searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

ikke er forskyldt derved, ligger en Mængde skyldige paa anden Maade overgaaede

Mellemformer, hvor hans Forhold vel ikke Onde kan anses som Surrogat for Straffen

har været helt uden Indflydelse paa Fængs- j eller en Del af denne.

lingens Forlængelse, men ikke har været 4. Bestemmelserne om Sammenstød

det ene bestemmende, hvorfor det er me- af Forbrydelser i nærvær. Forsi. §§

get vanskeligt bestemt at fiksere Omfanget i 82—84 afviger i Realiteten lige saa

af denne Indflydelse. Her er netop den Ilidt

som de tilsvarende Bestemmelser i

skønsmæssige Afgørelse det naturlige Ud- K. U. §§ 53—55 paa noget væsentligt Punkt

tryk for Situationens Mangel paa Klarhed. fra Reglerne i Strfl. § 62-64. — Ved

I Overensstemmelse med N. Strfl. § 60, | Formuleringen er det i § 82 søgt noget

men modsat K. IL, er det derimod fundet i tydeligere end i K. U. § 53 og Strfl. § 62

rigtigt kun at udelukke Fradraget, naar at udtrykke de to Sætninger, hvorom der

Vareiægtsfængslet maa tilskrives den døm- vistnok i Realiteten er Enighed — at Bestemtes

Forhold under Sagen. For saavidt melsen omfatter ogsaa den saakaldte concur-

Fængslingens Forlængelse skyldes hans sus idealis, og at den modererede Kumula-

Forhold før Sagen, kan dette dels ofte tions Princip er bestemmende for Straffens

være af den Art — f. Eks. at Forbrydel- Fastsættelse. Angaaendc de Betingelser,

sen er begaaet i Udlandet — at det vikle under hvilke den højeste for nogen af Lov-

være urimeligt her at tillægge det Betydovertrædelserne foreskrevne Straf kan overning.

Men selv om den paagældende, inskrides, afviger nærvær. Forsi, derimod

den Sagen rejses, gør, hvad han kan for baade fra Straffeloven og fra K. U. Det

at undgaa Opdagelse eller vanskeliggøre , sidste har formentlig med Rette ligesom

en Domfældelse, bør dette sikkert ikke N. Strfl. §§ 62 og 63 opgivet den ene

komme ham til Skade. — Dernæst erdet af de i Strfl. § 62 opstillede Betingelser

fundet rigtigt udtrykkeligt at lovfæste den — at der skal foreligge concursus realis,

i Praksis gennem Analogi antagne .Regel, jfr. Ordene: „ved flere Handlinger". —

at anden for Undersøgelsens Skyld fore- De særlig graverende Tilfælde kan lige

tagen Frihedsberøvelse, f. Eks. Indlæggelse saa vel forekomme ved ideel Konkurrence

til Observation paa en Sindssygeanstalt, som ved reel. Derimod har K. U. § 53

ligestilles med Varetægtsfængsel.

skærpet den anden i Strfl. § 62 opstillede

Medens der allerede i nærvær. Forsi. Betingelse ved at kræve, at Forbrydelserne

§§ 17 og 59 findes optaget Bestemmel- skal være af „væsentlig" forskellig Slags.

ser, der svarer til K. U. § 50 Nr. 1 og Det skal nu ikke bestrides, at det kan og

2, er der i § 81 optaget en Bestemmelse, ofte vil være et Moment af Betydning, om

der sammenfatter Keglerne i K. U. § 50 de flere Forbrydelser er af forskellig Slags

Nr. 3 og § 51 blot med den Ændring, at eller ikke. Men det synes urimeligt at

det udtrykkelig siges ikke blot, at Straffen lade det være ene afgørende. Det indses

i disse Tilfælde kan bortfalde, men ogsaa ikke, at den, der har begaaet flere kvali-

— hvad der synes en naturlig Konsekvens ficerede Brandstiftelser eller har voldtaget

af de samme Betragtninger, der fører der- en af eller maaske samtlige sine egne

til — at der overhovedet ved Straffens mindreaarige Døtre, ikke skulde kunne

Fastsættelse skal tages passende Hensyn i have gjort sig fortjent til Strafforhøjelsen

til, at den paagældende ved de trufne lige saa vel som den, der ved Siden af en

Sikkerhedsforanstaltninger eller den sted- enkelt saadan Brandstiftelse eller Voldfundne

Retsfortabelse allerede vil være tægtshandling tillige har begaaet et Tyveri

ramt mere eller mindre haardt. Forhol- eller Bedrageri. Overskridelse af den for

det er for saa vidt beslægtet med det i den groveste Forbrydelse foreskrevne højeste

§ 80 omhandlede, som der heller ikke her Straf bør kun være en Undtagelse; det er

er Tale om en mindre Strafværdighed . formentlig alle enige om. Men man træf-

eller Farlighed, men kun om, at det den fer sikkert det rigtige og undgaar bedst

More magazines by this user
Similar magazines