searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

vel af Udtrykkene i '§ 124 „foretager

nogen Handling, der sigter til at berøve

. * . . Livet", jfr. ogsaa § 127 „søger at

hindre eller forstyrre" og § 128 Nr. 2

118

Udkast er 5 Aar, efter det schweiziske

endog kun 1 Aar.

1 § 98, der som bemærket sammenfatter

Bestemmelserne i K. U. §§ 102 og

„søger at bevæge" m. fl. Derimod er det j 103, er Strafbarheden ligesom i Strfl. § 72

i alt Fald meget tvivlsomt, om en saadan ' og de fleste nyere Love og Udkast*) be-

Begrænsning kan indlægges i Ordene i | tinget af, at den skyldige træder i For-

§§ 101, 102, 103 og 123 „foretager noget bindelse med en anden Stats Regering for

for at" osv. Og om en saadan Begræns- I at fremkalde Krig (eller andre Indgreb i

ning her har været tilsigtet eller ikke, | Statens Selvbestemmelse). Først derved

fremgaar ikke af Motiverne. Det synes da antager Handlingen en saadan farlig Karigtigst

her at vælge Udtryksmaader, der | rakter, at det er naturligt at anvende den

enten i sig selv eller efter traditionel j strenge for fuldbyrdet Forbrydelse fore-

Forstaaelse klart angiver denne Begræns- skrevne Straf. Saa længe det ikke er

ning. ' kommet dertil, bør Straffen for Forsøg —

Da det i vor Ret - ogsaa efter K. U. ; med det lavere Minimum — eller efter

og nærv. Forslag — er almindelig Regel, | Omstændighederne en Henførelse under

at alle Forsøgshandlinger straffes, er der' Bestemmelsen i § 99 anses fyldestgørende,

ingen Trang eller Grund til, saaledes som ' § 99 tager Sigte paa visse for Statens

de fleste fremmede Love og Udkast gør, at ! Sikkerhed farlige Handlinger, der ikke

optage en særlig Bestemmelse om Forberedelse

til eller Komplot om Begaaelsen

af disse Forbrydelser.

Med Hensyn til de enkelte Bestem-

melser bemærkes følgende:

omfattes af §§ 97 og 98 eller af disse i

Forbindelse med Forsøgsreglerne. For at

opnaa en rimelig Begrænsning kræves ligesom

i Strfl. § 73 og K. U. §104, at Faren

fremkaldes ved offentlige Udtalelser. K. U.

§§ 97—99 svarer til Strfl. §§ 71—73 § 104 kræver yderligere, at Handlingen

ogK. U.§§101—104:, saaledes at §98 lige-1 skal have Karakteren af Forhaanelse eller

som Strti. § 72 i en Paragraf sammen- ' Bagvaskelse af den danske Stats Styrelse,

fatter de Forhold, der omhandles i K. U. ; Rigtigt er det nu sikkert at kræve, at Ud-

§§ 102 og 103. taleisen skal referere sig til Statens Sty-

Medens § 97 ligesom K. U. § 101 ikke reise. Det er det, der særlig vil kunne

har optaget den Begrænsning i Angrebs- , gøre den farlig overfor Udlandet. Derihandlingen,

som Strfl. § 71 indeholder, er mod synes det ikke velgrundet at kræve,

det fundet rigtigt i Overensstemmelse med , at den skal have Karakteren af Forhaanyere

fremmede Udkast at opstille den • nelse eller Bagvaskelse. Om en haanende

Begrænsning, at Handlingen skal gaa ud ' Form er benyttet, vil overfor de ledende

paa at bevirke Angreb paa Statens Eksi- (i fremmede Stater regelmæssig være uden

stens ved Magtanvendelse eller Trusel om , nævneværdig Betydning. Og ved at kræve

saadan. Det er i Virkeligheden kun de' Bagvaskelse gøres Reglen altfor snever,

ved disse Midler iværksatte Angreb, der, Ogsaa Udtalelser om den danske Statsstykan

medføre en saadan Fare for Statens reise, paa hvis Rigtighed den paagældende

Selvstændighed og Integritet, at der er ! selv tror, kan under givne Omstændigheder

Trang til det i en særlig streng Straffe-1 være i høj Grad egnede til at fremkalde

bestemmelse liggende Værn. — Minimum i Fare for fremmed Indblanding; og det er

af Straffen er foreslaaet nedsat fra 8 til' dog det, der bør være afgørende her, hvor

6 Aar. Til Sammenligning anføres, at det gælder et Angreb ikke paa de rege-

Minimum efter de tyske og østerrigske | rende Personer som saadanne, men paa

*) Jfr. hollandsk Strfl. Art. 97; tysk V. E. § 104, G. E. § 116: jfr. ogsaa tildels østerrigsk Regeringsfsl.

§§ 112 og 114, jfr. derimod*bl. a. N Strfl. § 84.

More magazines by this user
Similar magazines