searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

§ 15, 2. St. om, hvilke Fanger der skal

udstaa Strafarbejde i Fællesskab, kan først

mærkes den Anomali, der dog neppe har

været tilsigtet, men snarere skyldes en

mindre heldig Affattelse, at den, der idømmes

Strafarbejde, hvis han tidligere har

afsonet to Arbejdsfængselsstraffe i F æ 11 e sskab

— f. Eks. i Henhold til de i § 19

særlig nævnte Paragraffer — skal Aidstaa

Strafarbejdet i Celle, medens han, hvis

han tidligere to Gange har udstaaet Arbejdsfængsel

i Enrum, nu skal udstaa Strafarbejdet

iFællesskab. Don første Kegel

er i denne Almindelighed urimelig; den

anden er ofte, navnlig hvor Forstraffene

har været kortvarige, uheldig. Paa denne

sidste kan Justitsministeriet ifølge 2det

Pkt. ganske vist bøde. Men hvis f. Eks.

Fangen i Henhold til Bestemmelsen i 1ste

Pkt. straks efter Dommen er afleveret til

Straf anstalten ved Horsens, hvor der jo

kun findes et ret begrænset Antal Celler,

vil dette have til Følge enten, at Afsoning

i Enrum maa opgives, eller at Fangen maa

overføres til en anden Anstalt. — Endnu

bemærkes, at Udtrykket i § 15, 2. St.

1. Pkt. „efter fyldte 25 Aar have

udstaaet" ikke er helt klart, idet det efterlader

Tvivl om, hvorvidt det omfatter en

Strafafsoning, begyndt forinden, men afsluttet

efter det 25de Aar.

Hvad endelig angaar de tilsvarende

Regler ved Arbejdsfængsel, synes det for

det første ganske uforstaaeligt, hvorfor enhver,

der første Gang dømmes til Arbejdsfængsel

efter en af de i § 19 særlig nævnte

Paragraffer, regelmæssig skal udstaa Straffen

i Fællesskab. Selv ved Løsgængeri og

Tiggeri m. m. — §§ 324—326 — synes,

denne Regel for ubetinget, men navnlig

ses der ikke at være nogen rimelig Grund

for en saadan Regel ved de Forbrydelser,,

der omtales i §§ 163 og 164 (Beruselse og

Overtrædelse af Værtshusforbud) eller i

§§ 313 og 392 (Beskadigelse af fremmed

Ejendom elier offentlige Mindesmærker o. 1.).

— Men endvidere fører § 19 sammenholdt

med § 15 for Arbejdsfængsels Vedkommende

til lige saa mærkelige Resultater i

som de ovenfor ved Omtalen af Straf-

69

arbejde fremhævede. Hvis f. Eks. to Personer

A. og B. hver 2 Gange udstaar

Cellestraf (ligegyldigt om det er Arbejdsfængsel

eller Strafarbejde) for samme Forbrydelse

og af samme Art, hvoraf ialtfald

den ene er udstaaet før det fyldte 25de

Aar, og derefter A. dømmes til Arbejdsfængsel,

B. til Strafarbejde, skal A. (ifølge

§ 19) udstaa Straffen i Fællesskab, men B.

(ifølge § 15) i Celle. Hvis da senere A.

idømmes Strafarbejde og B. Arbejdsfængsel,

skal A. i Celle og B. i Fællesskab. Denne

irrationelle Svingen mellem Celle og Fællesskab

kan yderligere fortsættes, saa længe

vedkommende ikke har udstaaet 2 Cellestraffe

efter det 25de Aar. — Den Omstændighed,

at § 19 i Begyndelsen kun

omtaler Arbejdsfængsel i Enrum, fører

dernæst til, at den, som efter to Gange i

Henhold til de i Paragraffen særlig nævnte

Bestemmelser at være dømt til Arbejdsfængsel

udstaaet i Fællesskab, kort derefter

paany dømmes til Arbejdsfængsel

efter en anden Lovbestemmelse, skal udstaa

Straffen i Celle, medens den, der to Gange

har udstaaet Arbejdsfængsel i Celle, naar

han paany (maaske længe efter) dømmes

til Arbejdsfængsel, skal udstaa Straffen i

Fællesskab!

Hele dette komplicerede System vil

dernæst volde urimeligt Besvær og Vanskeligheder

for de forskellige Anstalters

Ledelse, der herefter ofte maa indhente

Oplysninger fra en Række Fængsler om

de tidligere Straffes Udstaaelsesmaade.

Dette skal dog ikke her forfølges videre.

Derimod skal i denne Forbindelse endnu

bemærkes, at megen Tvivl om, hvorvidt en

Straf skal anses udstaaet i Enrum eller i

Fællesskab, kan opstaa i de Tilfælde, hvor

Lempelser i Afsondringen i Henbold til

§ 14, 2. St. er tilstaaet, idet K. U. ganske

savner et saadant fast Kriterium for Straffuldbyrdelsens

Art, som nu haves i Strfl.

§ 13 „Arbejde i Enkeltcelle". K. U. § 14

forudsætter, at Strafarbejde under Afsondring

kan finde Sted med Arbejde (Friluftsarbejde

og Husgerning) i Fællesskab.

Dette forøger selvfølgelig de lige ovenfor

nævnte Vanskeligheder.

More magazines by this user
Similar magazines