searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

70

Saavel K. U., jfr. navnlig §§ 20 og 56,1

som Motiverne forudsætter, at Behandlingen,!

særlig ved Arbejdsfængsel, kan blive meget

forskellig under Hensyn til Fangernes Alder,

Straffetidens Længde m. m. Specielt forudsætter

§ 56 Nr. 1., at unge Forbrydere under

21 Aar regelmæssig bør udstaa Straffen i

en særlig for dem beregnet Anstalt. Men

ogsaa paa dette Punkt er Udkastets Regler

meget ufuldstændige og synes selv afset

derfra lidet tilfredsstillende. — For saa'

vidt man vil fastholde Udkastets Sondring

mellem Strafarbejde og Arbejdsfængsel,

burde for det første Omsætningen fra

Strafarbejde til Fængsel være obligatorisk,

ikke blot fakultativ, for unge Personer, ialtfald

under 18 Aar 1 kunne anordne dette, idet det kan vare

afgørende for, om han vælger Straf eller

Henvisning til Værgeraadsforsorg. Hvis,

som det maa antages, Ungdomsfængslet

væsentlig baseres paa Udstaaelse i ialtfald

delvist Fællesskab, synes dernæst

Reglen i K. U. § 19 endog at være en

Hindring for, at den, der første Gang

dømmes til Arbejdsfængsel, anbringes i

Ungdomsfængslet. Skal dette ikke blive

Tilfældet, lægger Reglen i § 19 stærkt

hæmmende Baand paa Ordningen af Behandlingsmaaden

i Ungdomsfængslet. —

Betænkeligt er det endelig, at § 56 Nr. 1.

siger, at Straffen kan udstaas i en særlig

for unge Personer beregnet Anstalts-

), vistnok under 21 Aar. afdeling ; sammenholdt med § 17 fører det

Det maa anses ganske forfejlet at under- til, at den kan udstaas i en Afdeling af

give helt unge Mennesker Strå fan staltens en Strafanstalt. Er det allerede i sig selv

stive, ubøjelige Regime og saa tidligt at irrationelt at lade to Strafarter, som efter

give dem det kvalificerede Forbryderstempel, Loven skal staa skarpt adskilte, fuldbyrdes

som ligger i en Idømmelse af denne som i samme Anstalt, saa gælder det i for-

særlig streng udhævede Strafart. Og navnlig højet Grad, naar Talen er om det særlige

synes den i§56Nr. 1. opstillede Begrænsning, Ungdomsfængsel, hvis Fuldbyrdelse netop

ikke over 3- Aar, uheldig. En ung Person, der i en særegen Grad bør danne en Modsæt-

har faaet en højere Straf, f. Eks. for Mandning til Strafarbejdet, naar dette skal

drab eller Brandstiftelse, kan meget vel

være en særlig Straf for de alvorligste

være endog særdeles egnet til den særlige

Forbrydelser og de mest forhærdede For-

Behandling, som Ungdomsfængslet er bebrydere.stemt

til at give. — Heller ikke den

Endnu kan nævnes Bestemmelsen i

obligatoriske Fordobling af Straffetiden

K. U. § 17, 4. Stk. om, at ved Arbejds-

kan anses for heldig. En Forlængelse

fængsel selvforskaffet Arbejdes Udbytte til-

af Straffen kan og vil ofte, men infalder

Fangen. Ganske bortset fra, om

genlunde altid være ønskelig. Om den

det ved en Straf, der er forbundet med

er det, kan netop ved disse Forbrydere

Arbejdspligt, er rationelt at tillade selv-

og denne særlige Straf ar t vanskelig afforskaffet

Arbejde, fører den nævnte Begøres

forud, men først under Straffuldstemmelse

let til stødende Ulighed. En

byrdelsen. Naar iøvrigt Sondringen mel-

Skomager eller Skrædder vil f. Eks. paa

lem Strafarbejde og Arbejdsfængsel op-

den Maade kunne skaffe sig en ret betydegives,

vil det rationelle da sikkert være i

lig Indtægt, skønt han ernæres af det of-

alle Tilfælde at give Adgang til efter en

fentlige, medens f. Eks. en Bygningshaand-

specialis causae cognitio at forlænge den

værker, der maaske straffes for samme

normale Straffetid indenfor en bestemt

Forhold som den første, i Reglen ganske

Grænse. Det er dernæst mærkeligt, at

det kun, naar den paagældende vilde være

vil være udelukket herfra. Naar det be-

at dømme til Strafarbejde, i Dommen

tænkes, at der her oftest vil være Tale

kan udtales, at han skal anbringes i Ung-

om ret alvorlige Lovovertrædelser — Bedomsfængsel.

Ogsaa ellers bør Dommeren

rigelses-, Volds- eller Sædelighedsforbrydelser

— synes det rationelle at være, at

i) Jfr. tysk V. E. § 69; G. E. § 16; schweizisk V. E. Art. 11; østerrigsk Regeringsforsl. (1912) § 56.

More magazines by this user
Similar magazines