searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

hedsforvaring, hvor et lempeligt Regime, Saaledes vil det formentlig være naturligt,

der såa vidt muligt undgaar at tilføje anden at Vanedrankere, der har vist sig uhel-

Lidelse end den med Frihedsberøvelsen og bredelige, dømmes til Anbringelse i Ar-

Arbejdstvang nødvendigt forbundne, bøder Bejdshus under samme Betingelser, under

paa Forvaringens forholdsvise Langvarighed. hvilke de ellers vilde have været at an-

Allerede den belgiske L. 27. Novbr. 1891 bringe i Drankerasyler.

erstatter ved professionelt Tiggeri og Løs- Tiggere og Løsgængere bør endvidere

gængeri strafferetlig Behandling med An- kunne anbringes der, ogsaa naar de har

bringelse i de saakaldte depots de mendicite gjort sig skyldige i mindre grove Ejen-

fra 2 til 7 Aar. Det tyske V. E. (§ 305, domsforbrydelser, der har Karakteren af

jfr. § 42) og G. E. (§ 192, jfr. § 08) hjem- Lejlighedsforbrydelser, enten efter udstaaet

ler kun Anvendelsen af kortvarige Straffe, Straf eller i Stedet for denne.

(der endda i Reglen kan bortfalde), men 1 de tilsvarende Anstalter for Kvinder

med paafølgende Anbringelse i ,,Arbeits- vil det endelig formentlig være rigtigt at

haus", hvilken Anbringelse ikke anses som anbringe prostituerede Kvinder, som etter

Straf, men som Sikkerhedsforvaring. at være straffede efter nærvær. Forsi. §

Schweizisk V. E. Art. 27i) giver i Gentagelses- 228 i Strid med et dem ved Dommen givet

tilfælde (inden 1 Aar) ganske i Almindelig- Tilhold søger Erlnerv ved l

hed Dommeren Ret til i Stehet for Straf

at paabyde den skyldiges Anbringelse i en

Arbejdsopdragelsesanstalt, hvor han forbliver

højst 3 Aar med Adgang til Løsladelse

paa Prøve efter mindst 1 Aars Forløb.

Idet nærværende Forslag bygger paa

den Betragtning, at Straf erfaringsmæssig

er virkningsløs overfor den, i Reglen i

psykisk Defekt begrundede, hos visse Personer

rodfæstede Hang til Løsgængeri

eller Tiggeri, at korte Straffe ikke yder

Samfundet noget nævneværdigt Værn mod

disse besværlige Elementer, og at langvarige

Straffe overfor dem synes en uforholdsmæssig

Haardhed, foreslaas det nærmest

i Tilslutning til det schweiziske Udkast

overfor dem i Stedet for Straf at

anvende en forholdsvis langvarig Forvaring

i særlig dertil indrettede Anstalter, Arbejdshuse,

med det Formaal saa vidt muligt

at vænne de paagældende til regelmæssigt

Arbejde og gennem styrkende Behandling

at gøre dem mere skikkede til

Kampen for Tilværelsen, samt iøvrigt for

en Tid at afholde dem fra deres sædvanlige

for dem selv og Samfundet lige uheldige

Levevis. Medens der angaaende Behandlingen

i disse Anstalter iøvrigt henvises

til det følgende, skal her blot fremhæves,

at disse foruden vanemæssige Løsgængere

og Tiggere formentlig bør kunne

optage visse med dem beslægtede Elementer.

T tugt.

Derimod bør — modsat hvad der nu

gælder ved Tvangsarbejde — Forbrydere

af mere farlig Art, Voldsmænd, Sutenører

o. 1. ikke hensættes i disse Anstalter. Indblandingen

af saadanne med den øvrige

Belægning ganske heterogene Elementer,

vilde ikke blot vanskeliggøre Behandlingen,

men nødvendigvis give denne en ganske

anden Karakter end den tilsigtede. Hvor

overfor disse Personer den almindelige

Straffebehandling ikke slaar til, bliver

deres naturlige Plads de Forvaringsanstalter

for samfundsfarlige Forbrydere, som

straks nedenfor skal omtales.

Den anden Gruppe af Forbrydere, ved

hvilken den sædvanlige Straffebehandling

erfaringsmæssig er funden ufyldestgørende,

er de samfundsfarlige, kroniske Forbrydere,

der har vist sig praktisk talt upaavirkelige

af Straf. Upaavirkeligheden har denne

Gruppe tilfælles med den førstnævnte, men

den adskiller sig fra den ved sin væsentlig

større Samfundsfarlighed. Omend i og

for sig Forbrydelser af enhver Art kan

være repræsenterede i denne Gruppe, er

det dog navnlig 3 Kategorier, der giver

den sit Præg. Talrigst repræsenterede er

sikkert de professionelle Ejendomsforbrydere,

men ved Siden af dem staar de

i vanemæssige Voldsforbrydere og Sædelig-

' hedsforbrydere. En ejendommelig Mellemstilling

indtager de uforbederlige Sutenører,

More magazines by this user
Similar magazines