searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

genindføre den ved Straffeloven af skaffede

Inddrivelse af ikke betalte Bøder,

kan dette ganske tiltrædes. Derimod

foreslaas det at stryge Bestemriielsen om

Pressebøder i Udkastets § 23. 4. St.

En saadan Regel vil ganske vist undertiden

kunne virke gavnligt og tilfredsstille

Retsfølelsen. Men den kan mindst lige

saa let føre til højst stødende Resultater

ved at ramme ganske uskyldige og vil

efter Omstændighederne kunne virke som

et meget betænkeligt — indirekte —

Baand paa Ytringsfriheden. Hvis en ganske

ubetydelig — efter den maaske ludfattige

Forfatters Formueforhold beregnet

— Bøde eksekveres hos et Blad med en

Aarsindtægt af Hundredetusinder, vil det

virke gansko latterligt; og omvendt vil

det virke forargeligt, hvis et lille beskedent

Blad skal taale Eksekution for en

Kæmpebøde, paalagt en hovedrig Indsender,

der har foretrukket at gøre sig usynlig.

Naar K. U. § 23 bestemmer, at Politiet

kan tilstede afdragsvis Betaling af

Bøden, maa dette tiltrædes og er, som

bemærket, intet nyt. Men saa vel Betalingsfrister

som Afdragsbetaling bør ikke

alene afhænge af Politiets Skøn. Naar

Retten ved det under Sagen oplyste opnaar

Klarhed over, at saadanne Lempelser

bør gives, maa den ogsaa i Dommen

kunne træffe Bestemmelse derom. Ofte

vil Retten netop kun under denne Betingelse

finde det forsvarligt at beregne Bøden

efter et større Antal Dagsindkomster,

svarende til Forseelsens Grovhed. Disse

Frister bør Politiet ikke kunne forkorte;

men det bør kunne forlænge dem, naar

der efter Dommen, Forliget osv. oplyses

Omstændigheder, der motiverer en saadan

~ Naar de hidtil omtalte Reformer gennemføres,

tør det paaregnes, at de paalagte

Bøder under nogenlunde regulære Forhold

kan betales. Hertil vil det yderligere

bidrage, at en betydelig Del af de

Elementer, hos hvilke Bøder nu i Reglen

78

vil vise sig uerholdelige — arbejdsuvillige

Drankere og Løsgængere — fremtidig kan

lades ude af Betragtning, paa Grund af

den ved nærværende Forslag § 52 hjemlede

Adgang til at indsætte dem i Arbejdshus.

Og hvor Bøden kan betales, kan det med

Rette fordres, at den ogsaa bliver betalt.

Naar dette dog nu i ret stort Omfang ikke

sker, er Grunden bl. a., at det nu hjemlede

Tvangsmiddel, Afsoning med simpelt

Fængsel efter en Skala, der regelmæssig

lader Afsoningen fremtræde som en ren

Finansoperation, netop overfor de daarlige

Elementer er meget lidet virksomt. Overfor

dem vil det imidlertid, naar alt er forsøgt

for at lette dem Bødens Betaling, ikke

have nogen Betænkelighed at gribe til det

skrappere Tvangsmiddel, som bestaar i, at

Afsoningen sker i Form af Arbejdsfængsel

i saa lang Tid, at det bliver absolut ufordelagtigt

af afsone i Stedet for at betale.

En saadan Ordning er ikke blot i Samfundets

(Retshaandhævelsens) Interesse,

men ret beset ogsaa i den skyldiges egen

Interesse, saa vist som Opgaven bør være

saa længe som muligt at holde ham fri

af Fængslet. Nærværende Forslag staar

da heller ikke alene, naar det i § 50 som

Afsoningsmiddel anvender Fængsel med

Arbejdspligt; det samme foreskriver X.

Strfl. § 28, svensk L. 22. Juni 11)06 § 8

og tysk G. E. § 65; og denne Tanke har

fra mange Sider fundet Tilslutning 1 ). Den

Tanke, som ogsaa ofte har været fremsat

og bl. a. fundet Udtryk i den nævnte Bestemmelse

i tysk G. E., at den bødepligtige

skal aftjene Bøden ved Fængselsarbejdet,

kan derimod næppe tiltrædes.

Derved vil den subsidiære Strafs Varighed

komme til at afhænge ikke blot af Bødens

absolute Størrelse, ganske i .Strid med det

her fulgte Princip for Bødens Ansættelse,

men ogsaa af det enkelte Fængsels større

eller mindre Evne til at skaffe vellønnet

Arbejde. Det rationelle er derfor utvivlsomt,

at Afsoningsstraffens Varighed, som

her foreslaaet, sættes i Forhold til det

i *) Jfr. D. K. F.s Aarbog 1, S. 154 og fl St.; Forhandlingar vid Kriminalkongresse« i Stockholm

1911 S. 78 flg.

More magazines by this user
Similar magazines