searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

107

vates Ret til Eftergivelse af Paataleretten eller fra Dommens Afsigelse. De Betragtved

betinget offentlig Paatale bortfalder, I ninger, som i Motiverne til K. U., S. 110

naar Paatale er begært, uagtet den for- anføres til Støtte for at blive staaende

urettede som Regel vil kunne tage sin Begæring

tilbage, staar i Forbindelse med

Bestemmelsen i § 29, hvorefter saadan

Tilbagetagelse ikke hindrer Sagens fortsatte

Forfølgning, hvis almene Hensyn

skønnes at kræve Fortsættelsen. Bestemmelsen

i § 86 Nr. 2 angaar kun den private

Paataleberettigedes Eftergivelse. Reg-

ved det hidtil i dansk Ret fulgte Princip,

er utvivlsomt ikke uden Berettigelse.

Navnlig maa det tiltrædes, at paa den ene

Side de meget lange Forældelsesfrister,

som man nødvendigvis kommer ind paa,

hvor Talen er om grove Forbrydelser,

fører til, at Paatale ofte maa finde Sted,

hvor Ulemperne herved ubetinget o ver-

lerne om det offentliges Abolitionsret og vejer Samfundets Interesse i Forbrydel

Benaadningsretten er saaledes bestemte sernes Forfølgning, og at det omvendt ikke

ved forfatningsmæssige Retsregler jfr. Grl.' er uden Betænkelighed ved virkelig grove

5. Juni 1915 § 26, at der ikke bliver Forbrydelser ubetinget at udelukke Paa-

Plads for nogen selvstændig Regulering tale selv efter en ret lang Tids Forløb,

deraf i Strafferetten. I nærvær. Forsi. Særlig vil det kunne virke i høj Grad

findes derfor derom kun den rent for-' stødende, at den skyldige, der f. Ex. ved

melle Forskrift i § 90. Det maa herefter Flugt har unddraget sig Forfølgningen,

anses som uomtvisteligt, at hverken Aboli- naar han efter Forældelsestidens Udløb

tion eller Benaadning direkte angaar an- vender hjem, ganske ugenert kan prale

det end Strafansvaret. Indirekte vil imid- med sin Forbrydelse, f. Ex. et Drab,

lertid Abolitionen medføre Bortfald af ' sikret mod ethvert Ansvar, noget som man

saadanne Retsvirkninger, hvis Indtræden i andetsteds skal have haft Eksempler paa.

Loven betinges af, at Straf idømmes eller Men disse Betænkeligheder gør sig omkunde

have været idømt, jfr. nærvær, vendt ogsaa kun gældende, hvor Talen er

Forsi. §§ 52—66 og 68. om meget grove Forbrydelser og meget

Om Forældelse af Adgangen til at lange Forældelsesfrister; og hvorledes

gøre Strafansvar gældende handler, for-' Grænsen i saa Henseende bør drages, kan

uden Henvisningen i § 86 Nr. 3? §§ 87 og | omtvistes og beror væsentlig paa et Skøn.

88 og om Forældelse af idømt Straf § 89. K. U. er gaaet noget videre end den gæl-

Medens iøvrigt næsten alle nyere Love og dende Ret i Retning af at hjemle egent-

Udkast hjemler Forældelse baade af Paa- , lig Forældelse. Ved Siden af en 2aarig

taleretten og af den idømte Straf ved alle • Forældelsesfrist for Smaaforseelser, nær-

Forbrydelser og ved alle Straffe 1 ), ind-1 mest svarende til Reglen i Strfl. § 66,

tager K. U. 9. Kapitel et herfra stærkt i indfører det for Forbrydelser, der straffes

afvigende Standpunkt, idet det nærmest med Arbejdsfængsel ikke over 1 Aar, en

slutter sig til den gældende Ret, der kun ' 5aarig Forældelse af Paataleretten;

men

kender Forældelse af Paataleretten ved her stopper det. Det synes dog ube-

mindre betydelige Lovovertrædelser, me-1 tænkeligt at gaa noget videre. De oven-

dens det ved større Forbrydelser — samt for anførte Betragtninger taler

ved allerede idømt Straf i al Almindelig- vist imod at gaa til længere Forældelseshed

— overlades til Justitsministeren at' frister end 10 Aar. Men det synes langt

afgøre, om Paatale eller Fuldbyrdelse skal mindre betænkeligt ved Siden af den alfinde

Sted, naar der er forløbet 10 Aar i mindelige Adgang for Justitsministeren til

henholdsvis fra Forbrydelsens Udøvelse , at undlade Paatale efter 10 Aars Forløb

i) Jfr. bl. a. hollandsk Strfl. Artt. 70-77; italiensk Strfl. Artt. 91—99; N. Strfl. §§ 67—74; tysk

V. E. §§ 94—99, G. E. §§ 104—109; østerrigsk RegeringsforsL (1912) §§ 72 og 73 (dog kun Paataleretten);

schweizisk V. E. Artt. 59 og 60.

More magazines by this user
Similar magazines