searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

115

for en vis Gruppe af strafbare Handlin-' rettens specielle Del i Reglen er den, at

ger, er det et særligt Indicium for, at de j der begyndes med de strafbare Angreb

ikke naturligt hører hjemme i den almin- i paa Enkeltmands Retsgoder og sluttes

delige Straffelov. Det er formentlig Be-, med Statsforbrydelser, idet da Angreb

tragtninger af den ovenfor anførte Art, paa Familierettigheder og Krænkelser af

der har ført til, at intet af de nyere Ud-1 særlige Samfundsinteresser ofte paa en

kast og af de nyere Straffelove, saa vidt i eller anden Maade fremhæves som Mellemvides,

kun norsk Straffelov har optaget klasser, følges i Jjove og Udkast med en-

Bestemmelser om Presseforseelser. kelte Undtagelser 1 ) den omvendte Orden,

I Forbindelse hermed bemærkes endnu, i idet der begyndes med Statsforbrydelser

at det foreslaas at lade et betydeligt An- ' og i Reglen sluttes med Krænkelser af de

tal Paragrafer i K. U.s særlige Del, der individuelle Retsgoder. Denne Anordning,

kun indeholder Henvisninger til Særlov- j om saa maa siges, i omvendt Orden, følgivningen,

udgaa som overflødige. Det | ges ogsaa i nærværende Forslag og er for

forudsættes, at der i Forbindelse med Lov ! saa vidt fulgt i K. U., som ogsaa dette

om Forbrydelser og Lov om Forseelser' begynder med Statsforbrydelserne. Men

bl. a. vil blive givet en Lov — svarende , det konsekvente synes da at være, at man

til K. U.s Tillægslov A — der positivt af- j umiddelbart efter Statsforbrydelserne begør,

hvilke Straffebestemmelser der skal handler alle de Forbrydelser, der mere

opretholdes helt eller delvis ved Siden af direkte krænker offentlige eller Samfundsde

nævnte Love. Det maa da, hvor en interesser, derefter Forbrydelser i Familiealmindelig

og en særlig Straffebestemmelse forhold og tilsidst Forbrydelser mod den

konkurrerer, bero paa en simpel Anven- enkeltes Retsgoder. I K. U. er nu ogsaa

delse af de almindelige Regler om For- umiddelbart efter Statsforbrydelserne opholdet

mellem almindelige og særlige taget falsk Forklaring og falsk Anklage.

Straffelove, i hvilket Omfang de saaledes Men andre Forbrydelser, der for saa vidt

opretholdte Særlove finder Anvendelse; og er beslægtede med de sidstnævnte, som de

hvor ingen saadan Konkurrence foreligger, ligesom disse mere i Almindelighed sætter

er Spørgsmaalet om en Handlings Straf-1 Sikkerheden i Retsforhold i Fare —Pengebarhed

ifølge Særlovgivningen direkte af-1 falsk, Dokumentfalsk og andet Falsk —

gjort ved Opregningen i den nævnte Til- j saa vel som almenfarlige o. 1. Forbrydellægslov.

Henvisningerne til denne i den, ser behandles først i Lovens Slutning

almindelige Straffelovgivning, der tilmed I efter Krænkelser af de individuelle Retsmaa

befrygtes ikke at blive udtømmende, goder. Paa dette Punkt tilstræber nærhar

da kun Betydning som en overflødig værende Forslag en mere konsekvent An-

Pegepind. Saa vidt vides, indeholder da ordning. Efter Statsforbrydelserne, 9.—

heller ikke nogen nyere Lov eller noget 13. Kapitel følger 'derfor i 14. Kapitel

Udkast saadanne Forbehold angaaende i falsk Forklaring 2 ), i 15. Kapitel Penge-

Særlovgivningens Anvendelse. Og for Lo-1 falsk, i 16. Kapitel Dokumentfalsk (indvenes

Økonomi er det formentlig ikke | befattende Mærkefalsk 3 ), i 17. Kapitel aluden

Værdi, at derved et betydeligt Antal menfarlige Forbrydelser (derunder For-

Paragrafer kan spares, Derved udgaar brydelser mod den almene Sundhed), i 18.

bl. a. hele K. U.s 33. Kap. i Kapitel andre almenskadelige Handlinger,

2. Medens den systematiske Ordning i 19. Kapitel Tiggeri, Løsgængeri og skai

videnskabelige Fremstillinger af Straffe- delig Erhvervsvirksomhed, i 20. og 21. Ka-

1 ) Schweizisk Udkast følger i alt væsentligt den i Systemerne sædvanlige Anordning.

2) Den eneste Bestemmelse i K. U 20. Kapitel om falsk Anklage, der bibeholdes, (f 198) er optaget

i »ærvær. Forsi. 12. Kapitel, jfr. nærmere herom Bemærkningerne til dette.

*) Særlige Bestemmelser om Varefalsk er ligesom i næsten alle nyere Love og Udkast auset

overflødige, jfr. nedenfor i Bemærkningerne til lö. Kapitel.

More magazines by this user
Similar magazines