searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

100

sikkert altid kunne linde Sted indenfor for alle Lovovertrædelser gældende Adgang

Strafferammen, jfr. denne Retning ogsaa til Strafnedsættelse kendes hverken i den

en udtalelse i Mot. t. K. U. S. 72 samt norske Straffelov eller i det schweiziske og

tysk G. E. § 97.

det østerrigske Udkast. Til Forsvar for en

3. De Bestemmelser i K. U. om Straf- saadan Bestemmelse anføres i Almindelignedsættelse,-

som ikke allerede tidligere er hed, saaledes ogsaa i Motiverne til K. U.

omtalte og derfor skal behandles paa dette S. 74, at den er et Middel til at undgaa

Sted, er §§ 37, 2. og 3. St., 38, 2. St., | altfor stor Vidde af de normale Straffe-

46, 47 og 49. — Af disse svarer §§ 37, 38, ] rammer og, da Domstolene overalt har en

46 og 49 mere eller mindre til tilsvarende j Tilbøjelighed til ved Strafudmaalingen i

Bestemmelser i Strfl. 10. Febr. 1866, idet | de normale Tilfælde at holde sig ret nær

de hjemler Strafnedsættelse i bestemt an- til Minimum, saaledes i Virkeligheden et

givne og afgrænsede Tilfælde. Men ved Værn imod en altfor lemfældig Praksis,

Siden af disse specielle Strafnedsættelses-1 medens den samtidig aabner Muligheden

tilfælde indfører Udkastet i Lighed med j for en mildere Bedømmelse i de ekstraorf

ran sk Code pénal Art. 463, belgisk Strfl. | dinære Tilfælde, hvor det almindelige Mini-

Art. 79, italiensk Strfl. Art. 59, tysk V. E. | mum føles som for højt. Det kan imidlertid

§ 83 og G. E. § 88 en almindelig Adgang i næppe bestrides, at den praktiske Erfaring

til Strafnedsættelse for Tilfælde, der er af' fra Lande, hvor en almindelig Strafnedbetydelig

ringere Strafværdighed end de > sættelsesregel findes, giver meget ringe

normale, noget hvortil vor gældende Eet \ Støtte for den Antagelse, at det tilsigtede

ikke har noget tilsvarende. Maal — at den nedsatte Straf kun eller

Om det er nødvendigt og rigtigt at 1 dog væsentlig anvendes i Undtagelsestilhjemle

Adgang til Strafnedsættelse og sær- ' fælde, der kræver en særlig mild Behandlig

at opstille et dobbelt Sæt Strafnedsæt-! ling — vil blive naaet. Faktisk har Domtelsesregler

— en Række specielle og en , stolene i meget stort Omfang dømt, som

almindelig — kan i og for sig være tvivl-« om Strafnedsættelsen omfattedes af den

somt. Det beror tildels paa, hvorledes de ! almindelige Strafferamme*). Ganske sikspecielle

Strafferammer fastsættes. En' ker er Slutningen herfra dog ikke. Det

Række Lande, der enten siet ikke opstiller; er ikke udelukket, at Resultatet kan være

Minima eller dog meget lave Minima — Udtryk for den — begrundede — Opfat-

England, Amerika, Holland — har kun telse, at de paagældende Straffeloves

følt Trang til at fremhæve ganske enkelte, j Strafferammer i det hele er væsentlig

specielle Strafnedsættelsesgrunde (særlig j højere end foreneligt med Nutidens Opfor

unge Forbrydere) og kender ingen al-! fattelse, og at det derfor kan ventes, at

mindelig Strafnedsættelsesregel. Naar, saa- Praksis overfor en ny Straffelov med tidsledes

som i nærværende Forslag, Minima mæssige Strafferammer vil stille sig anikke

helt opgives, vil det dog sikkert være derledes. Og paa den anden Side kan det

rigtigt ialtfald at hjemle Adgang til Straf- næppe nægtes, at selv en ret vidtløftig

nedsættelse i en Række specielle Tilfælde, i Opregning af specielle Strafnedsættelsesom

ikke af anden Grund, saa for at fast-1 grunde vanskelig kan paaregnes at blive

slaa, at Loven anser disse Tilfælde som j saa fuldstændig, at der ikke udenfor de

egnede til særlig mild Behandling. Mere | særlig nævnte Tilfælde kan forekomme

betænkelig er en saadan almindelig Straf - andre, hvor Anvendelsen af den normale

nedsættelsesregel som den, K. U. § 47 ind- Strafferamme vil føles som en ubillig

fører. En saadan almindelig, ikke til be- Haardhed.

stemt præciserede Betingelser knyttet og Det er derfor fundet betænkeligt at

*) Jfr. de i V. D. A. T. III. S. 199 og i Zeitschr. f. d. gesamte Strafrechtswissenschaft XXXII.

S. 135 med Note 2 meddelte statistiske Oplysninger.

More magazines by this user
Similar magazines