searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

ien — skal finde Anvendelse ogsaa i det,

Tilfælde, hvor Mellemmanden handler

uagtsomt og derved paadrager sig Straf •

for uagtsom Forbrydelse. Dette stemmer '

ogsaa bedst med Ordene i § 60, der kun

kræver, at Mellemmanden skal være ansvarlig,

men ikke at han skal have handlet

forsætligt. Konsekvensen af Udkastets Op-

Overlast paa fremmed Ting (K. U. § 313,

2. St.) eller til at krænke Forretningseller

Driftshemmeligheder (§ 317), til at

begaa Aager og beslægtede Forbrydelser

(§§331 og 332), til Krænkelse af Husfreden

(§362) o. s. v. I Forbindelse med den

under 2 nævnte Regel fører dette endvidere

til, at bl. a. den, der forsætlig foraarsager,

fattelse af al Meddelagtigheds akcessoriske • at en anden begaar en uagtsom Legems-

Karakter bliver da — og saaledes skal ' krænkelse af den ret grove i § 239, 2. St.,

ifølge Motiverne ogsaa § 61, 1. Pkt. læses ' 1. Led omhandlede Art, bliver straffri

— at den, der forsætligt medvirker, sel\ (§ 245, 1. St). Da der ellers fra alle

som Anstifter, til en andens uagtsomme Sider er Enighed om, at Anstifteren er lige

Forbrydelse, kun straffes for uagtsom For- saa strafværdig, som den, der umiddelbart

brydelse. Dette er ikke blot i Strid med, i udfører Gerningen, synes i alt Fald en saa

hvad man hidtil efter alle Meddelagtig- i vidtgaaende Straffrihed for Anstifteren,

liedsteorier har antaget, men er ogsaa i sig j der gaar langt ud over, hvad den gældende

selv saa urimeligt, at det bedre end noget Ret og vistnok alle andre Love og Udkast

andet belyser, til hvilke utilfredsstillende hjemler, urimelig. Selv ved egentlige »For-

Konsekvenser Teorien om Meddelagtigheseelser« er der næppe Grund til at fritage

dens akcessoriske Karakter kan føre. Der andre Medvirkende for Straf end dem, der

bortses herved endogsaa ganske fra den har ydet en mindre væsentlig Bistand, ud

Anomali, hvortil Reglen fører, at det fra Principet: Minima non curat prætor.

samme Forhold, der i disse Tilfælde straf- Dette Spørgsmaal skal imidlertid ikke her

fes som Uagtsomhed, bliver til forsætlig optages til Drøftelse. Udenfor Forseelser-

Forbrydelse i de Tilfælde, hvor Mellemnes Kreds altsaa indenfor denne Lovs Ommanden

ikke er strafbar. Den mindst lige raade er der næppe ftrund til at hjemle

saa urimelige Løsning, at den forsætligt Straffrihed for nogen medvirkende, aller-

medvirkende her er straffri — der iøvrigt mindst for Anstiftere.

kun vilde være den rette Konsekvens af

Udkastets Standpunkt — maa nemlig forkastes

paa Grund af Bestemmelsen i K. U.

§ 2, 3. St., jfr. Ordene »ikke har Ansvar

for den«.

K. U. § 60 taler kun om forsætlig

Medvirken. Efter en Udtalelse i Motiverne

S. 104 synes det at være Meningen, at uagtsom

Medvirken skal være straffri. Hvis

dette skal ligge i Ordet »forsætlig« i § 60,

3. Idet K. U. behandler enhver til vil det, da denne ogsaa angaar det Tilfælde,

Hidførelse af en Forbrydelse sigtende Virk- hvor »Gerningsmanden« handler uagtsomt,

somhed, der ikke bestaar i selve den umid- føre til Straffrihed for uagtsom Medvirken

delbare Iværksættelse — altsaa ogsaa An- til uagtsom Forbrydelse, et Tilfælde, der

stiftelse og væsentlig Hjælp —, som Med- hidtil baade i Teori og Praksis har været

delagtighed, og i § 60, 2. St. erklærer, at anset strafbart. Om uagtsom Medvirken til

Meddelagtighed, for saa vidt ikke andet en andens forsætlige Lovovertrædelse efter

særlig er bestemt, ikke straffes, naar der gældende Ret er strafbar, er som bekendt

for Lovovertrædelsen ikke er foreskrevet omstridt. Omtvistes kan det ogsaa, om der

højere Straf end Bøde, simpelt Fængsel er Trang til at kunne straffe saadan uagt-

eller Arbejdsfængsel, hvis Lavmaal er un-_ som Medvirken. Stor praktisk Betydning

der det almindelige, fører dette til, at An- vil en Regel herom sikkert ikke faa. Naar

stiftelse til alle mindre Forbrydelser bliver man imidlertid gaar ud fra, at der ikke

straffri. Straffri bliver saaledes bl. a. den, — i alt Fald ikke paa objektivt Grundlag

der anstifter en anden til at øve ringere —. lader sig opstille nogen skarp Sondring

More magazines by this user
Similar magazines