searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

91

fanget af denne Retsfortabelse, danner virkelige Forbrydere. Hvor Dommen derden

ovennævnte Bestemmelse i Grundlo- imod lyder paa mindre Straf, hjemler

vens § 30 en Hindring for en saadan § 68, 2. St. under iøvrigt tilsvarende

Fremgangsmaade. Derimod er den nævnte Betingelser en tidsbestemt Fortabelse af de

Grundlovsbestemmelse ikke til Hinder for i 1. St. nævnte Rettigheder, saaledes at

en Ordning, hvorefter Loven foruden at Retten indenfor den lovbestemte Grænse,

opstille visse ufravigelige Betingelser for 5—10 Aar, fastsætter Varigheden efter de

denne Retsfortabelse bestemmer, at Retten in concreto foreliggende Omstændigheder,

paa en for alle vedkommende bindende I begge Tilfælde maa Virkningen udtales

Maade afgør, om den grundlovsmæssige i Dommen. For altid at have en sikker

Betingelse derfor, for saa vidt den beror Afgørelse er det Rettens Pligt ex officio

paa et Skøn, foreligger.

at afgøre dette Spørgsmaal, hvor Straffe-

De Momenter, der herved maa være sag er anlagt, hvorhos Rettens Afgø-

afgørende, er formentlig ved Siden af relse er bindende for alle vedkommende,

Straffens Størrelse, dels den Egenskab ved navnlig ogsaa saaledes. at disse Rettighe-

Handlingen, at den gør Gerningsmanden der ikke anses fortabte, naar det ikke pouværdig

til Medborgernes Agtelse, dels, sitivt er udtalt i Dommen. Herved erinhvor

Talen er om Udøvelse af visse Virk- dres den særlige Regel i § 10, hvorefter

somheder, at den paagældende ved en de heromhandlede Rettigheder, naar en

strafbar Handling har vist sig uskikket til dansk Statsborger eller Undersaat i fremmed

at udøve den eller uværdig til den særlige Stat er straffet for en Handling, der her i

Tillid, som bør kunne vises den, der ud- j Landet kan paadrageStraf af Arbejdsfængsel,

øver saadan Virksomhed, jfr. hermed K. U. j kan fradømmes ham under en offentlig

§ 80, 2. St. i efter Justitsministerens Paabud anlagt Sag,

I Overensstemmelse hermed er nær- j samt Bestemmelsen om betingede Straff evær.

Forsi. §§ 68 og 69 affattede, idet domme i § 64.

§ 68 omfatter de Tilfælde, hvor Straffens Efter hele Formaalet med den i nær-

Størrelse i Forbindelse med Handlingens | værende Forslag tilstræbte Nyordning maa

agtelsesforringende Egenskaber er af gø-1 det kræves, at Loven positivt angiver,

rende, medens den anden ovenfor nævnte . hvilke Rettigheder der saaledes er Gen-

Gruppe omhandles i § 69. — 1 § 68, 1. ] stand for Fortabelse. En saadan Opreg-

St. hjemles først en ubetinget Fortabelse i ning som den i § 68 givne kan ikke have

af visse Rettigheder for bestandig, naar til Form aal at være i den Forstand udnogen

for en Handling, hvorved han findes tømmende, at det skulde være udelukket

at have gjort sig uværdig til sine Medbor-; gennem Særbestemmelser at lade ogsaa

geres Agtelse, dømmes til Arbejdsfængsel andre Retsfortabelser indtræde under de

i 2 Aar eller derover. Denne Grænse er' samme Betingelser. Det kan formentlig

valgt, fordi en saadan Straf altid vil være, kun være Opgaven at opregne saadanne

Udtryk for, at Lovovertrædelsen er af en vigtigere Rettigheder, hvis Fortabelse under

meget alvorlig Art, og foidi man derved ] de foreskrevne Betingelser det er af Vigformentlig

kan være sikker paa ikke at tighed at fastslaa i selve Straffeloven. —

komme under den Grænse, som den nu- Ud fra denne Betragtning er f. Eks. ikke

gældende Ret i flere Tilfælde — Nærings-, i Opregningen medtaget Fortabelse af

loven og Værnepligtsloven — drager, naar Rang, Titler, Ordner etc., der heller ikke

den kræver Strafarbejde eller „offentligt omtales i N. Strfl. § 29, men derimod

Arbejde". Lige med saadan Straf kan i forskellige fremmede Udkast. Dette kan

formentlig uden Betænkelighed stilles Hen-1 formentlig overlades til den specielle Lovdømmelse

til Arbejdshus eller til Sikker- givning derom. Skulde det imidlertid anhedsforvaring,

hvor disse Foranstaltninger ses ønskeligt en Gang for alle at fastslaa

anvendes i Stedet for Straf overfor upaa- denne Virkning i Straffeloven, vil det være

More magazines by this user
Similar magazines