searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

112

jnentlig sin naturlige Plads i ludførelses- Troværdighed, have Interesse at faa Kendloven,

jfr. Udk. til Tillægsl. A § 3. skab til tidligere Straffedomme, selv om de

Ved Genindsættelse indtræder den paa- ligger forholdsvis langt tilbage i Tiden.

gældende paany fuldt ud i Nydelsen af de Naar Fristerne for Udslettelsen gøres til-

i Henhold til §§ 68 og 70 fortabte Rettigstrækkelig lange, synes denne Interesse

heder. Det Faktum, at den paagældende dog at burde vige for Hensynet til den

har været straffet, kommer imidlertid ikke domfældte. Det maa dernæst erkendes, at

derved ud af Verden. Ligesom Straffe- det er mindre tiltalende at tillade den paadommen

findes optaget i Straffekort og gældende at afgive en urigtig Forklaring

Strafferegistre, saaledes vil denne Kends- for Retten, in casu at erklære, at han ikke

gerning ofte paa højst generende Maade tidligere har været straffet. Det odiøse

kunne blive fremdraget ikke blot overfor derved kan dog formentlig i det væsentlige

den paagældende selv, men ogsaa overfor undgaas. naar det paalægges Dommeren i

Offentligheden længe efter Rehabilitationen, Forbindelse med Spørgsmaalet om, hvor-

ja overhovedet saa længe den paagældende vidt Vidnet har været straffet, at tilkende-

lever, f. Ex. naar lian som Vidne udspørges give dette, at det ikke behøver at give

angaaende de saakaldte generalia. Under Meddelelse om en Straffedom, der er slettet

vor nuværende Procesmaade er Ulemperne i Strafferegistret. Et dertil sigtende For-

derved maaske mindre følelige, men under slag til Ændring i Retsplejelovens § 180

en offentlig og mundtlig Procedure vil det findes optagen i Tillægslov B. Baade det

let kunne blive ikke blot pinligt, men ofte østerrigske Regeringsforsl. § 70, det tyske

i høj Grad skadeligt for den paagældende, G. E. § 112 og den sidste tyske Straffelovs-

der optræder som Vidne eller som Part i kommission

en civil Sag, om en maaske langt tilbage

i Tiden liggende Domfældelse skal drages

frem for Offentligheden.

De;i Erkendelse vinder derfor i nyere

Tid mere og mere Indpas og har ogsaa

fundet Udtryk i enkelte nyere Udkast, at

Genindsættelsen alene ikke fyldestgør den

paagældendes Trang til fuld Oprejsning,

men at dertil kræves, at Sporene af den

tidligere Domfældelse saa vidt muligt helt

fjernes, for saa vidt de kan have skadelige

Virkninger for den dømte. Hvad der i saa

Henseende kan være Tale om, er dels, at

der aabnes Adgang til at faa Dommen

slettet af Strafferegistret, saaledes at den

ikke anføres ved senere Udfærdigelse af

Straffeattest eller anden Udskrift af Registret,

dels at den Dømte erkendes berettiget

til efter Udslettelsen at undlade

enhver Meddelelse angaaende den tidligere

Domfældelse, f. Ex. naar han afhøres angaaende

„generalia". Det kan ikke nægtes,

at der i begge Retninger kan gøres Betænkeligheder

gældende. Det kan for Retten,

f. Ex. ved Bedømmelse af et Vidnes

1 ) har iøvrigt, formentlig med

Rette, ment at maatte sætte sig ud over

disse Betænkeligheder, fordi der ikke findes

anden Udvej, naar man vil værne den

rehabiliterede.

Medens det østerrigske Regerings forsi

ag lader denne Virkning indtræde ved

selve Rehabilitationen, men da ogsaa foreskriver

ret lange Frister for dennes Meddelelse,

ordner de tyske Forslag dette

Forhold selvstændigt og foreskriver her

væsentlig længere Frister. Dette er naturligt

ikke blot, fordi Fristerne for Genindsættelse

efter de tyske Forslag er meget

korte, men ogsaa fordi Udslettelse med de

dertil knyttede Virkninger bør kunne finde

Sted ogsaa ved Domme, der ikke medfører

i Tab af borgerlige Rettigheder. Hvor

i Straffedommen i Medfør af § 68, 1. St.

| har frakendt den skyldige disse Rettig-

! heder uden Tidsbegrænsning, bør det dog

1

formentlig kræves, at Genindsættelse har

1

fundet Sted. Ved Domme efter § 68, 2.

St. vil denne Virkning eo ipso være bortfalden,

inden der kan blive Spørgsmaal

om Udslettelse af Strafferegistret. I Over-

Jfr. Ebermayer S. 10.

More magazines by this user
Similar magazines