searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Ill

Genindsættelse. Og i andie Tilfælde vil finde Sted. naar Straffen ikke overstiger 6

Retten kunne tage passende Hensyn dertil Maaneder. 1 Overensstemmelse med N.

ved Skønnet over, om Grenindsættelse nu Strfl. § 75 er Fristen derfor foreslaaet sat

bør tilstaas.

til 5 Aar, der imidlertid ogsaa her bør

Æresoprejsning uden Bevilling er ifølge regnes fra Straffens Udstaaelse o. s. v.

L. 13. April 1894 betinget af, at den paa- Det synes dernæst lidet rimeligt at

gældende ikke tidligere har været dømt kræve, at den paagældende hele Tiden har

for en i den offentlige Mening vanærende opholdt sig her i Riget. Det er ofte baade

Handling, at Straffen ikke er højere end naturligt og rigtigt, at en straffet Person

Fængsel paa Vand og Brød, at der er for en Tid søger bort fra Hjemmet. Naar

hengaaet 10 Aar efter Dommens Afsigelse, han f. Eks. de sidste 3 Aar har opholdt

samt at den paagældende i det nævnte sig her i Riget, uden at det er oplyst, at

Tidsrum har opholdt sig her i Landet og han paany har forset sig, turde det være

ikke paany har været tiltalt eller straffet tilstrækkeligt Grundlag for den Antagelse,

for en saadan Handling.—Da Vand- og Brød- at han har rettet sig. Dette er ogsaa den

straffen ikke kendes i nærvær. Forsi., maa en norske Straffelovs Regel. Det maa herved

anden Straf substitueres. I § 92, 2. St. er erindres, at nærvær. Forsi. § 10 aabnei

foreslaaet Arbejdsfængsel, ikke over fi Maa- Adgang til her at faa de paagældende

neder. N. Strfl. § 75, 2. St. har Fængsel Rettigheder frakendt ham, hvis han i Ud-

(svarende til nærværende Forslags Arbejdslandet er straffet for et Forhold, der efter

fængsel) under 1 Aar. Nogen særlig stor dansk Ret kan medføre denne Virkning.

Betænkelighed ved at udstrække Reglen saa Endelig er det fundet unødvendigt,

vidt vil der næppe være; men nogen stærk saaledes som Loven af 1894 gør, ubetinget

Trang dertil kan der omvendt ikke siges at udelukke den særlige Ret til Genind-

at være, da den dømte jo altid har Adgang sættelse, fordi den paagældende tidligere

til at søge Genindsættelse efter § 92, 1. har været dømt for en tilsvarende Lovover-

St.; og Genindsættelse uden den regeltrædelse. Naar den sidst idømte Straf dog

mæssige Undersøgelse angaaende den paa- ikke overstiger Arbejdsfængsel i 6 Maanegældendes

Vandel bør altid anvendes med der, tør man vel gaa ud fra, at ingen af

Varsomhed. Naar L 13. April 1894 der- Handlingerne har været særlig alvorlig;

næst lader det ^^ære nok til at udelukke og den tidligere Domfældelse er da næppe

Æresoprejsningen, at den paagældende har tilstrækkelig Grund til at tvivle om, at

været „tiltalt", synes det betænkeligt. Hans at hans senere straffri Levned er Udtryk

Uskyldighed kan jo desuagtet være positivt for en virkelig Forbedring. Derimod turde

godtgjort; og selv hvor dette ikke er Til- det være naturligt at betinge denne særlige

fældet, maa det betænkes, at en tidligere Begunstigelse af, at den paagældende ikke

straffet Person saa let paany bliver mis- tidligere indenfor et vist Aaremaal, f. Eks.

tænkt og tiltalt, at man næppe bør lade 10 Aar, har opnaaet Æresoprejsning eller

dette være afgørende, naar han dog er Genindsættelse, men har svigtet den derved

frifundet. Derimod bør Ret til Genind- viste Tillid.

sættelse selvfølgelig ikke indrømmes, saa Da Anvendelsen af nærværende For-

længe den paagældende er under Tiltale slags Bestemmelser om Genindsættelse paa

for et Forhold, der kan medføre Tab af Domme afsagte efter den gældende Ret

de heromhandlede Rettigheder. Den kræ-, paa Grund af Grundlagets Forskellighed

vede Frist af 10 Aar synes uforholdsmæssig | vilde volde adskillig Vanskelighed, er det

lang, naar det betænkes, at 10 Aar er den' ikke forsøgt at give dertil sigtende Over-

længste Tid, for hvilken de statsborgerlige gangsbestemmelser. Det forudsættes der-

Rettigheder kan frakendes, hvor Straffen for, at det for saa vidt har sit Forblivende

ikke er større end her forudsat, og at Fra- ved de gældende Regler om Æresoprejsning.

kendelse paa saa lang Tid sjældent vil En udtrykkelig Udtalelse derom har for-

More magazines by this user
Similar magazines