searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

81

ensstemmelse hermed er Bestemmelsen i 1. Af de* forskellige Arter af Sikkernærvær.

Forsi. § 51, 2. St. affattet. Naar hedsforvaring, hvorom der i Nutiden kan

her simpelt Fængsel er foreskrevet som være Tale, er de to Former, der i Indhold

Afsoningsstraf i Stedet for Arbejdsfængsel, og Forudsætninger staar Straffen nærmest,

skyldes det navnlig Hensynet til, at Bødens ' Arbejdshus og Forvaringsanstalt allerede i

Fastsættelse ved administrativ Myndighed Hovedsagen omtalt i Forbindelse med Frigiver

noget mindre Betryggelse for virke- hedsstraffene, ]fr. ovenf. S. 59—66. De nærlig

Strafskyld end. hvor Bøden er idømt af mere Regler om dem tindes i nærvær. Forsi,

eller vedtaget i Retten. Da der dernæst henholdsvis i §§ 52 og 53 og i §§ 54 og

her i Reglen er Tale om Forhold, der lig- 55. Dernæst behandles i §§ 56—59 forger

ganske udenfor den egentlige Krimina- skellige Sikkerhedsforanstaltninger, der forlitets

Omraade, vil det iøvrigt vel hyppigst udsætter visse sjælelige Ufuldkommenheder

være det naturlige, at Afsoningen, ogsaa hos den, mod hvem de anvendes, og i § 60

hvis Bøden,er paalagt ved Dom — Adgang Sikkerhedsforanstaltninger overfor Persotil

at forlange Dom staar jo ofte den skyl- ner, der truer med Ulykker,

dige aaben — i disse Tilfælde bestaar i a. Nærvær. Forsi. § 56 svarer nærsimpelt

Fængsel. Et Forbehold for det mest til K. U. § 73. Det er allerede i

Tilfælde, at dette er hjemlet i den særlige Slutningen af Bemærkningerne til 5. Kapi-

Lovgivning, findes i § 50, 1. Pkt. — Med tel fremhævet, at Overflytningen af denne

Hensyn til Afsoningsstraffens Varighed gæl- Bestemmelse fra Kapitlet om Paatalen,

der, da intet særligt er foreskrevet, Reglen hvor den fandtes i K. U., til dette Kapitel

i § 50. staar i Forbindelse med, at Reglen i nærvær.

Endelig er i nærvær. Forsi. § 51, 3. Forsi. § 56 har et væsentlig videre Om-

St. givet en særlig Regel om Afsoning raade end Bestemmelsen i K. U. § 73, idet

af Bøder, der paalægges kumulativt med det er fundet rigtigt i Lighed med, hvad

Frihedsstraf. Det vil formentlig findes flere nyere Udkast hjemler, at tillægge

naturligt, at Afsoningen her finder Sted i Retten en med Paatalemyndighedens sidesamme

Strafart som Hovedstraffen. 1 Reg- ordnet Beføjelse til at fritage for Straf,

len vil den vel endog ske i Forbindelse naar den skønner, at Overgivelse til Opmed

denne. dragelsesforsorg efter Omstændighederne

bør foretrækkes.

Naar Bestemmelsens Opgave saaledes

er at angive Betingelserne for Opdragelses-

V. Blandt de „andre Retsfølger' af forsorgs Anvendelse i Stedet for Straf, er

den strafbare Handling vil det være na- dens naturlige systematiske Plads i dette

turligst umiddelbart efter Straffen at be- Kapitel.

handle de Sikkerhedsforanstaltninger, der Bestemmelsen i § 56, 1. St. stemmer

helt eller delvis træder i Stedet for Straf i Hovedsagen med K. U. § 73, der atter

— den egentlige Sikkerhedsforvaring og stemmer med Reglen i Straffelovstillæg 1.

dermed beslægtede Foranstaltninger samt April 1911 § 15, 4. St., kun med den Moden

betingede Straffedom. — Derefter be- difikation, at Bemyndigelsen til at frafalde

handles naturligst Sikkerhedsforanstaltnin- Paatale foreslaas tillagt den almindelige

ger, der anvendes ved Siden af Straffen— Paatalemyndighed, naar Straffen skønnes

Opholdsforbud o. 1., Udvisning, Inddragelse, ikke at ville overstige Arbejdsfængsel i 2

— Som tredie Gruppe af Retsvirkninger Aar, og kun, hvor Straffen skønnes at ville

kan nævnes Fortabelse af visse Rettig- blive højere, forbeholdes Justitsministeren,

heder og Beføjelser og endelig de Retsføl- Den Retten i § 56, 2. St. tillagte Beger,

der sigter til at yde den forurettede føj else er kun en naturlig Konsekvens af,

Oprettelse — Erstatning, Modifikation, Be- at nærvær. Forsi. § 18 i Modsætning til K. U.

kendtgørelse af Dommen. § 32 betinger de 14—-18aarige Personers

11

More magazines by this user
Similar magazines