searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

harmløse Individer, overfor hvilke altfor

haardhændede Gentagelsesregler vil føles

som uforholdsmæssig strenge. Der vil derfor

paa vedkommende Steder blive foreslaaet

adskillige Lempelser i Gentagelsesstraffene,

navnlig Nedsættelse af de ofte

altfor høje Minima.

b. I K. U. § 45 gives en særlig Regel

om Strafforhøjelse for visse erhvervsmæssigt

drevne Forbrydelser. Det er en videre

Udvikling af den Tanke, der har faaet

Udtryk i Straffelov still æg 1911 § 18, hvorefter

den erhvervsmæssige Begaaelse behandles

som skærpende Omstændighed.

Da de i nærvær. Forsi. §§ 52-55 foreskrevne

særlige Forholdsregler overfor

vane- eller erhvervsmæssige Forbrydere

altid forudsætter, at der foreligger hyppigere

Gentagelse, maa det erkendes, at der

ved Siden af dem er Trang til særlige

Regler om erhvervsmæssige o. 1. Forbrydere.

Naar K. U. § 45 imidlertid begrænser

denne Strafforhøjelse til bestemt angivne

Forbrydelser, synes dette mindre vel

begrundet. At mange andre end de nævnte

Forbrydelser kan begaas ikke blot vanemæssigt,

men ogsaa erhvervsmæssigt, er

ubestrideligt. De specielle Straffebestemmelser

i K. U. afgiver adskillige Vidnesbyrd

derom. Og da det paa Forhaand er

vanskeligt at overse, ved hvilke Forbrydelser

dette vil kunne forekomme, fører enhver

positiv Begrænsning let til urimelige Anomalier.

For blot at nævne et Eksempel:

i Tyskland har man haft Tilfælde af rent

erhvervsmæssig dreven Brandstiftelse. Og

tager man den vanemæssige Begaaelse med.

udvides Kredsen af Tilfælde, hvor en saadan

Strafforhøjelse vil kunne blive praktisk,

meget betydeligt; man tænke blot paa

Volds- og Sædelighedsforbrydelser. Men

en Udvidelse til vanemæssig Begaaelse bør

sikkert finde Sted selv for Berigelsesforbrydelsernes

Vedkommende. I Praksis er

de Tilfælde ingenlunde sjældne, hvor f. Ex.

Tyveri ikke saa meget foretages erhvervsmæssigt,

men snarere rent sportsmæssigt,

idet yngre Personer, der har Tilhold hos

Familien og faktisk ernæres af denne,

stjæler ikke for at skaffe sig Eksistens-

99

midler, — ofte bortgiver eller bortkaster

de hurtigt Udbyttet af Tyverierne — men

fordi det tilfredsstiller deres „Ærgerrighed"

at gøre et godt Kup, eller fordi den spændende

Kamp med Samfundet og Lovens

Haandhævere fyldestgør deres Trang til

Pirring. Saadanne Personer er ikke mindre

farliga end de egentlig erhvervsmæssige

Forbrydere, men vil vanskelig rammes af

en Bestemmelse, der kun tager Sigte paa

disse, medens de med Sikkerhed kan betegnes

som vanemæssige Tyve.

Ved at give Bestemmelsen om erhvervsog

vanemæssig Begaaelse i nærvær. Forsi. §

77 en saadan almindelig Affattelse, at den

omfatter alle Forbrydelser, rammer man ikke

blot alle de Tilfælde, hvor der er Trang til

Strafforhøjelse — og omvendt næppe andre

— men man opnaar tillige en væsentlig

Simplifikation af den specielle Del, hvor

da en Række særlige Bestemmelser for

enkelte Forbrydelser kan udgaa. Denne

Vej gaar ogsaa tysk G. E. § 97. Ved

denne Fremgai-gsmaade bliver det ganske

vist ikke muligt, saaledes som K. U.

§ 45 gør, at opstille et fast, fælles Minimum.

Men Rigtigheden deraf synes, selv

om Reglen begrænses som i K. U. § 45,

ogsaa meget omtvistelig. I det hele synes

altfor stive Regler om Straffens Skærpelse

ogsaa her betænkelige, fordi det graverende

Moments Betydning kan være højst forskellig.

Muligvis bør man blive staaende

ved en fakultativ Strafforhøjelse. 1 nærvær.

Forsi. § 77 er Forhøjelsen dog

gjort obligatorisk, men dens Omfang er

ikke fastslaaet, kun begrænset ved Ordene

„med indtil det halve" — i Gentagelsestilfælde

„indtil det dobbelte". At

Strafforhøjelsen, hvis Forbrydelsen, bortset

fra denne Bestemmelse vilde medføre Gentagelsesstraf,

sker i Forhold til denne, behøver

formentlig ikke at siges. Reglen i

K. U. § 45, 2. St, der formentlig allerede

efter Udkastets Ordning var overflødig, er

der saa meget mindre Trang til at optage,

naar den her foreslaøede Ordning følges.

Strafforhøjelsen indtræder efter nærværende

Forslag kun ved Forbrydelser.

Ved Forseelser vil den fornødne Skærpelse

More magazines by this user
Similar magazines