searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

2

a) Ved Udtrykket dansk sigtes til den

danske Stats hele Omraade.

b) Ved en Persons nærmeste förstaas

hans Ægtefælle, Slægtninge i lige

Linie, Søskende, lige saa nær besvogrede

samt den besvogredes Ægtefælle, endvidere

Adoptivforældre, Adoptivbørn, Plejeforældre

og Plejebørn samt forlovede.

Er et Ægteskab opløst, begmnder det

fremdeles Anvendelse af de om de nærmeste

givne Regler, for saa vidt angaar

Begivenheder, der ligger forud for Opløsningen.

c) Under Offentliggørelse af Skrift

m. m. indbefattes Opslag, Fremlæggelse

og lignende paa almentilgængeligt Sted.

Ved offentlig Sag forstaas en i Strafferetsplejens

Former forfulgt Sag.

d) Ved Vold forstaas, naar ikke andet

er sagt, personlig Vold, hvormed ligestilles

Hensættelse i bevidstløs Tilstand eller Berøvelse

af Modstandsevne ved Anvendelse

af bedø\ende, hypnotiske og lignende

Midler.

e) Ved Dokument förstaas enhver

Genstand, som indeholder en Meddelelse,

der efter sit Indhold er bestemt til at have

Betydning i Retsforhold eller kan benyttes

som Bevis i saadant.

f) Under Udtrykket rørlig Ting indbefattes

ogsaa enhver til Frembringelse af

Lys, Varme eller Bevægelse fremstillet

eller opbevaret Kraft.

2 det Kapitel.

Betingelser for strafferetlige Bestemmelsers

Anvendelse.

§ 4.

(K. U. § 3, Strfl. § 306, L. J /4 1905 § 24) Er den ved en Handlings endelige Paakendelse

gældende Straffelovgivning forskellig

fra den, der galdt ved Handlingens

Foretagelse, afgøres Spørgsmaal om Strafbarhed

og Straf efter den senere Lov, dog

at Afgørelsen ikke derved maa blive

strengere end efter den ved Handlingens

More magazines by this user
Similar magazines