searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Strafbarhed af, at de maa antages at have

haft fornøden Modenhed til at bedømme

Handlingens retlige og samfundsmæssige

Betydning. Her bør Retten da, naar den

af denne Grund frifinder, have Adgang til

at anordne Opdragelsesforsorg, hvor dette

skønnes fornødent. — Men selv hvor Frifindelse

af denne Grund ikke bør finde

Sted, bør Retten kunne anordne saadan

Forsorg, naar denne af Hensyn til den

unges Vel bør foretrækkes for Straf. Som

Regel vil nu vel i saadanne Tilfælde Paatale

være frafalden ; men at det altid sker,

kan ikke paaregnes. For det første vil

den almindelige Paatalemyndighed altid

være betænkelig derved, naar Straffen

skønnes at kunne naa op imod 2 Aars

Arbejdsfængsel eller endog derover. Og

selv om den indstiller Spørgsmaalet til

Justitsministeriets Afgørelse — hvad den

vel kun undtagelsesvis vil gøre — er det

forstaaeligt, at ogsaa dette vil og maa

udvise en vis Varsomhed. De særegne

Omstændigheder, som ogsaa ved grovere

Lovovertrædelser kan gøre det ønskeligt

at anvende Opdragelsesforsorg i Stedet

for Straf, vil navnlig efter den nye Retsplejelovs

Ikrafttræden ofte netop først ved

Sagens endelige Behandling foreligge saa

fuldstændig oplyste, at Retten her vil have

langt bedre Forudsætninger for at skønne

herover end Paatalemyndigheden (Justitsministeren).

Og ialtfald bør Retten ikke

tvinges til at idømme Straf, hvor den anser

det for uheldigt. I Overensstemmelse

hermed er Bestemmelsen i § 5tf, 3. St.,

der, som i Bemærkningerne til Kap. 5

anført, for saa vidt stemmer med det

schweiziske og de nyeste tyske Udk. —

Da der her ofte vil være Tale om Personer,

som trods deres Ungdom allerede

er ret farlige, bør Retten kunne betinge

Straffritagelsen af, at der virkelig træffes

effektive Opdragelses- og Sikringsforanstaltninger,

navnlig Anbringelse i Opdragelsesanstalt

i en vis Minimumstid. Ellers vil

Retten let i saadanne Tilfælde nære Betænkelighed

ved at fritage for Straf, da

den ved simpelthen at overgive den paagældende

til Værgeraadsforsorg mister

' enhver Indflydelse paa, hvilke Foranstaltninger

der træffes, og da Erfaringerne fra

Praksis gør en vis Skepsis forklarlig over-

, for adskillige Værgeraads Evne til at bedømme,

hvad Hensynet til Retssikkerheden

kræver. Paa den anden Side vilde det af

Hensyn til den rette Kompetencefordeling

være betænkeligt at give Retten Beføjelse

til selv at paa,byde bestemte Opdragelsesforanstaltningers

Anvendelse. Bestemmel-

sen giver derfor kun Retten Beføjelse til

at betinge Straffritagelsen af, at saadanne

Foranstaltninger, som den skønner nødvendige,

træffes.

De øvrige Bestemmelser i § f>6 trænger

næppe til nærmere Begrundelse.

b. Bestemmelserne i nærvær. Forsi.

§§ 57 og 58 svarer nærmest til K. U. § 84.

Med Hensyn til Arten af de Sikkerhedsforanstaltninger,

der kan anvendes overfor

farlige utilregnelige og formindsket tilregnelige,

er Reglerne ligesom i K. U.

holdt i ret stor Almindelighed, fordi Valget

maa bero ikke blot paa det enkelte Tilfældes

Art, men ogsaa derpaa, hvilke Anstalter

der til enhver Tid staar til Raadighed.

Nyt er paa dette Punkt kun, at

nærvær. Forsi, stiller en ny, ikke i K. U.

nævnt Forholdsregel til Raadighed —

Umyndiggørelse og Beskikkelse af Tilsyn

— hvilket navnlig vil kunne faa Betydning,

1 hvor Anstaltsanbringelse foreløbig søges

undgaaet, samt, at det udtrykkelig siges,

at den om Foranstaltningens Art trufne

Afgørelse til enhver Tid kan omgøres. —

Derimod adskiller Bestemmelsen sig deri

væsentlig fra K. U., at alle Afgørelser om

Sikkerhedsforanstaltningernes Art, Varighed

og Omgørelse foreslaas henlagt til

i Retten, ikke som efter K. U. til Øvrigheden.

Denne Ændring, der nu overalt i

j Tyskland, Østerrig, Schweiz, Norge og

Sverige — om end mere eller mindre

konsekvent — fastholdes som et næsten

selvfølgeligt Krav, bør gennemføres baade

af Hensyn til den enkeltes berettigede

Krav paa Retssikkerhed og navnlig af

Hensyn til Samfundets Krav paa betryggende

Sikkerhed. Jo mere Sikkerhedsforanstaltninger

. anvendes i Stedet for Straf,

More magazines by this user
Similar magazines