searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

ende Forslag ved Siden af de to oftere

omtalte Arter af Frihedsstraf i ret betydeligt

Omfang Anvendelse af Frihedsberøvelse,

der ikke har Karakteren af Straf, men

af en ren Forsorgs- eller Sikkerhedsforanstaltning,

og som forudsætter Tilstedeværelsen

af særlig dertil bestemte Anstalter.

For Oversigtens Skyld skal der, idet der

bortses fra, at disse Foranstaltninger systematisk

hører hjemme i en anden Sammenhæng,

herom bemærkes følgende:

Bortset fra Opdragelsesanstalter for

unge Personer, der fritages for Straf mod at

undergives Yærgeraads- o. 1. Forsorg — et

Forhold, hvis nærmere Ordning falder udenfor

nærværende Lovforslags Kamme —

hjemler Forslaget ligesom K. U. Sikkerhedsforvaring,

der tillige tjener kurative og rene

Forsorgsformaal, for psykisk defekte Personer

samt Tvangsanbringelse i Dranker-Helbredelsesanstalter

for Vanedrankere, der

ikke skønnes at være uhelbredelige. For Tilstedeværelsen

af dertil egnede Anstalter maa

der derfor fra Statens Side drages Omsorg,

uden at det dermed er udelukket, at kommunale

og private Anstalter under Statskontrol

kan anvendes til saadan Anbringelse.

Men dernæst foreslaas i en Hække Tilfælde,

hvor K. U. alene hjemler Anvendelse af Straf,

Sikkerhedsforvaring anvendt overfor saadanne

Lovovertrædere, overfor hvilke den

almindelige Straffebehandling skønnes at

være ufyldestgørende eller formaalsløs.

Medens der angaaende den nærmere Begrundelse

heraf maa henvises til det følgende,

skal her blot kort gøres Rede for

dels, hvilke Tilfælde der herved haves for

Øje, dels hvilke Arter af Forvaring der vil

blive foreslaaet.

Indenfor den Kreds af Personer, overfor

hvilke den almindelige Straffebehandling

erfaringsmæssig ikke gør Fyldest, kan der,

bortset fra de udpræget psykisk defekte og

Vanedrankerne, fremhæves to ret tydeligt

adskilte Grupper. Den ene udgøres hovedsagelig

af Personer, som paa Grund af

Karaktersvaghed, Mangel paa Energi og

Stadighed er ude af Stand til at ernære

*) Benedikt i Verhandl. d. 31. deutschen Juristentages 3. Bd.; S. 644.

sig paa regelmæssig hæderlig Maade og

derfor uden iøvrigt at udvise udpræget forbryderiske

Tilbøjeligheder fristerTilværelsen

som vanemæssige Tiggere eller Løsgængere.

Disse Personer er ikke egentlig samfundsfarlige,

men kan være i høj Grad besværlige,

især da de i Reglen ogsaa er drikfældige

og ofte lidet modstandskraftige overfor

Fristelser til Rapseri og andre Smaaforseelser.

Erfaringen har overalt, ogsaa hos

os. vist, at den traditionelle Behandling

med forholdsvis korte Frihedsstraffe overfor

Flertallet af dem er ganske virkningsløs.

Paa den anden Side vil man h'nde det betænkeligt

at gaa frem mod dem med langvarige

strenge Straffe, dels fordi Forseelsen

i sig selv er ringe, ja i Virkeligheden ligger

lige ved Grænsen af det strafbare, dels fordi

det store Flertal af disse Personer er til

en vis Grad psykisk defekte og netop derfor

ude af Stand til at ernære sig paa normal

Maade i Frihed. De er, som det træffende

er sagt, 1 ) at ligne med dem, der i Skolen

trods al Anstrengelse ikke kan lære Matematik.

De føler det efterhaanden og opgiver

Evret. De' er paa den anden Side

oftest godmodige og hyppigt ogsaa arbejdsvillige

nok, naar de blot faar Arbejdet

anvist og tilrettelagt under en regelbunden

Levevis. K. U. (§§ 324—32t>) giver overfor

disse Personer Anvisning paa ret langvarige

og strenge Frihedsstraffe — Arbejdsfængsel

indtil 3 Aar, efter Omstændighederne

Strafarbejde. Hvis dette gennemføres

strengt, fører det til en stødende og

unyttig Haardhed. Netop derfor maa det

paaregnes, at en saadan Ordning vil blive

haandhævet meget lempeligt; i saa Fald

vil de anvendte (forholdsvis korte) Straffe

ikke fyldestgøre Samfundets Krav paa for

længere Tid at blive befriet for disse besværlige

Elementer. Den Tanke er da i nyere

Tid stadig kraftigere kommet til Orde, at

man, naar det, efter at Straf nogle Gange

er forsøgt, viser sig, at de paagældende er

vanemæssige Tiggere eller Løsgængere,

overfor dem bør give Afkald paa Straf og

i Stedet for deane anvende en ren Sikker-

More magazines by this user
Similar magazines