searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Indledende Bemærkninger.

Særlig Del.

1. Det er allerede i Bemærkningerne

til den almindelige Del ovenf. S. 3—4 fremhævet,

at en Række strafbare Handlinger,

dels Overtrædelser af præventive Love, dels

Bagatelforseelser under Betegnelsen „Forseelser"

udskilles fra denne Lovs Omraade

og henskydes til Behandling i en særlig

Lov om Forseelser. Sammesteds er ogsaa

gjort Rede for de Grunde, ^°- har ført

til denne Tvedeling. Hvilke Bestemmelser,

der saaledes foreslaas overførte, vil

der blive gjort Rede for ved Behandlingen

af de enkelte Kapitler. Foruden de saaledes

overførte Bestemmelser vil det imidlertid

blive foreslaaet i Lov om Forseelser

at optage en Række Bestemmelser fra

den Del af Lovgivningen, som K. U. har

holdt udenfor sit Omraade. Det nærmere

derom maa henvises til Bemærkningerne

til nævnte Lov. Her skal kun fremhæves,

at den foreslaaede Udvidelse af Rammerne

>for de almindelige Straffelove staar i Forbindelse

med en Bestræbelse efter saa

stærkt som muligt at begrænse Omfanget

af den Særlovgivning, der ved Siden af

disse holdes i Kraft, idet Hensynet til en

ønskelig Simplifikation formentlig maa føre

til kun at opretholde .saadanne Bestemmelser

i Særlovgivningen, mod hvis Inddragning

under den almindelige Ramme

der kan anføres afgørende, principielle

eller praktiske Grunde.

Tilsyneladende i Strid med denne

Tendens er det, naar det foreslaas at holde

de i K. U. 42. Kap. omhandlede Presseforseelser

udenfor nærværende Forslag.

Det er heller ikke væsentlig principielle,

men hovedsagelig praktisk-politiske Hensyn,

der herved har været afgørende. Me-

I dens det paa den ene Side for Bekæm-

I pelsen af Kriminaliteten i Samfundet er

af ret underordnet Betydning, hvorledes

Ansvaret for de ved Pressens Hjælp begaaede

Forbrydelser ordnes, maa det paa

den anden Side erkendes, at vistnok kun

faa Spørgsmaal i den Grad som dette er

egnede til i den offentlige Diskussion at

sætte Lidenskaber i Bevægelse, der let

kan sætte hele Straffelovsreformens Gennemførelse

i Fare Og det maa altid befrygtes,

at politiske o. lign. Hensyn i saa

langt højere Grad end strafferetlige Realitetshensyn

vil blive afgørende ved dette

Forholds Ordning, at der for den øvrige

Straffelovgivning ikke kan vindes noget

ved at medinddrage det. Hvad der ogsaa

taler for at henvise „Presseforseelserne"

til særskilt Lovgivning er, at der her ikke

saa meget er Tale om en ny Klasse Forbrydelser,

der kræver særlige Straffesatser

og for saa vidt et særligt Kapitel i den

specielle Del, som om en særlig Form for

Forbrydelsens Begaaelse, der muligvis kan

gøre det naturligt i større eller mindre

Omfang at modificere de i Lovens almindelige

Del givne Regler om Ansvarsbetingelserne,

Ansvarets Fordeling o. lign. Det

vil da ogsaa ses, at ved Siden af nogle

Straffebestemmelser for Bagatelforseelser,

der for største Delen er Overtrædelser af

i præventive Forskrifter, indeholder K. U.

i 42. Kap. — og det er Hovedindholdet —

en Række Bestemmelser (§§ 398, 399. 400,

2. St., 401—403), der nærmest maa anses

som Ændringer i eller Modifikationer af

tilsvarende Bestemmelser i Udkastets almindelige

Del. Men er der noget, som i en almindelig

Straffelov regelmæssig er og bør

være fælles, er det netop Bestemmelserne i

den almindelige Del. Naar disse ikke passer

More magazines by this user
Similar magazines