searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

haardt. — Naar det dernæst baade i 1. og Bestemmelsen af de under b) nævnte Geni

2. St. siges, at han udbringes „efter' stande er foreslaaet affattet paa en fra

Straffetidens Udløb", er dette Udtryk ikke K. U. noget afvigende Maade, nærmest i

ganske klart. Det efterlader navnlig Tvivl Tilslutning til tysk G. E. § 80, 2. St., og

om. hvorledes der skal forholdes, hvis den schweizisk V. E. Art. 47, fordi det næppe

paagældende har faaet betinget Straffedom

eller er blevet betinget benaadet og har

opfyldt de foreskrevne Betingelser i Prøvetiden.

At Udbringelse i saadanne Tilfælde

ikke skal finde Sted, tilkendegives

tydeligt, naar det siges: „efter Straffens

Udstaaelse". — Nogle redaktionelle Ændringer

nødvendiggøres derved, at nærværende

Forsi, ikke kender Strafarten

,.Strafarbejde". Endelig synes Henvisningen

i 3. St. til Straffebestemmelsen for Tilbagevenden

overflødig. Med de heraf følgende

Ændringer er Bestemmelsen optaget

i nærvær. Forsi. § 66.

3. Heller ikke Bestemmelsen om Inddragelse

(Konfiskation) i K. U. § 83, der

i Hovedsagen stemmer med den gældende

Ret, giver Anledning til væsentlige Bemærkninger.

For saa vidt den giver den

skadelidende Adgang til Dækning af det

inddragne forud for Statskassen, maa dette

sikkert billiges. Hvad iøvrigt Realiteten

angaar, maa først bemærkes, at Genstande,

der har været brugte eller bestemte til at

bruges til en strafbar Handling, sikkert

kun bør inddrages, naar denne er en

forsætlig Forbrydelse, jfr. ogsaa N.

Strfi. § 34 og en Række fremmede Udkast.

Det vil sikkert findes ganske urimeligt, at

f. Eks. det Automobil, hvormed nogen har

foraarsaget uagtsomt Manddrab, eller den

Cykle, paa hvilken nogen forsætlig eller

nogensinde med Sikkerhed kan siges, at

„Genstande ved selve deres Beskaffenhed

viser sig bestemt til at tjene et forbrydersk

Forinaal*'. De kan altid tænkes at være

forfærdigede af Eksperimenteringslyst o. 1.

— Det afgørende maa være, om deres Forbliven

i privat Varetægt er farlig for Retssikkerheden.

Bestemmelsen i K. U. § 83, sidste St..

der nærmest synes at give en rent processuel

Regel, da den ikke hjemler nogen ny

materiel Retsvirkning, og hvis tilfredsstillende

Formulering frembyder ret store

Vanskeligheder, kan formentlig udgaa som

overflødig. — Endelig er nogle redaktionelle

Ændringer fundet ønskelige. Saaledes

ændret er K. U. § 83 optaget som

§ 67 i nærvær. Forslag.

Nærmest i Forbindelse med de ovenfor

omtalte Sikkerhedsforanstaltninger er

det naturligst at omtale Bestemmelserne i

K. U. §§ 89 og 90. I Motiverne S. 119

henregnes de ogsaa til Sikkerhedsforanstaltninger.

I § 89 bestemmes, at der ved

Dom under offentlig Sag kan træffes Bestemmelse

om 1) Ophævelse af en Forening

i Henhold til Grl. § 87 og 2) Omstødelse

af Ægteskab indgaaet i Strid med

absolute Ægteskabshindringer. Denne Be-

uagtsomt har kørt paa forbuden Sti, skulde , stemmelse hører formentlig slet ikke hjemme

konfiskeres. ' i Straffeloven. Da den ikke i nogen Ret-

For de under Ltr. b. og c. nævnte Til-1 ning hjemler Indtrædelsen af materielle

fælde bør det formentlig fremhæves, at ( Retsfølger af Lovovertrædelser, men giver

Inddragelsen kan finde Sted, selv om . en Regel af udelukkende processuel Karak-

Straffesag ikke er eller kunde have været. ter, bør Bestemmelsen henvises til Retsrejst

imod nogen, f. Ex. fordi den skyldige j plejeloven — eventuelt til Forfatnings- og

ikke kan findes eller er død. Dette — og i Ægteskabslovgivningen, hvor de materielle

ikke om Ejeren ikke har været indstævnet j Regler om disse Retsvirkninger maa søges.

under Sagen — er ogsaa det, som alle j Regler herom findes da ogsaa i Retsplejeandre

Love og Udkast fremhæver for at. lovens § 684 Nr. 2 og Nr. 13. — Ganske

fastslaa, at Inddragelsen ikke i disse Til-1 tilsvarende Bemærkninger gælder om Befælde

er et Akcessorium til Straffen. \ Stemmeisen i K. U. § 90, der aabner

12

More magazines by this user
Similar magazines