searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

de Forbrydelser, som i den heroinhandlede

Relation maa betegnes som beslægtede,

o: som er Udslag af ensartet Karakteranlæg

og Sindelag, gensidig har

Gentagelsesvirkning paa hinanden. Efter

Udtalelserne i Motiverne S. 69 er det ogsaa

denne Betragtning, der har været ledende

for Kommissionen; og K. U. har da

ogsaa ret betydeligt udvidet Antallet af

Tilfælde, hvor den samme eller beslægtede

Forbrydelser har Gentagelsesvirkning.

Ved en Gennemgang af de enkelte Bestemmelser

vil det imidlertid findes, at det

rigtige Synspunkt ingenlunde altid er gennemført,

men at Udkastet undertiden mere

lægger Vægt paa et udvortes systematisk

Slægtskab end paa indre Væsenslighed.

Den nærmere Redegørelse derfor maa imidlertid

henskydes til Behandlingen af de

paagældende Afsnit af den specielle Del.

Fra Bestemmelsen i Stril. 1866 § 61

adskiller K. U. sig foruden ved en ændret

Redaktion deri, at der ogsaa tillægges

Domme for Forsøg og Meddelagtighed

samt udenlandske Domme Gentagelsesvirkning,

og at Forældelsesfristen er forkor-

som schweizisk V. E, og tysk G. E. at opstille

en fælles Forældelsesfrist paa 3 Aar.

I sig selv rationel og ved en saadan Forkortelse

af Forældelsesfristen nødvendig

j bliver imidlertid da en Tilføjelse om, at

j den Tid ikke regnes med til Forældelsesfristen,

i hvilken den paagældende har

| været berøvet Friheden for en strafbar

, Handling, der ikke har Gentagelsesvirkning

j paa den nu til Paakendelse foreliggende

Lovovertrædelse.

Endnu bemærkes, at K. U. § 44, 1.

| St. formentlig kan udelades som overflødigt,

og at 3. St. 2. Pkt., for saa vidt

angaar betingede Straffedomme, maa ud-

gaa efter det ovenfor ved § 64 bemærkede,

medens Bestemmelsen om Straffens Efter-

i givelse og Bortfald kan udtrykkes væsent-

1 lig kortere. Ogsaa iøvrigt er det i nær-

I vær. Forsi. § 76 søgt at give Reglen

| en mere kortfattet Formulering. Det er

saaledes fundet overflødigt udtrykkeligt at

udtale, at fremmede Domme maa lades

i ude af Betragtning, naar de ikke uden

I væsentlig Forhaling kan foreligge tilstræk-

tet. Det første er efter den Maade, hvorpaa

Forsøg og Medvirken behandles i K. U.,

og endnu mere efter nærværende Forslag,

kun naturligt. At udenlandske Domme

har Gentagelsesvirkning afhjælper et ofte

følt Savn og stemmer med nyere Love og

Udkast. Ogsaa maa det billiges, at Forældelsesfristen

foreslaas forkortet. Kun derigennem

opnaas der rimelig Sikkerhed for,

at der er et indre Sammenhæng mellem

den første og den gentagne Lovovertrædelse,

idet Gentagelsen skyldes en saadan,

af den tidligere Straf eller Domfældelse

upaavirket forbryderisk Drift eller

Karaktersvaghed, der er Gentagelsesstraffens

naturlige Forudsætning. Men fremfor

K. U.s noget kunstige Ordning med to

Forældelsesfrister, 5 Aar for større Forbrydelser

og 2 Aar for mindre betydelige

Forseelser 1 | kelig oplyste. Det følger formentlig af

j Procesreglerne og Sætningen in dubio pro

1

reo, og et tilsvarende Forbehold findes da

' heller ikke i andre Udkast.

, Da K, U. i naturlig, om end ikke

i nødvendig, Konsekvens af det valgte Prin-

I cip for Gentagelsesstraffens Ordning ikke

1

giver nogen fælles Regel om Strafforhøjel-

I sens Størrelse, men ordner dette særskilt

i ved hver enkelt Forbrydelse, skal dette

I Forhold heller ikke her optages til næri

mere Drøftelse. Det skal blot for at und-

1

gaa Gentagelser paa vedkommende Steder

I i den specielle Del fremhæves, at den Re-

I gulering af Gentagelsesstraffen, som K. U.

giver, gennemgaaende synes for stiv og

rigoristisk. Det synes ikke tilstrækkelig

paaagtet, at der mellem Recidivisterne,

navnlig ogsaa blandt Berigelsesforbryderne,

selv om man begrænser Gentagelsesreglen

), turde det anbefale sig lige- i som her foreslaaet, findes adskillige ret

*) Der er her tilsyneladende Uoverenstemmelse mellem Udkast og Motiver (S. 70), Medens det

første — med Rette — synes at lægge Vægten paa den sidst begaaede Handlings Art, synes Motiverne

at lade den" for den første Forbrydelse forskyldte Straf være afgørende.

More magazines by this user
Similar magazines