searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

fra Forvaringsanstalten 2 Aar før Maksimaltidens

Udløb.

Bliver den paagældende uarbejdsdygtig

og skønnes ban ikke at være farlig,

afgives ban til Fattigvæsenet til Forsør-

75

IV. Bestemmelserne om Bødestraffen

i K. U. §§ 23 og 24, jfr. § 48, tilstræber

øjensynligt at skabe større Udsigt til, at

idømte Bøder virkelig betales. Dertil sigter

navnlig Bestemmelserne om, at Bøder

kan inddrives, og at de af Politiet kan

tilstedes betalt afdragsvis, hvilket sidste

iøvrigt allerede nu finder Sted i Praksis.

At en Reform af Bødestraffen tiltrænges,

kan ikke betvivles. Uagtet der ikke findes

nogen almindelig Statistik angaaende

Bøders Betaling og Afsoning, kan det

efter anstillede Undersøgelser vistnok antages,

* at næppe 50 pCt. af samtlige Bøders

Beløb betales. Noget gunstigere

stiller Forholdet sig, naar alene Bødernes

Antal uden Hensyn til Størrelsen lægges

til Grund*), idet selvfølgelig det store Antal

ganske smaa Bøder, navnlig i offentlige

Politisager, betales i betydeligt større i

Ved Siden af Bødens Benyttelse som

eneste Straf [kender forskellige Love og

Udkast Idømmelse af Bøder som Tillægsstraf

til Frihedsstraffe * ved Forbrydelser,

der udspringer af Vindesyge eller Grerrighed.

Baade det tyske V. E. § 36, Gr. E.

§ 85 og det schweiziske Udkast Art. 37

indeholder almindelige Bestemmelser om

saadan Anvendelse af Bødestraffen, og

under den nyere kriminalpolitiske Diskussion

om Bødestraffen har denne Tanke fundet

stærk Tilslutning. Det er selvfølgelig ikke

Meningen, at saadan kumulativ Idømmelse

skal anvendes overfor alle Forbrydere af

denne Art, f. Eks. ved almindelige Tyverier

o. 1. Den bør kun finde Sted i saadanne

Undtagelsestilfælde, hvor Personer,

der har Formue eller gode Indtægter, af

Vindesyge eller Gerrighed begaar Forbrydelser

for yderligere at berige sig, navnlig

naar disse begaas mere systematisk eller

professionelt. Som Eksempler kan'nævnes

Bedrageri, Utroskab, Aager, Rufferi, Foraarsagelse

af Almenfare eller Fare for andres

Liv ved Omgaaen af offentlige Kontrolforan-

Omfang end de større Bøder. I Sverige |

regner man, at ca. 25 pCt. af Bøderne afsones

8 staltninger eller hensynsløs Undladelse af at

træffe fornødne Sikkerhedsforanstaltninger,

naar dette sker for at spare Udgifterne

hertil, o. 1. At Idømmelse af en alvorlig

). Ogsaa i andre Lande er Bøde- Pengestraf som Tillægsstraf er egnet til

afsoningernes Antal betydeligt. Men gen- at modvirke Fristelser af denne Art, kan

nemgaaende er heller ikke der Bestem- næppe betvivles. K. U. har imidlertid saa

melserne om Bødestraffen — bortset fra lidt som N. Strfi. betraadt denne Vej;* og

Adgangen til at inddrive Bøder — væsent- det er fra enkelt Side"

lig mere tilfredsstillende end i dansk Ret.

Det maa imidlertid hævdes, at de i K. U.

paa dette Punkt foreslaaede Ændringer

ikke er fyldestgørende. Og den anden,

tildels hermed i Forbindelse staaende store j

Opgave for en Reform af Bødestraffen —

dens udvidede Anvendelse — ses K. U. i

slet ikke at have gjort noget Forsøg paa

at løse. Om dette sidste Spørgsmaal, der i

ialtfald for en væsentlig Del vedrører den |

specielle Del, skal paa dette Sted blot i

bemærkes følgende:

3 )~bævdet,7"at den

rette Løsning netop er den af N. Strfl.

§ 36 og K. U. § 83 Litr. c. hjemlede: Inddragelse

af Forbrydelsens Udbytte. Dette

kan dog ikke tiltrædes. At Forbrydelsens

Udbytte inddrages, er kun en naturlig

Konsekvens af de civilretlige Grundsætninger

om gyldig Retserhvervelse (condictio

ob turpem causam), hvorefter i Reglen

den forurettede vil have Krav paa Restitution

af dette, og skaber i de sjeldne Tilfælde,

hvor det medfører en vidererækkende

Virkning, ikke noget særligt kraftigt Mo-

*) Jfr. derom den som Bilag B. trykte, af Fuldmægtig i det statistiske Departement O. B. Kofoed

velvilligst udarbejdede Opstilling for Åarene 1906—10.

») Jfr. Förhandlingar vid Kriminalkongressen i Stockholm 1911 S. 76.

*) Jfr. Förhandlingar vid Kriniinalkongressen i Stockholm 1911 S. 92.

More magazines by this user
Similar magazines