searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

at hjemle en egentlig lOaarig Forældelse

for visse mellemsvære Forbrydelser. Denne

Vej er nærvær. Forsi, gaaet.

Ved Bestemmelsen af Forældelsesfristen

under Hensyn til Forbrydelsens

Grovhed har K. U. — ligeledes i Modsætning

til fremmede Love og Udkast — fastholdt

det i Strfi. §'66 fulgte Princip at

lade den in concreto paadragne Straf,

ikke Maksimum af den for Lovovertrædelsen

foreskrevne Straf være afgørende.

Ogsaa paa dette Punkt følger nærvær.

Forsi. § 87 principielt K. U., men har dog

ved den lOaarige Forældelse tillige taget

Hensyn til Straffens Maksimum, idet Forældelse

udelukkes, naar dette overstiger

6 Aars Arbejdsfængsel. Afgørende herved

har været paa den ene Side Ønsket om

ubetinget at holde de groveste Forbrydelser,

forsætligt Manddrab, forsætlig grov Legemsbeskadigelse,

Voldtægt, Røveri, Brandstiftelse

og lignende almenfarlige Forbrydelser

samt Falskmøntneri udenfor den egentlige

Forældelse, paa den anden Side Ønsket

om at lade Forældelsesreglen omfatte saadanne

Forbrydelser, hvor Straffen kan

overstige Arbejdsfængsel i 1 Aar, men

som dog ved det angivne Maksimum (6

Aar) karakteriseres som hørende til de

mindre grove Forbrydelser, navnlig de

kvalificerede Former af Berigelsesforbrydelser

(undtagen Røveri) og de ikke særlig

kvalificerede Falskforbrydelser.

Ogsaa med Hensyn til Forældelse af

idømt Straf gør K. U. en, om end meget

beskeden, Afvigelse fra den hidtil efter

Strfl. § 70 gældende Ordning idet det,

hvor Straffen er Bøde, simpelt Fængsel,

ikke over 2 Aar, eller Arbejdsfængsel, ikke

over 1 Aar, hjemler Forældelse efter 5

Aar. Men ogsaa her turde det være ubetænkeligt

at gaa et Skridt videre; og nærvær.

Forsi. § 89 hjemler derfor, at Straf

af simpelt Fængsel over 2 Aar og af Arbejdsfængsel

ikke over 3 Aar forældes i

10 Aar. Herved medtages dels visse større

Forbrydelser, navnlig Stats forbrydelser, der

ikke har nogen vanærende Karakter, dels

en Del af de mellem svære forbrydelser,

navnlig alle ikke kvalificerede Berigelses-

forbrydelser, medens iøvrigt den gældende

Rets Ordning bibeholdes.

I Modsætning til K. U. § 69 tager

nærvær. Forsi. § 87 lige saa lidt som § 30

noget Forbehold med Hensyn til Særlovgivningens

Forældelsesbestemmelser. Det maa

sikkert antages, at de i forskellige Særlove

hjemlede særlige Forældelsesfrister mere

skyldes historiske Tilfældigheder end afgørende

reale Hensyn. Og Hensynet til

ønskelig Simplifikation taler da for saa vidt

muligt at fjerne disse Særbestemmelser,

saa vel som mulige særlige Regler om Forældelsens

Begyndelsespunkt, Afbrydelse o. 1.

Skulde der føles Trang til at opretholde

ganske enkelte af disse Særbestemmelser,

sker dette naturligst ved en positiv Bestemmelse

i Indførelsesloven.

løvrigt afviger Bestemmelserne i nærvær.

Forsi. §§ 87—89 ikke i Realiteten

fra de tilsvarende Regler i K. U. §§ 69—

71: kun »er det i § 89 i Slutningen udtrykkelig

udtalt, at ogsaa Frihedsstrafs

Udstaaelse udenfor Riget samt Indsættelse

i Forvaringsanstalt eller Arbejdshus hindrer

Forældelsens Løb. Om den nærmere

Begrundelse henvises til Motiverne til K. U.,

S. 113—114.

En til nærv. Forsi. § 91 svarende Bestemmelse

findes, som tidligere bemærket,

ikke i K. U. — I de Lovgivninger, hvor

Fortabelse af Rettigheder anses som Straf,

medfører dette, at den almindelige Regel

om Forældelse af Straf, for saa vidt ikke

særligt Forbehold er taget, jfr. saaledes

N. Strfl. § 68, ligefrem finder Anvendelse

paa dette Forhold. Uagtet Fortabelse af

Rettigheder i nærv. Forslag ikke behandles

som Straf, følger det af Formuleringen

af Reglen i nærv. Forsi. § 68, at Paatalerettens

Bortfald ved Forældelse —

med det i § 91 gjorte Forbehold —

medfører, at Fortabelse af de i § 68 omhandlede

Rettigheder er udelukket. Paa

dette Punkt fører da nærvær. Forsi, i Realiteten

til samme Resultat som de fleste

fremmede Love og Udkast, og særlig stenv

mer den i § 91 næstsidste Punktum gjorte

Undtagelse med Reglen i N. Strfl. § 68.

Det synes i Virkeligheden ogsaa naturligt,

More magazines by this user
Similar magazines