searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

117

tingelse kun fremhæves, hvor Beskrivelsen og dansk .Rets herhen hørende Bestem-

af den strafbare Handling undtagelsesvis melser maa det imidlertid haves for

maa .gives i saa almindelige Udtryk, at Øje, at naar fremmede Love og Udkast

der ellers kunde være Fare for Misfor- formulerer de paagældende Bestemmelser

staaelse, jfr. det ovenf. i Bemærkningerne saalede8, at de rammer den forsøgte

til 3. Kap. S. 15 om Bedrageri bemær- Krænkelse

kede. Men denne Fare bør under Hensyn

til det almindelige i K. U. § 10, nærvær.

Forsi. §11, tagne Forbehold her

anses udelukket. løvrigt er en Præcisering

af Fordringerne til Forbrydelsens

Subjekt ingenlunde altid umulig ved disse

Forbrydelser. K. U. §116 er et Eksempel

derpaa; og, som i det følgende vil blive

fremhævet, kan ogsaa i enkelte andre Til-

1 ), ligger der allerede i Henvisningen

til Forsøgsreglerne en stærk Begrænsning

af det strafbares Omraade

paa Grund af de forholdsvis snevre Grænser

for Forsøgets Strafbarhed, der navnlig

lader Flertallet, af de saakaldte Forberedelseshandlinger

straffri. I dansk Ret,

hvor i Reglen ogsaa Forberedelseshandlinger

straffes — en Ordning, der opretholdes

i K. U. og nærvær. Forsi. — kan

fælde den subjektive Begrænsning optages | en tilsvarende Begrænsning derimod ikke

selve Beskrivelsen af den strafbare naas ved en Henvisning til, at Retsforstyr-

Handling.

relsen skal være forsøgt, og maa derfor,

Endnu bemærkes, at, om end Staten hvis den skal gælde, paa anden Maade

har Grund til i mange Tilfælde for sin tydeligt fremgaa af Bestemmelsens Affat-

Sikkerheds Skyld at straffe ogsaa de af telse. Dette maa sikkert siges at være

Udlændinge foretagne Angreb paa Statens Tilfældet med de paagældende Bestemmel-

Selvstændighed og Sikkerhed, vil den moser i Straffeloven af 1866 (§§ 71, 72, 73,

ralske Bedømmelse ofte, naar disse An- 85, 86, 87, 91, jfr. ogsaa § 82, 1. St.),

greb er foretagne af uegennyttige Mo- der da ogsaa baade i Teori og i Praksis

tiver, blive en ganske anden, end naar de forstaas saaledes, at kun de mere umid-

foretages af Indlændinge. Ogsaa kan

visse af de i nærvær. Forslags Kap. 10

delbare Angrebshandlinger, ikke den blotte

Forberedelse, omfattes af Ordene. Handomhandlede

Forbrydelser af Indlændinge i linger, der kun middelbart tjener det til-

foretages af nærmest ideelle Motiver. For sigtede Angreb, kan da kun straffes som

saadanne Tilfælde hjemler § 85, 2. St., Forsøg. Dette maa erkendes at være na-

Anvendelsen af simpelt Fængsel som turligt. Paa det blot forberedende Sta-

custodia honesta, i Stedet for den almindium, hvor der regelmæssig mangler Sikdelige

Straf, Arbejdsfængsel. Om Betinkerhed for det forbryderske Forsæts

gelserne derfor er til Stede, maa Retten i Styrke og Fasthed, vil navnlig disse Straffe-

hvert enkelt Tilfælde afgøre.

bestemmelsers høje Minimum føre til uri-

Et fælles Træk i alle Love og Udkast melig Strenghed. Det ses da ogsaa, at

er det, at Fuldbyrdelsesmomentet ved en fremmede Love og Udkast, der netop paa

Række af disse Forbrydelser rykkes frem, dette Omraade har følt Ulemperne ved

idet ikke blot det Angreb paa Statens den stærke Begrænsning af

Sikkerhed, Statsforfatningen m. m., der er Strafbarhed, og derfor i større eller min-

lykkedes, men ogsaa indenfor visse Grændre Omfang har fundet det nødvendigt at

ser det mislykkede Angreb, den forsøgte give særlige Straffebestemmlser for Forbe-

Krænkelse af det paagældende Retsgode, redelser til disse Forbrydelser, her fore-

behandles som fuldbyrdet Forbrydelse. skriver en væsentlig lavere Straf. — I K.

Ved en Sammenligning mellem fremmed U. fremgaar en tiisvarende Begrænsning

») Saaledes bl. a. tysk V. E. § 101, G. E. §§ 113 og 114; schweizisk V. E. Artt. 193 og 194;

østerrigsk Regeringsforsl. (1912) §§ 109 og 110, jfr. ogsaa tysk Strfl. § 80; s. L. § 81 fortolkes af den

herskende Mening i Overensstemmelse hermed.

More magazines by this user
Similar magazines