searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

83

des mere vinder disse Hensyn i Vægt. Landet og i Smaabyerne, kan gøre Nytte,

Det vil dernæst ogsaa fremme et for- er de foreslaaet optagne med nogle uvæstaaende

Samarbejde mellem Dommerne i sentlige Forandringer, idet navnlig Adganog

den psykiatriske Sagkundskab, at Retten i gen til at give saadant Paalæg er gjort

ikke, saaledes som nu, ved at fritage den noget videre. Meddelelser i Strid med

skyldige for Straf mister enhver videre § 59, 1. St. i. f. straffes efter Lov om

Indflydelse paa hans Behandling. Endelig Forseelser § 15, Overtrædelser af de i §

sidder Retten ogsaa inde med en ganske 59, 2. St. givne Paalæg efter Lov om

anderledes fyldig og førstehaands Viden Forseelser § 25.

om den paagældendes Særegenheder, end Ogsaa Adgangen til at anordne Tvangs-

Øvrigheden alene paa Grundlag af Akterne anbringelse i Drankeranstalt o. 1. er forekan

erhverve. slaaet noget udvidet. Naar nogen gen-

Nærvær. Forsi. § 58 svarer paa til- tagende Gange indenfor en kort Tidsfrist

svarende Maade til K. U. § 84, 2. St., er dømt for i forsætlig eller ved grov Uagtmen

regulerer tillige det i § 84 forbigaaede somhed fremkaldt beruset Tilstand at have

Tilfælde, at den skyldige efter Handlin- udsat andres Liv, Legeme eller betydeligere

gens Foretagelse, men før Dommen bliver Formueværdier for Fare, synes det ganske

sindssyg, et Tilfælde der, om end sjældent, ubetænkeligt at bortse fra den idømte

er forekommet i Praksis. Den hidtil i Strafs Størrelse. Endvidere er Tvangs-

Praksis fulgte Fremgangsmaade, at dømme, anbringelse, i Overensstemmelse med den

som om intet var sket, maa erkendes at norske Lov om Løsgængeri, Betleri og

være ganske ufyldestgørende. Drukkenskab af 31. Maj 1900 § 19 og

Reglen i § 58, 2. St. er ny. Over- Ædruehghedskommissionens Forslag til

for de under Værgeraads- o. 1. Forsorg Lov om Drankere, foreslaaet hjemlet mod

staaende Personer synes det naturligt at den, som paa Grund af Drikfældighed falgive

denne Adgang til at træffe Sikker- der Fattigvæsenet til Byrde eller bliver

hedsforanstaltninger, naar de paa Grund ude af Stand til at sørge for Ægtefælle

af sjælelige Mangler maa anses vedvarende eller (ægte eller uægte) Børns Underhold,

farlige for Retssikkerheden. Der er under Ogsaa her er i Modsætning til K. U. Af-

Anbringelsen regelmæssig rigelig Lejlighed gøreisen af, om saadan Anbringelse skal

til at konstatere dette; og der synes da finde Sted, og Bestemmelsen om dens Opikke

at være Grund til først at afvente ' hør henlagt til Retten. Det foreslaas at

Begaaelsen af en ny Forbrydelse. {lade den i K. U. § 50 Nr. 2 satte Be-

Bestemmelserne i §§ 57 og 58, lige- | grænsning (ikke ,over Arbejdsfængsel i 3

som § 59 stemmer iøvrigt i alt væsentligt Maaneder) for Rettens Adgang til at lade

med de af et dertil af Kriminalistforeningen } denne Anbringelse træde i Stedet for Straf

i 1912 nedsat Udvalg udarbejdede Forslag. 1 ) J bortfalde. En saadan fast Grænse synes

c. Ogsaa nærvær. Forsi. § 59 slutter ganske vilkaarlig; og det er næppe besig

ret nær til den til&varende Bestem- tænkeligt her at overlade Afgørelsen til

melse i K. U. (§ 85). Domstolenes fri Skøn, især naar disse,

Reglerne i 1. og 2. Stk. om Værtshus- som her i Overensstemmelse med schweizisk

forbud m. m. har K. U. som bekendt over- V. E. Art. 33 foreslaaet kan udskyde Afført

fra Straffelovstillægene 1905 og 1911 gøreisen, til Resultatet af Tvangsanbrin-

§ 6 omend i noget udvidet og ændret Skik- gelsen foreligger, og naar de kan betinge

kelse. Om den praktiske Nytte af disse , Straffens Bortfald af, at den paagældende

Regler, navnlig i større Byer, kan der i et Aar holder sig visse Paalæg eftervistnok

rejses grundet Tvivl. Da de paa ' rettelig. Herved tænkes selvfølgelig paa

den anden Side næppe kan gøre Skade og. Indmeldelse i en Afholdsforening, Unddog

maa8ke i noget Omfang, særlig paa 1 ladelse af Værtshusbesøg o. 1., eventuelt i

i) Jfr. D. K. F.s Aarbog 9. S. 71 flg.

More magazines by this user
Similar magazines