searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

88

humant ved at gøre det umuligt for de

Personer, der virkelig ønsker at vende tilbage

til et ordnet, arbejdsomt Liv, at gøre

dette, idet de gennem Forbudet fjernes

fra det eneste Sted, hvor de har nogen

Udsigt til at forskaffe sig hæderligt Erhverv.

En opsigtsvækkende Illustration til

Berettigelsen af denne Kritik afgav de

Oplysninger, der fremkom under den bekendte

Sag mod „Kaptainen fra Köpenick".

Dette har ogsaa ført til, at baade det

tyske Gegenentwurf og det schweiziske Udkast

ganske har strøget alle Bestemmelser

af denne Art; og den tyske Straffelovskommission

vil kun foreslaa Opholdsforbudet

med meget væsentlige Begrænsninger

1 ). — Betænkelighederne forøges i en

ganske overordentlig Grad, naar man som

Straffelovstillæget og K. U. yderligere —

endog i første Linje — hjemler et positivt

Opholdspaabud. Der foreligger hos os forskellige

Eksempler paa ganske urimelige

Stedfæstelser i Henhold til Straffelovstillæg

§ 8 — f. Ex. til Forsørgelseskommunen,

en lille 0, hvor det var ganske haabløst

for den paagældende at faa blot nogenlunde

fast Arbejde. Bestemmelsen har da ogsaa

været Genstand for adskillig Kritik 2 deres, naar det oplyses, at der er skaffet

eller tilbudt den paagældende passende

Arbejde eller andet lovligt Underhold paa

vedkommende Sted. — Men i Virkeligheden

maa det sikkert erkendes, at de Grunde,

der, trods alle Betænkeligheder, tidligere

med nogen Vægt har kunnet anføres til

Støtte for Opholdsindskrænkningerne

), bl. a.

ud fra den utvivlsomt rigtige Betragtning,

at den Eet, der giver Opholdspaabudet,

vel i Reglen maa antages at kende Arbejdsforholdene

paa det Sted, hvor Retten

findes, men ikke kan forudsættes at kende

Forholdene i den dømtes Forsørgelseskommune

— og faktisk vil Stedfæstelsen næsten

altid ske dertil. Ogsaa de af Foreningen

„Fængselshjælpen" med Hensyn til

Stedfæstelsens Virkninger gjorte Erfaringer

har i det hele været afgjort ugunstige.

Vil man overhovedet bibeholde Adgangen

til at paabyde Opholdsindskrænkninger,

bør dog utvivlsomt kun Opholdsforbud,

ikke Paabud kunne gives, og selv

dette kun med meget væsentlige Indskrænkninger.

Navnlig bør det være Regel, at

Forbudet straks skal hæves eller suspen-

3 ),

ganske ophører at have Gyldighed, naar

de i nærværende Forslag optagne Bestemmelser

otn Sikkerhedsforanstaltninger overfor

vanemæssige Tiggere, Løsgængere, Berigelsesforbrydere

osv. — Arbejdshus m. m.

— gennemføres. Ligesom i tysk G. E. og

schweizisk V. E. samt hollandsk og engelsk

Ret er der derfor i nærværende Forslag

ikke optaget nogen særlig Bestemmelse om

Adgang til at paabyde Opholdsindskrænki

ninger. Dermed er naturligvis ikke ude-

! lukket, at Opholdsindskrænkninger kan an-

, vendes som Led i en positiv Forsorg, hvor

| en saadan f. Ex. ved Løsladelse paa Prøve,

1

ved betinget Straffedom osv. etableres gennem

Anordning af et Tilsyn af den i § 65

angivne Art. Netop gennem den positive

Forsorg for den paagældende bortfalder

her som Regel de Ulemper, der gør Paalæg

af blotte Opholdsindskrænkninger saa betænkelige.

2. Derimod kan der neppe rejses nogen

principiel Indvending mod Bestemmelsen i

K. U. § 88 om Udlændinges Udbringelse

af Riget efter udstaaet Straf. Lignende

Bestemmelser findes ogsaa i de fleste fremmede

Love og Udkast. Heller ikke synes

der at kunne rejses væsentlige Indvendinger

mod den Alaade, paa hvilken Forholdet

er ordnet i § 88; kun synes det naturligt

i 1. St. at kræve, at den tidligere Dom

i lyder paa Frihedsstraf. At give Domstolene

Ret til at paabyde Udvisning af en

| Udlænding, der efter mange Aars Ophold

her i Landet dømmes til en kortvarig Straf

af Arbejdsfængsel, blot fordi han maaske

længe forinden her eller i Udlandet har

| erlagt en Bøde, synes at være urimelig

*) Jfr. Ebermayer S. 10.

a) Jfr. D. K. F.» Aarbog 7. S. 28 flg.

3) Jfr. D, K. F.8 Aarbog 7. S. 37—38.

More magazines by this user
Similar magazines