searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

af Tilfælde, hvor den skyldige kun bar

smaa eller dog beskedne Indtægter, savne

al Værdi som Garanti mod Idømmelse

af uforholdsmæssig store Bøder — ja denne

Betydning bar end ikke en sau lav Grænse

som 5,000 Kr. En virkelig Garanti i denne

Betning naas kun ved i Stedet for en fast

Sum at sætte en vis Kvotadel af den paagældendes

Indtægt. Det vigtigste er imidlertid,

at man kun ved at inddrage dette

Moment i Bestemmelsen om Bødens Fastsættelse

tør paaregne gennem denne at

paavirke Retsanvendelsen saaledes, at den

skrider til et energisk Brud med den tilvante

Metode, der altfor meget regner med

Bødens absolute Størrelse. For at opnaa

dette er det oftere foreslaaet 1 ), at Bøden

ligefrem skal ansættes til et vist Antal

Dagsindkomster. Saa vidt gaar nærvær.

Forsi. § 48 ikke. Den forudsætter, at

Bøden ansættes til en bestemt Sum; men

den fordrer, at Dommeren som Grundlag

for dennes Fastsættelse fremskaffer og benytter

Oplysninger om den skyldiges daglige

Indtægt og om alle andre Forhold,

der har Indflydelse paa bans økonomiske

Ydeevne (Indtægtens Oprindelse,

Sikkerhed o. 1., bestaaende Forsørgelsespligt,

Børnetal etc.) og den forudsætter,

at dette faar Udtryk i Begrundelsen.

At en Ansættelse paa dette Grundlag

altid skulde føre til en fuldt tilfredsstillende

Paaligning, tør ganske vist ikke

ventes, allerede fordi de Oplysninger, som

uden altfor stort Besvær kan fremskaffes

(gennem Skattemyndigheder o. 1.) ikke altid

kan paaregnes at være fuldt paalidelige.

Men det kan dog ikke betvivles, at

man ad denne Vej kan og regelmæssig vil

naa til Ansættelser, der kommer Idealet

uendelig meget nærmere end, hvad man

under den gældende Ordning kan paaregne.

Som regelmæssigt Minimum fastsætter

§ 48 1 Dagsindtægt. Lavere vil der, selv

ved store Indtægter under normale Forhold

ikke være Grund til at gaa, naar

Bøden skal være effektiv, navnlig da be-

77

tinget Straffedom altid kan anvendes. ^

Betingelserne for den særlige ved §§ 78*

og 79 hjemlede Strafnedsættelse foreligger,

vil det imidlertid være ønskeligt, at Retten

efter Omstændighederne kan gaa ned under

dette Minimum for gennem Idømmelse af

en minimal Bøde at kunne udtale, at Forholdet

vel er strafbart efter Loven, men

moralsk i bøj Grad undskyldeligt.

Vil man saaledes effektivt gennemføre

den Regel, at Bøden bliver fastsat i Forhold

til den skyldiges Betalingsevne, kræves

som nødvendigt Supplement en Bestemmelse

om, hvorledes der skal forholdes,

hvis den bødefældtes Formueforhold væsentlig

forringes inden Bødens Betaling.

Hertil sigter Bestemmelsen i nærvær. Forsi.

§ 48, 2. St., sidste Pkt.

Endelig skal fremhæves, at det ofte

gøres gældende, at det her foreslaaede

Princip for Bøders Fastsættelse ikke passer

ved Smaaforseelser, særlig Politiforseelser,

idet det kan føre til stødende

Misforhold mellem Forseelsens Betydning

og Bødens Størrelse. Principielt maa Berettigelsen

heraf dog sikkert benægtes.

Hvad enten man stiller sig paa den retfærdige

Gengældelses Standpunkt eller

lægger Vægt paa Straffens special- eller

generalpræventive Evne, bliver det her

hævdede Princip lige berettiget ved smaa

som ved store Forseelser. Først naar vi

kommer ned til saadanne Bagatelsager,

hvor Bøden næppe nok mere opfattes som

en Straf, men snarere som en kraftig

understreget Advarsel, kan det in a a ske

af rent praktiske Grunde anbefale sig at

forlade dette Princip. Men da er vi ialtfald

langt ude over nærværende Lovforslags

Omraade.

Til en virkelig Reform af Bødestraffen

hører imidlertid som allerede bemærket

ikke blot en mere rationel Paaligning,

men ogsaa en Ordning, der sikrer, at Bøden

saa vidt muligt virkelig betales. Hertil

sigter Reglerne i nærvær. Forsi. § 49.

For saa vidt K. U. i saa Henseende vil

i) Jfr, bl. a. Förhandlingar vid Kriminalkongressen i Stockholm 1911 S. 72 flg. o. fl. St.; Thyrén:

Principerna för en strafflagsreform I. S. 115—16.

More magazines by this user
Similar magazines