searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

gens Værdi i generalpræventiv Henseende j gennemført i de os nærmestliggende min-

staar det Faktum, at netop denne Udsondre Stater, Norge, Sverige og Holland.

dring af visse Personer derved, at de for-' Naar de andre, navnlig større Stater har

synes med Tugthusstraffens sorte Kokarde, [ og, om end ikke uden stærk Modsigelse,

i højeste Grad forøger Vanskelighederne ' synes at ville fastholde den modsatte Ord-

ved deres Tilbagevenden til Samfundslivet,; ning — en Flerhed af kvalificerede Fri-

hvilket er saa meget beklageligere, som ihedsstraffe

—, staar dette formentlig i

det ingenlunde er saa, at de, der har be-' Forbindelse med den der i Reglen endnu

gaaet grove Forbrydelser, gennenigaaende \ opretholdte Tredeling indenfor Forbrydel-

er mindre paavirkelige af Straffen og der- , serne. Dette kan imidlertid ikke have

for giver mindre Haab om Genoprejsning i nogen Vægt for dansk Ret, hvor denne

end andre. Dernæst frembyder det over- j Tredeling aldrig har været kendt og ikke

ordentlige, vel nærmest uovervindelige kan ventes indført.

Vanskeligheder at fordele Forbryderne I Overensstemmelse med ovenanførte

mellem de to Strafarter paa en Maade, foreslaas det kun at anvende to Arter af

der svarer til en etisk Bedømmelse af Frihedsstraffe. For den lettere Form af

deres Handling; dette vilde i alt Fald disse foreslaas ligesom i K. U. bibeholdt

kræve en Sondring af ganske anden Art den i dansk Ret traditionelle Betegnelse:

end den, K. U. og andre Love gennem- simpelt Fængsel. For den strengere Form

fører. Det vilde for det første være for- foreslaas anvendt den af Straffelovskommiskasteligt

nogensinde at give unge Mennesionen skabte Betegnelse: Arbejdsfængsel.

sker — f. Ex. under 20 eller 21 Aar — Dette .Udtryk maa anses som et heldigt

det særlige Stempel, som følger af, at de Fund ogsaa som Fællesbetegnelse for al

er dømt til Strafarbejde, Tugthus, eller med Arbejdstvang forbunden Frihedsstraf.

hvad man vil kalde den strengeste Straf- Dot markerer tilstrækkelig skarpt Strafart.

Tanken vilde iøvrigt vel kræve det fens alvorlige Karakter i Modsætning til

mest markante Navn: Tugthus. Men over- det simple Fængsel, og det mærker paa

hovedet vil det ikke uden et fuldstændigt den anden Side ikke den straffede saa

Brud med al Tradition kunne undgaas, at haardt som f. Ex. „Tugthusstraf" eller

mange straffes med Fængsel, der moralsk „Strafarbejde*', mod hvilken sidste Beteg-

staar langt lavere end adskillige, som nelse der ogsaa kan anføres andre Ind-

straffes med Strafarbejde. Føles der virvendingerkelig Trang til den af en saadan udvortes

Stempling betingede Differentiering, synes

det langt simplere og naturliger e at opnå a

dette ved en Omordning paa et andet

Punkt, nemlig derved, at Retten i Dommen

foruden Straffen udtrykkelig udtaler

Fortabelse af Æreret eller af statsborgerlige

Rettigheder, hvor Handlingens Art

og Forbryderens Motiver m. m. gør dette

naturligt, en Ordning, som ogsaa af andre

Grunde bør foretrækkes, jfr. nærmere nedf.

ved Bemærkningerne til §§ 68 og 69.

Alt ialt maa det herefter hævdes, at

overvejende Grunde taler for kun at opretholde

én Form af Frihedsstraf med

Arbejdstvang. Denne Ordning er ogsaa

1 ).

Det er efter det ovenf. anførte selvforstaaeligt,

at der ikke er nogen Grund

til indenfor denne Frihedsstraf at genoptage

en Sondring svarende til vor gældende

Straffelovs af Straffelovskommissionen

opgivne Forskel mellem Forbedringshusog

Tugthusstraf. Dette udelukker imidlertid

ikke, at der i Reglerne om Straffuldbyrdelsen

gennemføres Forskelligheder i

Fangebehandlingen efter Straffens Varighed,

den straffedes Fortid og navnlig hans

Alder, jfr. herom nærmere nedf.

Tvangsarbejde som særlig Strafart

findes lige saa lidt optaget i nærværende

Forslag som i K. U. Grundene hertil er

tidligere anført. Derimod hjemler nservæ-

Se f. Eks. Förhandlingar vid Krhmnalkongressen i Stockholm 1911 S. 197.

More magazines by this user
Similar magazines