searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

72

med indtil det halve, dog ikke udover

det 30te Aar, § 43. j

b. SimpeltFængsel uden Arbejdspligt,

men med Beskæftigelsestvang, fra 21 ,

Dage til 2 Aar, der udstaas i Arresthusene

eller (som custadia honesta) i

særlige dertil bestemte Arrester. I

disse sidstnævnte Tilfælde kan denne

Straf idømmes i indtil 10 Aar, § 45.

2.Straffen fuldbyrdes:

a. Ved simpelt Fængsel, der ikke

overstiger 2 Aar, altid i Enrum, hvor

ikke Sundheds- o. 1. Hensyn kræver

en Fravigelse eller Lempelse. Ved

Straffe, der overstiger 2 Aar, afgøres

det for livert enkelt Tilfælde af Justitsministeren,

om Straffen helt eller

delvis skal udstaas i Enrum (§ 45).

b. Ved A r b e j d s f æ n g s e 1 i Enrum,

naar Straffen ikke overstiger 2 Aar.

Hvor særlige Grunde taler derfor, kan

denne Tid med Justitsministerens Tilladelse

forhøjes til 3 Aar. — I Fællesskab

udstaas Straffen, naar den er af

længere Varighed end ovenfor angivet

samt uden Hensyn dertil: «) naar

Sundheds- o. 1. Hensyn gør Afsondringen

utilraadelig; /J) naar Straffen

overstiger 3 Maaneder, og Fangen tidligere

har udstaaet Arbejdsfængsel i

Fællesskab eller mere end en Gang

har udstaaet saadan Straf i Enrum,

deraf en Gang i mindst 6 Maaneder.

I de under ß) nævnte Tilfælde kan

Justitsministeren tilstede Udstaaelse i

Enrum (§ 37). — ^ Hvor Straffen skal

udstaas i Fællesskab, holdes Fangen

dog, hvis han ikke tidligere har udstaaet

Arbejdsfængsel i Fællesskab

udenfor de under «) nævnte Tilfælde

i Enrum i den første Tredjedel af

Straffetiden, dog ikke under 3 Maaneder

og ikke over 1 Aar. Indenfor

de samme Grænser kan ogsaa Fanger,

der tidligere har udstaaet Arbejdsfængsel

i Fællesskab, og hvis Straffetid

overstiger 2 Aar, holdes i Enrum.

Endvidere kan Fangerne holdes i Enrum

en kortere Tid, ikke over 3 Maa-

neder, ved Straffens Afslutning, ligesom

de kan holdes afsondrede i deres

Fritid, i Spisetiden, under Gudstjeneste,

Undervisning, Gaardtur samt ved Forberedelse

til Undervisningen (§ 38).

cl de særlige Ungdomsfængsler

(§ 43) holdes Fangerne i Enrum i

den første Tid efter Indsættelsen'og

en kortere Tid inden Løsladelsen,

løvrigt udstaas Straffen ved Arbejde i

Fællesskab enten i hele Arbejdstiden

eller i en Del af denne. Iøvrigt gælder

med Hensyn til Adgangen til at

modiiicere den strenge Afsondring eller

foretage en delvis Afsondring for Fællesfanger

de almindelige Kegler. I det

hele taget maa Ordningen ved denne

Form af Arbejdsfængsel være saa elastisk,

at den i videst muligt Omfang

aabner Plads for Individualisering.

Ved denne Straf lægges særlig Vægt

paa Fangernes aandelige og legemlige

Udvikling gennem Undervisning, Gymnastik

o. 1. samt paa deres Faguddannelse.

3. Medens K. U. ganske tier angaaende

Principerne for Straffuldbyrdelsen —

Straffesystemet — udtales det i nærværende

Forslag udtrykkeligt, at Straffuldbyrdelsen

ved Arbejdsfængsel over

ti Maaneder skal ske efter det progressive

System (§ 39), ligesom det iøvrigt

foreslaas i Loven at optage en Række

Bestemmelser, hvorved Fangens Retsstilling

i forskellige Retninger positivt lovfæstes.

Særlig bemærkes, at det positivt

fastslaas, at længere Straffe regelmæssig

skal afsluttes med Løsladelse paa Prøve,

naar 2 /5 af Straffetiden, dog mindst 9

Maaneder, er udløben,' medmindre der

er særlig Grund til at antage, at saadan

Løsladelse vil være utilraadelig (§ 40).

Det fastslaas hermed, at Løsladelse paa

Prøve er et regelmæssigt Led i Straffuldbyrdeisen,

ikke en særlig Naadesakt.

Dette stemmer med, hvad der nu maa

betegnes som den ubetinget herskende

Opfattelse, skønt af de nyere Udkast

kun tysk G. E. § 55 sidste Punktum har

More magazines by this user
Similar magazines