searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Lov

om

almindelige borgerlige

Forbrydelser.

Almindelig Del.

1 s t e Kapitel.

Indledende Bestemmelser.

§ I-

De strafbare Handlinger, der omhand- (ny)

les i denne Lov, er Forbrydelser. Det

samme gælder, hvor intet modsat er bestemt,

om saadanne i andre Love omhandlede

strafbare Handlinger, der kan medføre

højere Straf end Bøde eller simpelt Fængsel

i 3 Maaneder.

Denne Lovs Kapitler 1—8 finder, for (K. l T . § 1, 2. St.)

saa vidt intet modsat er bestemt. Anvendelse

paa alle Forbrydelser.

§ 2.

Straf kan kun paalægges for Hand- (K. U. g 2. 1. St., Strfl. § 1)

linger, hvis Strafbarhed er hjemlet ved

Lov, eller som ganske maa ligestilles med

saadanne Handlinger. Denne Regel finder

tilsvarende Anvendelse paa de i §§ 52—74

nævnte Retsfølger af strafbare Handlinger.

§ 3.

Til Forstaaelse af Lovens Sprogbrug (K. U. § 5)

gælder følgende:

More magazines by this user
Similar magazines