searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

55

Strafart end Arbejdsfængsel, jfr. ogsaa udstaas med visse Undtagelser under Af-

§11, 1. St. Spørger man imidlertid, hvilke sondring (o: i Celle), naar Straffetiden ikke

Udtryk denne forskellige Vurdering har' overstiger et sammenhængende Tidsrum af

faaet i Loven, maa det hævdes, at For- 6 Aar (§15). Arbejdsfængsel udstaas prinskellen

er ganske minimal, atter bortset fra cipielt i Enrum, dog med ret vidtgaaende

Varigheden, hvorved endda maa erindres, Undtagelser (§ H>). Særlige Bestemmelser

at begge Straffe kan omfatte en Straffetid gives i § 56 for unge Forbrydere under 21

fra 1 til 3 Aar. Hverken i Henseende til Aar samt for visse kroniske Forbrydere. Om

Arbejdspligten 1 ), Kosten, Beklædningen, de første bestemmer § 5G Nr. 1., at Straf-

Undervisning eller Forbindelse med Om- fen, naar de vilde være at dømme til Strafverdenen

gør Loven nogen Forskel; selv arbejde ikke over 3 Aar, ved Dommen kan

Reglerne om Løsladelse paa Prøve er paa omsættes til Arbejdsfængsel i den dobbelte

det nærmeste fælles. Det er end ikke Tid, dog ikke varende udover det fyldte

nødvendigt, at Straffene udstaas i forskel- 25 Aar, at udstaa i en særlig for unge

lige Anstalter, jfr. § 17, 1. St., ., Anstalts- Personer beregnet Anstalt eller Anstaltsafdelinger".

For saa vidt man \il for- afdeling.

klare denne Mangel paa Differentiering Om det Forhold, der under Nutidens

ved, at Loven overhovedet henviser Reformbestræbelser har voldt mest Tvivl

det nærmere om Straffens Udstaaelse og sikkert ogsaa frembyder de største Vantil

Ordning gennem kgl. Anordning, skeligheder — den kroniske Kriminalitet

maa det fremhæves, at det K. U. ledsa- — findes en Regel i § 56 Nr. 2.

gende Udkast til kgl. Anordning om Fuld- Blandt de Veje, som her har været bragt

byrdelse af Frihedsstraffe ikke i nogen i Forslag, vælger K. U. den mest konserv asynderlig

Grad gør Forskellen klarere, tive, en Forlængelse af Straffen, hvis den

Arbejdstiden er i Anordningen fastsat noget vilde have været Arbejdsfængsel eller Straflængere

for Strafarbejde (11—12 Timer, arbejde ikke over 6 Aar, til det dobbelte,

jfr. § 15) end for Arbejdsfængsel (8—-10 dog ikke udover 10 Aar og saaledes, at

Timer, jfr. § 59 — dog kan det i de i den altid fastsættes til Arbejdsfængsel i

K. U. § 56 Nr. 2. omtalte Tilfælde stige til en særlig Anstalt eller Anstaltsafdeling.

12 Timer), og Arbejdsgodtgørelsen er regel- Om Behandlingsmaaden i disse Tilfælde

mæssig ved Arbejdsfængsel noget større, eller blot om de Synspunkter, der skal

Ellers er der, bortset fra de særlige Regler være ledende ved Fuldbyrdelsen, siger K. U.

om unge Forbrydere, i Hovedsagen ikke intet; og heller ikke det ledsagende Udk.

andre Forskelligheder end, hvad der na- til kgl. Anordning giver her nogen Vejledturligt

følger af, at Straffens Varighed ning. Hvad endelig angaar Betingelserne

gennemgaaende er betydeligt længere ved for Anvendelsen af denne Regel, følger

Strafarbejde end ved Arbejdsfængsel — og K. U. § 56 ogsaa ganske de gamle fra Gensaa

maa det herved erindres, at selv disse tagelsesreglerne kendte Spor. Betingel-

Forskelligheder kun beror paa kgl. Anord- sen er alene et vist Antal tidligere Straffe

ning, altsaa kan ophæves ad administra- — 4 Gange udstaaet Arbejdsfængsel elier

tiv Vej. Strafarbejde, hvis sammenlagte Varighed

Af Enkeltheder fremhæves følgende: ikke er under 4 Aar med en Forældelses-

Minimum ved simpelt Fængsel er 7 Dage | frist af 3 Aar fra den sidste Løsladelse.

(§ 21), ved Arbejdsfængsel i Reglen 14 | Naar denne Betingelse foreligger, indtræder

Dage (§ 17), dog saaledes, at det ved en- > Virkningen rent mekanisk. Enhver indivikelte

Forbrydelser nedsættes til 7 (§§ 324, j duel Prøvelse af, om den paagældende virke-

327) eller 2 (§ 164) Dage. — Strafarbejde [ lig kan anses som Vaneforbryder eller pro-

*) Det forudsættes dog i § 17, at det ved Arbejdsfængsel skal være tilladt Fangen selv at for-

•skaffe sig Arbejde. Stor praktisk Betydning vil dette dog næppe faa.

More magazines by this user
Similar magazines