searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

pitel Forbrydelser i Familieforhold og

Forbrydelser mod Kønssædeligheden og

tilsidst i 22.-26. Kapitel Forbrydelser mod

Enkeltmands Retsgoder (Liv, Legeme,

Frihed, Ære, Fred, Formue).

Angaaende Enkeltheder i Systematiken

bemærkes endnu, at K. U. 15. og

Kapitel „Forbrydelse^ mod den offent-

en historisk Tilknytning til ældre Opfattelser,

der i disse Forbrydelser saa en

Krænkelse af en særlig Troskabspligt, og

som derfor i Reglen betingede Strafbarheden

af, at Gerningsmanden stod i et

særligt, en saadan Troskabspligt begrundende

Forhold til den angrebne Stat elier

Statsmyndighed, er med Rette ikke an-

lige Orden" og „Krænkelse af Samfunds- i vendt hverken i Straffeloven eller i K. U.

freden" i nærværende Forslag er sammen-1 Om det end maa erkendes, at mange Anarbejdede

til et Kapitel (12. Kapitel) un-1 greb paa den danske Stat, som, naar de

der Fællesbetegnelsen „Forbrydelser mod begaas af Indlændinge, er strafbare, ikke

den offentlige Orden og Fred" paa lig- er retstndige og derfor ikke strafbare,

nende Maade som i N. Strfl., tysk G. E. i naar de begaas af Udlændinge, fordi deres

m. fl. i Foretagelse er folkeretlig hjemlet, gælder

Den største Simplifikation opnaas | dette dog ingenlunde ved de heromhand-

imidlertid ved, at alle Hovedbestemmelserne j lede Forbrydelser i Almindelighed, jfr.

i K. U. 26.—31. Kapitel foreslaas samlede

i et enkelt Kapitel, nærvær. Forsi. 25.

Kapitel under Fællesbetegnelsen: Berigelsesforbrydelser.

Om den nærmere Begrundelse

af denne Ændring maa henvises

til Bemærkningerne til sidstnævnte Kapitel.

Til Bemærkningerne vedrørende de

enkelte Kapitler maa ogsaa henvises Redegørelsen

for den meget betydelige Begrænsning

af det strafbares Omraade,

som nærværende Forslag paa en Række

Punkter tilstræber gennemført i Forhold

til K. Ü.

9de Kapitel.

Forbrydelser mod Statens Selvstændighed

og Sikkerhed.

herom nærmere nedf. Allerede af denne

Grund er Udtrykket Forræderi som Fællesbetegnelse

misvisende. Som i Motiverne

til K. U. S. 141—42 fremhævet medfører

Udkastets § 6, Nr. 5 a. med Hensyn til

Kredsen af de Personer, der kan straffes

for Angreb paa Staten, en betydelig Udvidelse

i Forhold til den gældende Straffelov,

og det samme er Tilfældet med nærvær.

Forsi. § 8 Nr. 1. Men disse Bestemmelser

maa selvfølgelig forstaas mecj

det Forbehold, at Handlingen ikke ifølge

| folkeretlige Regler er retmæssig, jfr. og-

I saa K. U. § 10 og nærvær. Forsi. §11.

j Det er formentlig med Henblik herpaa,

at en Række Bestemmelser i K, U.

| (§§ 101—103, 105, 108, 111) ligesom tilsvarende

Bestemmelser i norsk Straffelov op-

tager Ordet „retstridig" i Beskrivelsen af

den strafbare Handling. Det maa nu ogsaa

med Motiverne S. 142 erkendes, at

det ikke i Almindelighed er gørligt i Loven

at foretage en Præcisering af, naar

disse Handlinger, foretagne af Udlændinge,

er retstridige. Men det ses ikke,

Indenfor Statsforbrydelserne udhæver

alle Love og Udkast paa en i Realiteten

ret ensartet Maade som særlig grove Forbrydelser

Angreb paa Statens Sikkerhed

og Selvstændighed udadtil, Angreb paa at dette er tilstrækkelig Grund til her at

Statsforfatningen og Angreb paa de øverste optage Ordet „retstridig" i Beskrivelsen,

Statsmyndigheder. Om de første to Grup- og dette sker da heller ikke i fremmede

per bruges ofte Udtrykkene Landsforræ- Loves og Udkasts tilsvarende Bestemmelderi

og Højforræderi, hvilket sidste Udser. Da Handlingens Retstridighed er en

tryk ogsaa anvendes paa ialtfald en Del almindelig Forudsætning for Strafbarlie-

af de under den tredje Gruppe faldende den, , bør, .... f bl. a. _._ for ... at undgaa o__ uberet-

Handlinger. Disse Betegnelser, der har | tigede Modsætningsslutninger, denne Be-

More magazines by this user
Similar magazines