searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

fessionel Forbryder, og orø den nu begaaede

Forbrydelse indicerer Inkorrigibilitet eller

vidner oin, at Personen er en stadig Fare

for Retssikkerheden, er udelukket. Den

f. Eks., der efter flere Gange at være

straffet for Berigelsesforbrydelser, sidst med

fieraarig Frihedsstraf, inden 3 A ar efter

Løsladelsen, maaske i let beruset Tilstand,

begaar en Voldsforbrydelse eller Krænkelse

af Samfundsfreden, der kunde paadrage

ham en kortvarig Straf af Arbejdsfængsel,

falder uvægerlig ind under Bestemmelsen.

Ja selv uagtsomme Forbrydelser kan have

denne Virkning.

Endnu skal fremhæves, at K. U. ikke

i noget Tilfælde hjemler Frihedsberøvelse

paa ubestemt Tid som Straf, og som Sikkerhedsforvaring

kun overfor utilregnelige

eller formindsket tilregnelige Personer (K.

U. § 84) samt indenfor meget snevre Grænser

overfor Vanedrankere (§ 8f>) og i det

til StrH. § 299 svarende Tilfælde (Undsigelse

— § 86). Disse Tilfælde er, naar

bortses fra Reglerne om Værgeraadsforsorg,

overhovedet de eneste, hvor Sikkerhedsforvaring

o. 1. kan træde i Stedet for Straf.

Ved Bedømmelsen af de ovenfor omhandlede

Bestemmelser maa det først fremhæves,

at den Maade, hvorpaa K. U. drager

Grænsen mellem Lovordning og administrativ

Anordning, næppe kan billiges, ligesom

den væsentlig afviger fra, hvad der

andetsteds i nyere Tid er gennemført eller

foreslaaet. At alle mindre væsentlige Enkeltheder,

allerede af Hensyn til den lettere

Adgang til gennem Omordning at

drage Nytte af indvundne Erfaringer og

nye Tanker, bør ordnes administrativt, maa

sikkert erkendes. Men lige saa vist er det

en anerkendt statsretlig Grundbætning, at

Ordningen af Straffuldbyrdelsens Hovedprinciper

er eller bør være et Lovgivningsanliggende.

De Afvigelser herfra, som i

dansk Ret har fundet Sted, f. Ex. ved

Udfærdigelsen af Adg. 13. Febr. 1873, har

altid været betegnede som stridende mod

rigtige statsretlige Grundsætninger. I

Norge er Straffuldbyrdelsen ordnet ved L.

12. Decbr. 1903 om Fængselsvæsenet og

om Tvangsarbejde, jfr. L. 2f>. Marts 1907.

T Sverige er ligeledes de vigtigere herhen

hørende Regler lovfæstede særlig gennem

to Love af 22. Juni 1900 jfr. L. 2. Juni 1908 1 ).

Det tyske V. E. indeholder Forskrifter angaaende

Straffuldbyrdelsen, der medtager

en Del mere end Reglerne i K. U., men vil

dog overlade ret meget til administrativ Ordning

(Bundesrat og de enkelte Regeringer).

Men dette mødte den skarpeste og en næsten

enstemmig Protest i Litteraturen, og

G. E. föreslåar da ogsaa i langt videre

Omfang at ordne Straffuldbyrdelsen ved

Lov 2 ), Ikke blot af statsretlige, men ogsaa

af strafferetlige Hensyn bør det Standpunkt

fastholdes, at alle Hovedregler om Straffuldbyrdelsen

fastslaas ved Lov, fordi hele

Lovens Straffesystem svæver i Luften, naar

disse Grundsætninger ikke staar fast, naar

det derfor ikke er givet, hvad der tilsigtes

opnaaet ved de enkelte Strafarter, og

hvilke Midler der dertil kan og skal anvendes,

idet principielle Ændringer i Straffuld

byrdeisen overlades til skiftende Justitsministres

Forgodtbefindende.

Disse Fordringer fyldestgør de herhen

hørende Bestemmelser i K. U. langtfra.

De angiver vel i Hovedsagen, i hvilke Tilfælde

Straffen skal udstaas henholdsvis i

Enrum eller i Fællesskab, men derimod

intet om, hvilket System der skal følges

ved Behandlingen. De siger vel, at Adgang

til Løsladelse paa Prøve kan hjemles ved

kgl. Anordning, naar en nærmere angiven

Del af Straffetiden er udstaaet. Men der

mangler enhver Angivelse af, hvilke Synspunkter

der herved skal være ledende.

Det er derfor ganske uafgjort, hvilket

Formaal den foreløbige Løsladelse skal

tjene, om den skal anses som en ren Naa-

1 ) Af en særlig Kommission er nu udarbejdet et nyt „Forslag till Lag angående verkställighet

av fltTÄfl*rbete och fängelsestraff", jfr. Almquist i N. T. f. Strafferet III S. 274 flg.

»^ Ogsaa den italienske Strfl. af 22. Novbr. 1888 ordner i Hovedtrækkene Stratfuldbyrdelsen ved

de enkelte Arter af Frihedsstraffe.

More magazines by this user
Similar magazines