gerningsmænd,

1. Naar K. Ü. § 60, 1. St., 2. Pkt.

læses i Forbindelse med § 61, 2. St., maa

man nærmest komme til det Resultat, at

den fulde for Forbrydelsen foreskrevne

Straf ubetinget skal anvendes paa den med-

jfr. § 2, 3. St. — Man mene nu om denne | delagtige, der ikke blot har villet yde en

Lære og dens Konsekvenser, hvad man vil,

saa maa det sikkert hævdes, at det er lidet

heldigt, at en ny Straffelov tager saa udpræget

Stilling til Fordel for en Teori, der

har tvunget Videnskab og Praksis ind paa

en Række kunstige Konstruktioner, og om

hvilken det uden Overdrivelse kan siges,

at den — uanset al anden indenfor Meddelagtighedslæren

endnu herskende Strid

— nu næsten af alle er forladt 1 ). Det er

saa meget uheldigere, som K. U.'s Stilling

til det teoretiske Udgangspunkt desuagtet

er ret uklart. Medens Bestemmelsernes

Formulering nærmest tyder paa, at Forskellen

mellem Gerningsmandens »Begaaelse«

og den meddelagtiges »Hjælp eller

Tilskyndelse«, opfattes som objektiv, som

en Forskel i Foraarsagelsen, lægger Motiverne

tilsyneladende afgjort Vægten paa

en Forskel i det subjektive, idet den Meddelagtige

betegnes som den, der indskrænker

sig til at fremme en andens Forbrydelse.

Men den Konsekvens, som man fra

begge Standpunkter nærmest skulde komme

til — at den meddelagtige straffes mildere,

drager K. U. ikke, idet Strafnedsættelse

kun hjemles, hvor den meddelagtiges Virksomhed

er »mindre væsentlig«.

I Virkeligheden er det Spørgsmaal, som

Straffeloven bør tage Stilling til, kun det,

om alle Medvirkende b&r straffes lige, eller

om nogle, og du hvilke, bør straffes mildere

end andre eller være straffri. Den teoretiske

Konstruktion bør overlades Videnskaben;

og Loven bør derfor saa vidt muligt

vælge vanske neutrale Udtryks

Vigtigere er det imidlertid, om de praktiske

Afgørelser, K. U. træffer, kan tilfredsstille.

I alt Fald om enkelte af Udkastets

Regler maa dette nu sikkert benægtes.

mindre væsentlig Bistand, selv om Forbrydelsen

blot er forsøgt, ja Forsøget end

ikke er fuldendt. Og at dette er Meningen,

siges udtrykkeligt i Motiverne S. 104. Nogen

Begrundelse af denne i Forhold til den

gældende Ret — ogsaa bortset fra de forandrede

Regler om Forsøgsstraffen — meget

betydelige Skærpelse gives ikke. Tanken

er formodentlig, at den medvirkende

ubetinget maa stilles lige med den, der har

foretaget en Iværksættelseshandling. Denne

Ligestilling er sikkert berettiget, hvor

Spørgsmaalet er om Betingelserne for at

opnaa Straffrihed ved Tilbagetræden, fordi

den medvirkende ligesom den, der har foretaget

en Iværksættelseshandling, har sat

Kræfter i Bevægelse, som han ikke mere

— i alt Fald ikke fuldt ud — er Herre

over. Men den passer ikke, hvor Talen er

om Straffens Bestemmelse; thi den Omstændighed,

at det ikke kommer videre end

til Forsøg -— maaske endda kun Forberedelseshandlinger

— kan lige saa vel for

den fjernere Medvirkendes Vedkommende,

som for den, der umiddelbart skal udføre

Gerningen, vidne om, at der er handlet med

ringe Omsigt, eller at det forbryderske Forsæt

har været lidet fast og energisk. Den

almindelige Retsfølelse vil da sikkert ogsaa

kraftigt reagere imod den Konsekvens, at

den, der skaffer en anden et Middel eller

Værktøj til at begaa et Drab, ubetinget

skal straffes med fuld Manddrabsstraf, medens

den, der modtager Midlet, og benytter

det eller bliver grebet umiddelbart foran

Udførelsen, kan opnaa en betydelig Strafnedsættelse.

2. Det fremgaar dernæst af Motiverne

S. 104, at det er Meningen, at K. U/s

Meddelagtighedsregler — i Strid med hvad

der tidligere har været fast antaget i Teo-

*) Ikke blot den norske Straffelov, men ogsaa tysk G. E., jfr. Begründung S. 45 flg, og scnveirisk

V. E. Art. 23 tager da ogsaa klart og bevidst Afstand fra denne Teori.

More magazines by this user
Similar magazines